Negimusiam kūdikiui atminti

Lapk­ri­čio 23 d. ka­ta­li­kų baž­ny­čio­se mi­ni­ma Ne­gi­mu­sio kū­di­kio die­na. Skai­čiuo­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je nuo 1955 m., kai bu­vo le­ga­li­zuo­ti abor­tai, ne­te­ko­me šim­tų tūks­tan­čių kū­di­kių, ku­riems ne­bu­vo leis­ta gim­ti.

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je bu­vo mel­džia­ma­si ne tik už tuos, ku­riems ne­bu­vo lem­ta iš­vys­ti die­nos švie­sos, bet ir už šią ne­tek­tį pa­ty­ru­sias šei­mas, ypač mo­te­ris, nes jos vai­ko ne­tek­ties skaus­mą daž­nai šir­dy­je ne­šio­ja­si vi­są gy­ve­ni­mą. Šv. Mi­šių pa­moks­le kle­bo­nas Al­gis Ne­ve­raus­kas kvie­tė su­si­rin­ku­siuo­sius pra­šy­ti Die­vo, kad pri­pil­dy­tų žmo­nių šir­dis Vieš­pa­ties mei­lės, nes tik mei­lė ga­li iš­gy­dy­ti. Ku­ni­gas taip pat ra­gi­no vy­rus glo­bo­ti sa­vo mo­te­rį, kad ji jaus­tų­si sau­gi ir my­li­ma, kad vi­sa­da ga­lė­tų at­si­rem­ti į sa­vo vy­rą, su­lauk­ti jo pa­drą­si­ni­mo ir pa­guo­dos. A. Ne­ve­raus­kas kal­bė­jo ir apie tuos ne­lai­min­guo­sius, ku­rie bu­vo ne­ken­čia­mi nuo pat pra­dė­ji­mo, bet kaž­ko­kiu bū­du su­ge­bė­jo gim­ti ir iš­gy­ven­ti, ir ku­rie da­bar už ne­mei­lę at­si­ly­gi­na pyk­da­mi ir ker­šy­da­mi.

„Sa­vo kal­tės pri­pa­ži­ni­mas, at­gai­la ir su­si­tai­ky­mas, at­si­pra­šy­mas sa­vo ne­gi­mu­sių vai­ke­lių, ku­rie da­bar yra an­ge­liu­kai pas Die­vą – toks yra vie­nin­te­lis iš­si­lais­vi­ni­mo, gi­ji­mo ir su­grį­ži­mo ke­lias tiek tė­vui, tiek ir mo­ti­nai“,- kal­bė­jo ku­ni­gas, lin­kė­da­mas, kad kiek­vie­nas kū­di­kis tap­tų ne pro­ble­ma, bet nuo­sta­biau­sia Die­vo do­va­na.

Po šv. Mi­šių Pa­ra­pi­jos sa­lė­je Sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jos pa­ro­dė do­ku­men­ti­nį fil­mą „Ka­ras prieš vai­kus“, ku­ria­me nag­ri­nė­ja­mos vai­kų ly­ti­nio švie­ti­mo pro­ble­mos, ak­tua­lios ir Lie­tu­vo­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.