Kiaulininkystės ūkis iš kitų gelbėjimosi rato nesitiki

L. Bataitienės nuotr.
UAB „Bir­žų be­ko­nas“ di­rek­to­rius Vac­lo­vas Brie­dis sa­ko, kad pa­čiai įmo­nei teks įveik­ti vi­sus sun­ku­mus, nes 90 pro­c. pro­ble­mų iš­si­spren­džia sa­vai­me — bent jau to rei­kia ti­kė­tis.
Jei­gu prieš po­rą sa­vai­čių iš UAB „Bir­žų be­ko­nas“ per­kan­tys kiau­les mo­kė­jo po maž­daug 80 cen­tų, tai praė­ju­sią sa­vai­tę da­vė tik 70 cen­tų už ki­log­ra­mą gy­vo­jo svo­rio. O bu­vo me­tas, kai su­pir­ko po 1,5 eu­ro. Kad kiau­li­nin­kys­tės sek­to­riu­je si­tua­ci­ja tra­giš­ka, pri­pa­žįs­ta ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. Tik ar ne per vė­lai?

Moka centus

Liuksemburge vykusioje Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje net 20 šalių narių atkreipė Europos Komisijos dėmesį į blogėjančią situaciją Europos Sąjungos kiaulienos sektoriuje. Tikimasi rinkos reguliavimo priemonių. Taip pat prašoma pakeisti maksimalią leidžiamą valstybės pagalbos ribą (de minimis), kad verslui ir toliau būtų teikiama finansinė pagalba. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas sako, kad yra svarbus ir vartotojų bei prekybininkų indėlis, remiant vietinius gamintojus ir augintojus. Tačiau kokių konkrečių priemonių žada imtis ministerija, gelbėdama kiaulininkystės ūkius, nutylima.

Panašu, kad ūkiams teks patiems kapanotis iš susidariusios padėties. UAB „Biržų bekonas“ direktorius Vaclovas Briedis sako, kad panašių situacijų teko išgyventi ir anksčiau. Per mėnesį apie 500 tūkst. eurų apyvartą pasiekianti įmonė kiekvieną savaitę realizuoja apie 1000 kiaulių. Tad pagrindinis tikslas – realizacija ir kaina.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/