Padėkojo už bendradarbiavimą

Praė­ju­sį sek­ma­die­nį Al­fon­so Sme­to­nos šau­lių rink­ti­nės va­das at­sar­gos ka­pi­to­nas Aud­rius Mor­da­sas įtei­kė LŠS ap­do­va­no­ji­mą KASP 509 kuo­pos va­dui ka­pi­to­nui Mo­des­tui La­pie­niui ir ak­ty­viems Bir­žų ir Pan­dė­lio 513 kuo­pos jau­nie­siems šau­liams. Mo­ne­ta-me­da­lis, iš­leis­ta Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti M. La­pie­niui įteik­ta už glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pa­gal­bą šau­liams. Ak­ty­viems šau­liams įteik­ti Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos šimt­me­čiui pa­mi­nę­ti skir­ti ženk­liu­kai. Po to Bir­žų kū­no kul­tū­ros ir spor­to šau­dyk­lo­je vy­ko kuo­pos ir Pan­dė­lio 513 kuo­pos jau­nų­jų šau­lių šau­dy­mo iš ma­žo ka­lib­ro gink­lų pra­ty­bos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.