Pagerbė Holokausto aukų atminimą

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas da­ly­va­vo Pa­sau­lio žy­dų kong­re­so ini­ci­juo­to­je ak­ci­jo­je „Mes pri­si­me­na­me – We re­mem­ber“. Sau­sio 27 d. me­ras V. Ja­rec­kas ap­lan­kė ho­lo­kaus­to au­kų ka­pa­vie­tę Pa­kam­po­nių kai­me, Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jo­je. Prie pa­mink­li­nio ak­mens me­ras pa­dė­jo ak­me­nė­lį, už­de­gė žva­ku­tę.

Praė­ju­sį bir­že­lį šio­je vie­to­je nu­žu­dy­tų žy­dų ar­ti­mų­jų rū­pes­čiu bu­vo pa­sta­ty­tas me­mo­ria­las ho­lo­kaus­to au­koms, ku­ria­me iš­rėž­tos nu­žu­dy­tų­jų pa­var­dės ir var­dai. Or­ga­ni­zuo­ti me­mo­ria­lo ati­den­gi­mo iš­kil­mes pa­dė­jo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, šim­tai bir­žie­čių da­ly­va­vo pa­ger­bi­mo iš­kil­mė­se, at­kar­to­jo 2400 Bir­žų mies­to žy­dų mir­ties ke­lią nuo bu­vu­sio Bir­žų ge­to iki žu­dy­nių vie­tos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.