PAŽYMĖJIMAI ĮTEIKTI BIRŽŲ MIESTO, PAROVĖJOS IR PAČERIAUKŠTĖS SENIŪNAIČIAMS

Gruo­džio 17 die­ną Bir­žų pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je se­niū­nai­čių pa­žy­mė­ji­mai bu­vo įteik­ti Bir­žų mies­to, Pa­če­riaukš­tės ir Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jų se­niū­nai­čiams. Se­niū­nai­čius pa­svei­ki­no ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas. Jis pa­dė­ko­jo žmo­nėms, su­ti­ku­siems dirb­ti se­niū­nai­čiais, at­sto­vau­ti sa­vo te­ri­to­ri­jų žmo­nėms. Vie­ni se­niū­nai­čiai tik pra­de­da šią veik­lą, ki­ti se­niū­nai­čiais dirbs jau ket­vir­tą ka­den­ci­ją. Me­ras lin­kė­jo svei­ka­tos, kant­ry­bės, ge­rų dar­bų atei­nan­čiais me­tais, o prieš šven­tes stab­te­lė­ti tarp dau­gy­bės dar­bų ir pa­rei­gų, pa­bū­ti su šei­ma, bran­giau­siais žmo­nė­mis.

Pa­žy­mė­ji­mai bu­vo įteik­ti Bir­žų mies­to se­niū­nai­čiams: Ro­mui Gend­vi­lui (Aga­ro se­niū­nai­ti­ja), To­mui Alek­sand­ra­vi­čiui (J. Ba­sa­na­vi­čiaus se­niū­nai­ti­ja), Ai­dai Kul­bie­nei (Gim­na­zi­jos se­niū­nai­ti­ja), Ad­mon­dui Lio­nui (Jo­va­ro se­niū­nai­ti­ja), Vir­gi­ni­jui Lau­mei (Kęs­tu­čio se­niū­nai­ti­ja), Sta­sei Ka­ro­sie­nei (Lais­vės se­niū­nai­ti­ja), Lo­re­tai Kor­ni­ten­ko (Ro­tu­šės se­niū­nai­ti­ja), Ge­di­mi­nui Spal­viui (Upės se­niū­nai­ti­ja), Ok­sa­nai Mo­ciū­nie­nei (Že­mai­tės se­niū­nai­ti­ja).

Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jo­je se­niū­nai­čiais iš­rink­ti ir pa­žy­mė­ji­mai įteik­ti: Ni­jo­lei Ba­ga­mo­lo­vai (Me­dei­kių se­niū­nai­ti­ja), Aud­ro­nei Bur­bu­lie­nei (Užu­ši­lių se­niū­nai­ti­ja), Emi­li­jai Ja­nu­še­vi­čie­nei (Pa­ro­vė­jos se­niū­nai­ti­ja), Ta­dui Mi­ci­ke­vi­čiui (Bū­gi­nių se­niū­nai­ti­ja), Dai­vai Ra­siu­ke­vi­čie­nei (Drą­sei­kių se­niū­nai­ti­ja).

Pa­če­riaukš­tės se­niū­ni­jo­je se­niū­nai­čiais dirbs: Auš­ra Sa­ka­laus­kie­nė (Juos­ta­vie­čių se­niū­nai­ti­ja), Edi­ta Če­po­kie­nė (Pa­če­riaukš­tės se­niū­nai­ti­ja), Li­na Ša­tie­nė (Pas­va­lie­čių se­niū­nai­ti­ja), Vir­gi­ni­ja Žag­ra­ka­lie­nė (Smil­gių se­niū­nai­ti­ja).

Se­niū­nai­čiai vie­ni ki­tiems lin­kė­jo kant­ry­bės, iš­tver­mės, svei­ka­tos, mei­lės, sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo ir kal­bė­jo no­rin­tys su­lauk­ti dau­giau ra­jo­no va­do­vų dė­me­sio ir pa­ra­mos.