PASVEIKINO JUBILIATĘ

Gruo­džio 27 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas 100 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­svei­ki­no Bir­žų kai­mo gy­ven­to­ją Ste­fa­ni­ją Pet­ro­nie­nę.

Po­nia Ste­fa­ni­ja sa­vo šimt­me­tį šven­tė prieš Ka­lė­das, ją svei­ki­no ar­ti­miau­si žmo­nės. O po šven­čių su­lau­kė ofi­cia­lių svei­ki­ni­mų. Me­ras V. Ja­rec­kas S. Pet­ro­nie­nei lin­kė­jo svei­ka­tos, iš­tver­mės, pa­si­džiau­gė jos gra­žiai nu­gy­ven­tais me­tais.

Po­nią Ste­fa­ni­ją svei­ki­no Šir­vė­nos se­niū­nas Sau­lius Ei­gir­das, Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riaus ve­dė­ja gyd. Edi­ta Braž­džiu­vie­nė, ki­ti sky­riaus me­di­kai, Bir­žų li­go­ni­nės di­rek­to­rius Pet­ras Bim­ba ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Ju­ko­nie­nė.

Ste­fa­ni­ja Pet­ro­nie­nė au­go 7 vai­kų šei­mo­je, su­lau­kė il­giau­sio am­žiaus. Dar pa­vaikš­čio­da­vo po na­mus, ta­čiau griū­da­ma pa­ty­rė trau­mą ir šiuo me­tu yra gy­do­ma Bir­žų li­go­ni­nės pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riu­je. Šven­tės die­ną gre­ta jos bu­vo duk­ra Ja­ni­na, anū­kės Ir­ma ir Auš­ra.