Nepatiko ligoninės maistas

Bir­žie­tei neį­ti­ko Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės mais­tas. Pus­ry­čiai.

Vie­nos bir­žie­tės ("Bir­žie­čių žo­džiui" pa­var­dė ži­no­ma) anū­kė dėl li­gos at­si­dū­rė Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės In­fek­ci­nių li­gų kli­ni­ko­je. Bir­žie­tė "Bir­žie­čių žo­džiui" pik­ti­no­si li­go­ni­nės mais­tu. Mo­ters žo­džiais, mai­ti­ni­mas pra­stas, mais­tas ne ko­ky­biš­kas, men­ka­ver­tis. "Su to­kiu mais­tu vai­kas ne tik įgy­tų ma­žak­rau­jys­tę, bet iš­sek­tų vi­siš­kai ir pri­kib­tų ki­tos li­gos. Va, gerb. Ve­ry­gos rei­ka­la­vi­mai svei­kai mai­tin­ti..." – dės­tė sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą bir­žie­tė. Ji at­siun­tė net ma­žo­sios li­go­niu­kės die­nos pus­ry­čių ir pie­tų nuo­trau­kas.

"Bir­žie­čių žo­dis" VŠį Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tui Vy­tau­tui RIAU­BIŠ­KIUI pa­tei­kė tris klau­si­mų apie li­go­nių mai­ti­ni­mą.

Kas ir kur ga­mi­na mais­tą li­go­niams?

At­sip­ra­šo­me ger­bia­mos bir­žie­tės, jei­gu mai­ti­ni­mas mū­sų gy­dy­mo įstai­go­je ne­pa­ti­ko. In­for­muo­ja­me, kad šiuo me­tu yra at­lie­ka­mas vi­sų li­go­ni­nė­je esan­čių mai­ti­ni­mo blo­kų ap­jun­gi­mas ir nau­jos, ko­ky­biš­kos įran­gos įsi­gi­ji­mas. Kaip su­pran­ta­te, tai – ne vie­na­die­nis pro­ce­sas ir jis, de­ja, už­trun­ka kiek il­giau, nei mes vi­si no­rė­tu­me. Už­tik­ri­na­me, kad pa­si­bai­gus re­no­va­ci­jos dar­bams, bus priei­ta prie vie­nin­gos, uni­fi­kuo­tos mai­ti­ni­mo for­mos, va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (LR SAM ) pa­tvir­tin­to­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis.

Kiek eu­rų ski­ria­ma die­nos mais­to nor­mai. Vai­kui, suau­gu­siam?

Šiuo me­tu vai­ko ir suau­gu­sio pa­cien­to mai­ti­ni­mui yra ski­ria­ma apie 3 Eur. die­nai. Me­niu su­da­ry­mui yra nau­do­ja­mos SAM re­ko­men­da­ci­jo­mis pa­rem­tos mai­ti­ni­mo kor­te­lės val­gia­raš­čių su­da­ry­mui, o mais­to ko­lo­rin­gu­mas pri­klau­so nuo pa­cien­to li­gos diag­no­zės ir jo būk­lės.

Kas rū­pi­na­si li­go­niams tie­kia­mo mais­to ko­ky­be? Ka­da pa­sku­ti­nį kar­tą vy­ko pa­tik­ri­ni­mas? Ko­kie pa­žei­di­mai už­fik­suo­ti?

Pa­cien­tų mai­ti­ni­mo klau­si­mais ir esa­ma pa­dė­ti­mi li­go­ni­nės mai­ti­ni­mo blo­kuo­se nuo­lat rū­pi­na­si Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Pas­ku­ti­nį kar­tą ši tar­ny­ba mū­sų li­go­ni­nę tik­ri­no 2019 m. spa­lio mėn. Jo­kių pa­žei­di­mų ar ki­to­kių nu­si­skun­di­mų šiuo klau­si­mu ne­bu­vo už­fik­suo­ta.

Pa­gal nuo­la­ti­nes mū­sų li­go­ni­nės pa­cien­tų ap­klau­sas, li­go­nių mai­ti­ni­mas yra ver­ti­na­mas 9 (10 ba­lų sis­te­mo­je). Per pa­sku­ti­nius 3 me­tus li­go­ni­nė ne­bu­vo ga­vu­si nei vie­no nu­si­skun­di­mo dėl pra­sto mai­ti­ni­mo.

Li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kont­ro­lės tar­ny­ba re­gu­lia­riai vyk­do mais­to blo­kų esa­mos būk­lės ir mais­to ga­my­bos bei jo pa­tei­ki­mo pa­cien­tams kont­ro­lę. Li­go­ni­nė­je dir­ban­tys die­to­lo­gai mais­to ga­my­bos kont­ro­lę vyk­do kiek­vie­ną die­ną.

Dė­ko­ja­me Jums už rū­pes­tį ir dar kar­tą at­si­pra­šo­me, jei, lan­ky­da­mie­si mū­sų gy­dy­mo įstai­go­je, pa­ty­rė­te tam tik­rų ne­pa­to­gu­mų. Mes vi­sa­da esa­me at­vi­ri bend­ra­vi­mui ir bend­ra­dar­bia­vi­mui ir vi­sa­da at­sa­kin­gai rea­guo­ja­me į mū­sų pa­cien­tų ar jų ar­ti­mų­jų pa­ste­bė­ji­mus ar nu­si­skun­di­mus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.