Laukiniai gyvūnai įsigalėjo paežerėje

Cent­ri­nia­me Šir­vė­nos eže­ro pa­plū­di­my­je praė­ju­sią sa­vai­tę žmo­nės ap­ti­ko nu­dai­go­tą gul­bę. Ap­lin­kui gul­bės gai­še­ną mė­tė­si plunks­nos. Gul­bė bu­vo žie­duo­ta. Žmo­nės įta­ria, jog ją ga­lė­jo pa­pjau­ti la­pė. Kad la­pės įsi­kū­rė mies­te – ne­nau­jie­na. Ne vie­nas skai­ty­to­jas yra pa­sa­ko­jęs, ma­tęs la­pes vaikš­ti­nė­jant pės­čių­jų ta­ku. Šį kar­tą nuo­trau­ką "Bir­žie­čių žo­džiui" at­siun­tęs skai­ty­to­jas ap­gai­les­ta­vo, jog pa­plū­di­my­je be­brai pa­grau­žė tik­rą puoš­me­ną – vie­nin­te­lį pa­plū­di­mio pu­sia­sa­ly­je li­ku­sį me­dį.

Skai­ty­to­jo nuo­mo­ne, lau­ki­niai gy­vū­nai įsi­ga­lė­jo mies­te ir nie­kas jų ne­kont­ro­liuo­ja: "Va­sa­rą va­žia­vau dvi­ra­čių pa­lei eže­rą, o ant dvi­ra­čių ta­ko įsi­tai­sęs be­bras net ne­si­ruo­šė trauk­tis iš ke­lio. Pa­si­da­rė kaž­kaip ne­jau­ku. O ma­no sve­čiai vil­nie­čiai, su­sė­dę pail­sė­ti ant suo­liu­ko prie eže­ro, ties evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia ap­mi­rė, ša­lia iš­vy­dę ir vi­sai drą­siai be­si­jau­čian­tį la­piūkš­tį. Gal jis ser­ga pa­siut­li­ge, jei vi­siš­kai ne­bi­jo žmo­nių? Sve­čius nu­ra­mi­no­me: la­pė pae­že­rė­je – daž­nai su­tin­ka­mas gy­vū­nas. Bet ar nor­ma­lu, kad šie lau­ki­niai gy­vū­nai įsi­ga­lė­jo mies­te?"

Gam­to­sau­gi­nin­kai ne­si­ste­bi: lau­ki­niai gy­vū­nai mū­sų mies­te gy­ve­na. Vi­sai ne­se­niai vie­nas bir­žie­tis la­pę iš­vy­do prie sa­vo laip­ti­nės du­rų. Me­džio­ti gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­vė­se už­draus­ta.

Pa­sak gam­to­sau­gos spe­cia­lis­tų, ne­bū­ti­nai pae­že­rė­je bu­vu­sią gul­bę nu­dai­go­jo la­pė. La­pė ga­lė­tų įveik­ti tik nu­si­lpu­sį paukš­tį. Gal­būt paukš­tis pa­ts nu­gai­šo, o gal jį už­puo­lė šu­nys. Jei žmo­nės ma­tė ant gul­bės ko­jos žie­dą, tu­rė­jo jį nu­fo­tog­ra­fuo­ti ir nuo­trau­ką per­duo­ti žie­duo­to­jams. Ta­čiau ne vi­si ži­no tvar­ką.

Beb­rai, anot spe­cia­lis­tų, Bir­žų van­de­ny­se gy­ve­na nuo se­no. Jie įsi­kū­rę ir Pi­lies fo­so­se. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus eko­lo­gė Jur­gi­ta Bru­niu­vie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog Bir­žų re­gio­ni­niam par­kui yra ski­ria­ma lė­šų iš Sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos me­džiams nuo be­brų ap­sau­go­ti. Praė­ju­siais me­tais me­džiai ap­sau­go­ti ties Bir­žų miš­kų urė­di­ja, kur įren­gi­nė­ja­ma nau­ja poil­sio zo­na. Anot J. Bru­niu­vie­nės, praė­ju­siais me­tais gau­dyk­lė­mis be­brai bu­vo gau­do­mi Ast­ra­ve, prie va­ly­mo įren­gi­nių. Beb­rams gau­dy­ti bu­vo pra­šo­ma me­džio­to­jų pa­gal­bos. Pa­sak eko­lo­gės, upė­se be­brai daž­nai tven­kia už­tvan­kas, ku­rios yra ar­do­mos. Eže­re už­tvan­kų nė­ra, tad be gau­dyk­lių neap­siei­si.

J. Bru­niu­vie­nė sa­kė, jog Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų kreip­tis į Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą dėl me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mo. De­par­ta­men­tas, įver­ti­nęs si­tua­ci­ją, lei­di­mą grei­čiau­siai su­teik­tų, nes de­da­mos pa­stan­gos me­džiams pa­kran­tė­je ap­sau­go­ti. Ta­čiau, su­teik­da­mas lei­di­mą, de­par­ta­men­tas pra­šo pa­teik­ti me­džio­to­jų, ku­rie už­siims be­brų gau­dy­mu, do­ku­men­tus. Vis­kas tar­si bū­tų ge­rai. Ta­čiau me­džio­to­jai ne­la­bai no­ri im­tis šio dar­bo. Ko­dėl? Kaip sa­kė Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Bir­žų sky­riaus va­do­vas K. Gal­ve­lis gau­dyk­lės bran­giai kai­nuo­ja, jas daž­nai pa­va­gia. Be to, gau­dyk­les rei­kia la­bai at­sa­kin­gai pa­sta­ty­ti, ty­ko­ti į juos pa­ten­kan­čių gy­vū­nų.

J. Bru­niu­vie­nė sa­kė, jog praė­ju­sį ru­de­nį kar­tu su me­džio­to­jais ap­va­žia­vo eže­ro pa­kran­tes, ta­čiau ne­pas­te­bė­jo, kad jos bū­tų pla­čiai ap­gy­ven­tos be­brų. Tad svars­to: gal­būt už­tek­tų ap­sau­go­ti pa­kran­tės me­džius?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.