Koronaviruso paieškos Biržuose

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žų Šei­mos gy­dy­to­jų cent­ro di­rek­to­rė Ele­na Ša­ke­lie­nė.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je bir­žie­čius su­kė­lė ant ko­jų ma­si­nė­se in­for­ma­ci­jos prie­mo­nė­se pa­skli­du­si ži­nia, kad į Kau­ne įsi­kū­ru­sios mui­ti­nės san­dė­lius iš Šiau­rės Ita­li­jos grį­žęs vil­ki­ko vai­ruo­to­jas, bir­žie­tis, pa­si­skun­dė į gri­pą pa­na­šiais ne­ga­la­vi­mais ir, ne­va, bu­vo iš­siųs­tas gy­dy­tis į Bir­žus pas sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją. Vė­liau jau bu­vo pa­tiks­lin­ta: vil­ki­ko vai­ruo­to­jui paim­ti vi­si rei­kia­mi mė­gi­niai ty­ri­mams. La­bo­ra­to­ri­jo­je ko­ro­na­vi­ru­sas ne­pat­vir­tin­tas. Tre­čia­die­nio die­ną vėl pli­to karš­tos nau­jie­nos. Ne­va, į bir­žie­čius me­di­kus jau krei­pė­si Šiau­rės Ita­li­jo­je ato­sto­ga­vu­si bir­žie­tė su įtar­ti­nais ne­ga­la­vi­mais ir ne­va, li­go­nė iš­ga­ben­ta į Pa­ne­vė­žio in­fek­ci­nę li­go­ni­nę. Tre­čia­die­nio va­ka­re bir­žie­tės da­li­no­si dar vie­na ži­nia – ko­ro­na­vi­ru­su, įta­ria­ma, ga­lė­jo už­si­krės­ti vie­no pre­ky­bos cent­ro par­da­vė­jos sū­nus, ku­ris ne­se­niai grį­žo iš Ita­li­jos... Tik spėk ži­nias gau­dy­ti. Ko­ro­na­vi­ru­są sė­ja ra­di­jas, te­le­vi­zo­rius, laik­raš­čiai, pa­žįs­ta­mi. Vy­riau­sy­bė Lie­tu­vo­je pa­skel­bė vals­ty­bės ly­gio ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo grės­mės.

Bir­žie­čiai me­di­kai vi­sas nau­jie­nas apie ta­ria­mai ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sius ir į Po­lik­li­ni­ką ar Šei­mos gy­dy­to­jų cent­rą be­si­krei­pian­čius mi­nė­tus bir­žie­čius pa­nei­gė.

Bir­žų šei­mos gy­dy­to­jų cent­ro di­rek­to­rė Ele­na Ša­ke­lie­nė ne­sle­pia: pa­cien­tai su­si­rū­pi­nę, jie už­duo­da įvai­riau­sių klau­si­mų apie ko­ro­na­vi­ru­są.

– Mū­sų gy­dy­mo įstai­ga jau prieš ke­lias sa­vai­tes ap­si­rū­pi­nu­si spe­cia­lio­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis dar­buo­to­jams ir pa­cien­tams, de­zin­fek­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis, jei­gu tek­tų su­si­dur­ti su ser­gan­čiuo­ju. Bet gal ne­pri­reiks... – kal­bė­jo cent­ro di­rek­to­rė.

Gy­dy­to­ja E. Ša­ke­lie­nė pa­sa­ko­jo: ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mai pa­na­šūs į ūmios kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jos ir gri­po: karš­čia­vi­mas, ko­su­lys, gerk­lės skaus­mas, ap­sun­kin­tas kvė­pa­vi­mas, silp­nu­mas. In­ku­ba­ci­nis pe­rio­das trun­ka iki 20 die­nų.

– Jei­gu pa­ju­to­te šiuos simp­to­mus ir tu­rė­jo­te kon­tak­tą su pa­tvir­tin­tu ar ti­kė­ti­nu ko­ro­no­vi­ru­so ne­šio­to­ju, skam­bin­ki­te bend­ruo­ju pa­gal­bos nu­me­riu 112. Me­di­kai su­teiks me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą, iš­duos ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą ir duos ki­tus nu­ro­dy­mus, nei­šei­nant iš na­mų. Ne­ga­li­ma lan­ky­tis po­lik­li­ni­ko­je ir ki­to­se vie­šo­se vie­to­se, – pri­me­na gy­dy­to­ja E. Ša­ke­lie­nė.

Vis tiek, kas bū­tų, jei­gu toks įtar­ti­nas li­go­nis pa­si­ro­dy­tų gy­dy­mo įstai­go­je?

– Skam­bin­tu­me pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ir įta­ria­mą li­go­nį izo­liuo­tu­me, me­di­ci­nos įstai­gą už­da­ry­tu­me, pa­tal­pas de­zin­fe­kuo­tu­me, apie tai in­for­muo­tu­me Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rą, – pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja E. Ša­ke­lie­nė.

Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras A. Še­šel­gis ti­ki­na, jog ko­ro­no­vi­ru­so ty­ri­mai trun­ka apie 6-7 va­lan­das.

Va­kar te­le­vi­zi­jos lai­do­je Eu­ro­pos ko­mi­si­jos na­rys Vy­te­nis And­riu­kai­tis pri­mi­nė praė­ju­sių me­tų sta­tis­ti­ką: nuo gri­po per­nai mi­rė apie 37 tūkst. žmo­nių, ta­čiau jo­kios pa­ni­kos ne­bu­vo, nes tai mums jau įpras­ta.