Paskelbėme "Biržiečių žodžio" prenumeratos kvitų laimėtojus

Lo­te­ri­jos kvi­tus bur­tų ke­liu pa­dė­jo iš­trauk­ti bir­žie­tė, laik­raš­čio pre­nu­me­ra­to­rė Da­lė Ša­tai­tė.
Dė­ko­ja­me nuo­la­ti­niams "Bir­žie­čių žo­džio" pre­nu­me­ra­to­riams ir tiems, ku­rie laik­raš­tį pra­dė­jo skai­ty­ti nuo šių me­tų. Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­skel­bė­me pre­nu­me­ra­tos kvi­tų lo­te­ri­ją, ku­rio­je bu­vo ga­li­ma lai­mė­ti pen­kis kny­gų rin­ki­nius bei dvy­li­ka bui­ti­nės che­mi­jos ir kos­me­ti­kos rin­ki­nių. Praė­ju­sį tre­čia­die­nį bur­tų ke­lių rin­ko­me nu­ga­lė­to­jus. Mums šį dar­bą at­lik­ti pa­dė­jo pre­nu­me­ra­tos pra­tęs­ti į re­dak­ci­ją už­su­ku­si bir­žie­tė Da­lė Ša­tai­tė. Ačiū mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­jai už pa­gal­bą.

Skel­bia­me nu­ga­lė­to­jus.

Kny­gų rin­ki­nių lai­mė­to­jai:

Lai­mu­tė Ta­mu­lė­nie­nė, Bir­žai.

Ele­na Ei­no­rie­nė, Bir­žai.

Ma­ri­ja Tre­čio­kai­tė, Bir­žai.

Juo­zas Ku­bi­liū­nas, Bir­žai.

An­ge­lė Do­vy­dė­nie­nė, Bir­žai.

 

Bui­ti­nės che­mi­jos ir kos­me­ti­kos rin­ki­nių lai­mė­to­jai:

An­gė­lė Gu­die­nė, Bir­žai.

Lai­ma Rut­ke­vi­čie­nė, Ang­li­nin­kų kai­mas, Bir­žų ra­jo­nas.

Ol­ga Sa­mu­kie­nė, Bir­žai.

Bro­nis­la­va Va­si­liū­nie­nė, Bir­žai.

Ar­vy­das Da­gys, Pa­ro­vė­jos kai­mas, Bir­žų ra­jo­nas.

Ma­ri­ja Rum­pie­nė, Bir­žai.

Ju­li­jo­nas Kor­sa­kas, Bir­žai.

Jao­lė Žu­kaus­kie­nė, Ka­da­rų kai­mas, Bir­žų ra­jo­nas.

Ve­ro­ni­ka Ja­ra­šū­nie­nė, Bir­žai.

Re­gi­na Ra­mo­nie­nė, Bir­žai.

Ma­ry­tė Rup­lė­nie­nė, Va­bal­nin­kas.

Ja­ni­na Ple­pie­nė, Bir­žai.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.