Nemunėlio dainos girdėjosi net Latvijoje

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Nemunėlio Radviliškyje susirinko tiek žmonių, kiek miestelio slėnis nėra matęs.
Šiau­riau­sia­me mū­sų ra­jo­no se­niū­ni­jos cent­re rugpjūčio 14 d. (šeš­ta­die­nį) tu trenks­mu įvyko kraš­tie­čių šven­tė. Ji į ar­čiau­siai Lat­vi­jos esan­tį mies­te­lį su­bū­rė ke­lis šim­tus kraš­tie­čių ir sve­čių. Spor­ti­nes var­žy­bas ir sa­vi­veik­li­nin­kų pa­si­ro­dy­mus ly­dė­jo „Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­jos ir dis­ku­si­jų klu­bo „Bir­žie­čiai“ organizuotas gar­sių at­li­kė­jų kon­cer­tas.

Sce­no­je pir­mo­ji pa­si­ro­dė ži­no­ma at­li­kė­ja Lais­va. Po jos gar­sių dai­nų, šo­kių šven­tę „už­kū­rė“ per ra­jo­ną ke­liau­jan­ti šla­ge­rių gru­pė „Ba­lius“, o šo­kių ir links­my­bių nuo­tai­ką tę­sė dai­ni­nin­kas Igo­ris Jar­mo­len­ka su re­pe­riu Ju­lianu Ver­dee. Šven­tės da­ly­viai ne­kant­riai lau­kė staig­me­nos ir ši pa­slap­tis iš­lai­ky­ta iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės ir tai bu­vo vi­siems staig­me­na. Už­gro­jus pir­mie­siems mu­zi­kos akor­dams, skam­bant aud­rin­goms ova­ci­joms, į sce­ną įžen­gė ukrainietišku stiliumi dainas atlikusi „Ver­ka Ser­diuč­ka“. Prie sce­nos dai­nuo­ti bei šok­ti pa­gal ži­no­mas dai­nas be­ma­tant su­si­bū­rė mi­nia ger­bė­jų.

Žmo­nės džiau­gė­si ga­li­my­be gy­vai pa­ma­ty­ti at­li­kė­jus, iš­girs­ti jų dai­nas ir kar­tu ne tik pa­dai­nuo­ti, bet ir pa­šok­ti.