Knyga apie Mantagailiškio dvarą – "Biržiečių žodžio" redakcijoje

Prieš ke­lias die­nas pa­sau­lį iš­vy­do kny­ga "Man­ta­gai­liš­kio dva­ras: iš praei­ties į da­bar­tį".

Man­ta­gai­liš­kio dva­ras šiuo me­tu yra be­ne dau­giau­siai ar­cheo­lo­giš­kai iš­tir­tas dva­ras Šiau­rės ry­tų Lie­tu­vo­je, o ar­cheo­lo­gi­nė me­džia­ga lei­džia da­ry­ti api­bend­ri­ni­mus apie XVI a.–XIX a. pra­džios šio kraš­to dva­rų bui­tį ir są­sa­jas su Kur­šu bei ki­tais Lie­tu­vos re­gio­nais.

Nau­jai ras­ti ir į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­ti XVI–XVIII a. dva­ro in­ven­to­riai su­tei­kia ga­li­my­bę pla­tes­nei skai­ty­to­jų au­di­to­ri­jai su­si­pa­žin­ti su dva­ro is­to­ri­ja ir jį val­džiu­siais sa­vi­nin­kais.

Lei­di­nys 240 pus­la­pių, iliust­ra­ci­jų apie 420 vnt. Iš­lei­do VšĮ „Re­lik­tas“, spaus­di­no UAB „Stan­dar­tų spaus­tu­vė“.

Pag­rin­di­niai pro­jek­to rė­mė­jai Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie LR Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ir dva­ro sa­vi­nin­kai Dan­guo­lė ir Si­gi­tas Kal­kiai. Pro­jek­to par­ne­riai Bir­žų re­gio­ni­nio par­kas, Bir­žų kraš­to mu­zie­jus „Sė­la“ ir Lie­tu­vos pi­lių ir dva­rų aso­cia­ci­ja.

Su­si­do­mė­ju­sie­ji šiuo uni­ka­liu lei­di­niu ga­li už­suk­ti į "Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ją.