Konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai apdovanoti Sodeliškių dvare

Ja­ni­nos BAG­DO­NIE­NĖS nuo­tr.
Smul­kaus ūkio sa­vi­nin­kai.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Bir­žų kraš­to ūki­nin­kai rin­ko­si į pa­dė­kos va­ka­rą, skir­tą kon­kur­so „Me­tų ūkis“ 2019 da­ly­vių pa­ger­bi­mui ir nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mui. So­de­liš­kių dva­ro sa­lė­je skam­bė­jo mu­zi­ka, dai­nos, ne­sti­go gra­žių žo­džių ir gar­džių vai­šių.

Darbš­čius ir sa­vo že­mę bran­gi­nan­čius ūki­nin­kus, ra­du­sius lai­ko pa­bū­ti kar­tu, pa­si­ti­ko ar­tis­tiš­kai nu­si­tei­ku­sios ren­gi­nio ve­dė­jos Ri­ma ir Do­vi­lė, jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vo šo­kė­jų po­ros, va­do­vau­ja­mos As­tos Vai­tie­kū­nie­nės, bei puoš­nūs, ro­man­tiš­kais pa­va­di­ni­mais kvie­čian­tys pri­sės­ti vai­šių sta­lai, pa­puoš­ti ka­da­gio ša­ke­lė­mis, da­bin­to­mis li­nų sruo­ga.

Juk šia­me kraš­te ti­kė­ta, kad ka­da­gio nuo­la­ti­nė ža­lu­ma sim­bo­li­zuo­ja pa­va­sa­rį, pa­de­da pri­si­kel­ti gy­vy­bei, o li­nų sruo­ga sau­go žmo­gų nuo vi­so­kių ne­lai­mių bei li­gų.

Pas­vei­kin­ti ūkių at­vy­ko gau­sus bū­rys gar­bių sve­čių iš Sei­mo, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros, Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos, Že­mės ūkio rū­mų, ban­kų ir kt. Vi­si jie dė­ko­jo žem­dir­biams už darbš­tu­mą, mei­lę žem­dir­bio dar­bui, ge­bė­ji­mą ūki­nin­kau­ti net ne­pa­lan­kio­mis gam­ti­nė­mis są­ly­go­mis, už ūkių mo­der­ni­za­vi­mą, už kles­tin­tį kraš­tą.

Pir­ma­sis svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas. Po­li­ti­kas bu­vo sma­giai nu­si­tei­kęs ir juo­ka­vo, jog po vi­sų dar­bų di­džiau­sias ūki­nin­kų rū­pes­tis – kur iš­leis­ti pi­ni­gus.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja ir kon­kur­so „Me­tų ūkis“ 2019 ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ast­ra Kor­sa­kie­nė su­si­rin­ku­siems žem­dir­biams dė­ko­jo už kas­die­nius dar­bus, už pa­siek­tus re­zul­ta­tus. Pir­miau­siai pa­gar­ba bu­vo iš­sa­ky­ta di­džiu­lę dar­bo pa­tir­tį tu­rin­tiems ra­jo­no ag­ro­no­mams, sa­vo gy­ve­ni­mu, dar­bu, at­si­da­vi­mu pri­si­dė­ju­siems prie ra­jo­no že­mės ūkio kū­ri­mo, kai­mo plėt­ros, ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­dos: Va­le­ri­jai Tau­rie­nei, Alek­sand­rai Nar­ku­vie­nei, Gra­ži­nai Bur­bu­lie­nei, Ka­ziui Vi­soc­kui, Juo­zui Ma­ni­kui, Al­gir­dui An­ta­nui Tau­rui. Jiems įteik­ti me­ro Vy­to Ja­rec­ko pa­dė­kos raš­tai.

Sei­mo na­rio įsteig­tas pri­zas bu­vo įteik­tas vy­riau­siam kon­kur­so da­ly­viui, 79-uo­sius skai­čiuo­jan­čiam Va­bal­nin­ko kraš­to ūki­nin­kui Jo­nui Ma­ni­kui, kar­tu su šei­ma dir­ban­čiam 299 ha že­mės.

Net­ru­kus ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė A. Kor­sa­kie­nė pri­sta­tė vi­sus ko­mi­si­jos na­rius: sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sią­ją spe­cia­lis­tę (ko­mi­si­jos sek­re­to­rę) Sand­rą Bal­čiū­nie­nę, Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ką Ta­dą Mi­ci­ke­vi­čių, Že­mės ūkio rū­mų at­sto­vą Bir­žų ra­jo­ne Ze­no­ną Praš­man­tą, Lie­tu­vos kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos Bir­žų ra­jo­no kon­sul­ta­vi­mo biu­ro ve­dė­ją Jū­ra­tę Rat­ni­kie­nę ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ją Ste­po­ną Staš­ke­vi­čių.

Pas­te­bė­ta, jog kon­kur­so, ku­ria­me da­ly­vau­ti bu­vo pa­siū­ly­ta 31 ūkiui (su­ti­ko da­ly­vau­ti 18 ūkių), tiks­las bu­vo ska­tin­ti ra­jo­no ūki­nin­kus siek­ti ino­va­ci­jų ir ga­my­bos efek­ty­vu­mo bei eko­lo­gi­nės pu­siaus­vy­ros, stip­rin­ti bend­ruo­me­niš­ku­mą ir ini­cia­ty­vas, skleis­ti ūki­nin­kų ge­rą­ją pa­tir­tį, di­din­ti že­mės ūkio veik­la už­sii­man­čių as­me­nų ži­no­mu­mą ra­jo­ne ir ša­ly­je.

Net­ru­kus vi­sų dė­me­siui ren­gi­nio ve­dė­jos, ko­mi­si­jos na­riai vaiz­din­gai pri­sta­tė kon­kur­so da­ly­vių ūkius bei pa­skel­bė lai­mė­to­jus.

I ka­te­go­ri­jo­je įver­tin­ti eko­lo­gi­niai ūkiai. No­mi­na­ci­jos įteik­tos Da­riui Ju­ko­niui ir To­mui Ivaš­kai. Nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas Ro­kas Gied­ri­kas.

II jau­nų­jų ūki­nin­kų ka­te­go­ri­jo­je no­mi­na­ci­jos įteik­tos Ar­mi­nui Gri­ciū­nui ir Ed­var­dui Ja­nu­še­vi­čiui. Lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ta Jus­ti­na Pa­če­šiū­nie­nė.

III ka­te­go­ri­jo­je (smul­kus šei­mos ūkis) no­mi­na­ci­jos įteik­tos Jur­gi­tai Umb­rie­nei ir Ka­ro­li­nai Ku­gi­nie­nei. Lai­mė­to­jo var­das ati­te­ko ūki­nin­kui Ta­dui Bė­lia­kui.

Vi­du­ti­nio ūkio ka­te­go­ri­jo­je no­mi­na­ci­jos pa­skir­tos Jo­nui Gai­liū­nui ir Kęs­tu­čiui Va­len­ti­na­vi­čiui. Lai­mė­to­ju pa­skelb­tas Da­lius Šte­le­mė­kas.

Stam­bių­jų ūkių (V ka­te­go­ri­jo­je) no­mi­na­ci­jos įteik­tos Da­riui Bė­čiui, Gy­čiui Dre­vins­kui, Jo­nui Ma­ni­kui, koo­pe­ra­ty­vui „Mū­sų go­jus“ bei Vy­tau­tui Gai­liū­nui. Lai­mė­to­ju pa­skelb­tas ūki­nin­kas Hen­ri­kas Ber­tu­lis, ne tik ūki­nin­kau­jan­tis nuo 1996 me­tų, dir­ban­tis 722 ha že­mės, gra­žiai pri­žiū­rin­tis tech­ni­ką, ūkio tech­ni­kos kie­mą, bet ir sa­vo ini­cia­ty­va pri­žiū­rin­tis pa­ke­les, šie­nau­jan­tis me­lio­ra­ci­jos grio­vius.

Šven­ti­nio va­ka­ro me­tu bu­vo pa­skelb­ti ir į Res­pub­li­ki­nį me­tų ūkio kon­kur­są „Me­tų ūkis 2019“, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga, de­le­guo­ja­mi ūki­nin­kų są­jun­gos na­riai. Gar­bė ati­te­ko Da­riui Bė­čiui, Kęs­tu­čiui Va­len­ti­na­vi­čiui ir Da­riui Ju­ko­niui.

Šven­tės pa­bai­go­je ūki­nin­kus sma­gia dai­na pa­svei­ki­no ir į va­ka­ro­nę pa­kvie­tė Pa­bir­žės mies­te­lio folk­lo­ro an­samb­lis „Že­my­na“.