Keli kultūriniai renginiai vienu metu nebevyks?

Bir­žie­čiai ne­si­skun­džia kul­tū­ri­nių ren­gi­nių sty­giu­mi. Gy­ve­ni­mas ver­da ir Kul­tū­ros cent­re, ir bib­lio­te­ko­je bei mu­zie­ju­je, į pa­ro­dų ati­da­ry­mus kvie­čia „Port­fo­lio“ me­no ga­le­ri­ja. Ta­čiau daž­no­kai nu­tin­ka taip, jog vie­nu me­tu vyks­ta ke­li ren­gi­niai. No­rin­tie­ji nuei­ti į vi­sus yra pri­vers­ti kaž­ku­rių ren­gi­nių at­si­sa­ky­ti.

Gy­ve­ni­mas pro­vin­ci­jo­je, pa­sak kal­bin­tų bir­žie­čių, ne did­mies­ty­je, pra­leis­to ren­gi­nio ga­li tek­ti lauk­ti vi­sus me­tus ar net dau­giau. Yra ir to­kių šven­čių, ku­rių ne­pa­kar­to­si. "Bir­žie­čių žo­dis" tei­ra­vo­si, ką apie tai ma­no už kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą at­sa­kin­gi as­me­nys.

Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius pa­tvir­ti­no gy­ven­to­jų nuo­mo­nę, jog „ren­gi­niai ne­tu­rė­tų dub­liuo­tis“. Ta­čiau vi­siš­kai iš­veng­ti tos pro­ble­mos tur­būt neį­ma­no­ma. Rei­kė­tų la­biau steng­tis su­de­rin­ti mies­te vyks­tan­čių su­si­ti­ki­mų, kon­cer­tų ar ki­to­kių ren­gi­nių lai­ką. Ta­čiau kai­me or­ga­ni­zuo­ja­mų šven­čių lai­ką pa­keis­ti ne­la­bai išei­tų ir gal­būt ne­bū­tų ak­tua­lu. Di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius pa­ste­bė­jo, jog bū­na spe­ci­fi­nių ren­gi­nių, ku­rių au­di­to­ri­ja vie­na ki­tai ne­truk­do.

Kul­tū­ros cent­ro va­do­vas pa­ste­bė­jo, jog bend­ru su­ta­ri­mu su ki­tų įstai­gų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riais bei Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tais ši pro­ble­ma tik­rai iš­spren­džia­ma. Svar­biau­sia, pa­sak Ro­mo Le­se­vi­čiaus, kad žiū­ro­vai, klau­sy­to­jai atei­tų į su­si­ti­ki­mus, spek­tak­lius, kon­cer­tus ir ki­tus kul­tū­ri­nius ren­gi­nius.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius „Bir­žie­čiui žo­džiui“ sa­kė, jog šis klau­si­mas jau svars­ty­tas ra­jo­no kul­tū­ros įstai­gų va­do­vų su­si­rin­ki­me. Nu­tar­ta, kad ki­tais me­tais bus bend­ras koor­di­nuo­ja­mų ren­gi­nių tvar­ka­raš­tis, ku­rį tvar­kys Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to sky­riu­je dir­ban­tis as­muo.

„Mes tik­rai pa­si­steng­si­me, kad žmo­nės tu­rė­tų ga­li­my­bę nuei­ti į no­ri­mus ren­gi­nius pa­gal jų po­mė­gius“, – tvir­ti­no Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius. Ve­dė­jas pa­ste­bė­jo, jog šiais me­tais ga­li ir ne­pa­vyk­ti iš­veng­ti kai ku­rių ne­sklan­du­mų, nes ren­gi­nių lai­kas nu­ma­ty­tas se­niau.

Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Edi­ta Lans­ber­gie­nė pa­ste­bė­jo, jog ban­dy­mas su­de­rin­ti kul­tū­ri­nių ren­gi­nių lai­ką yra di­de­lė sie­kia­my­bė. Pap­ras­tai mė­ne­sio ren­gi­nių pla­nas yra siun­čia­mas į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rių. Ta­ria­ma­si. Ta­čiau pla­na­vi­mo pro­ce­se, pa­sak E. Lans­ber­gie­nės, at­si­ran­da pa­si­kei­ti­mų. Mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja iš­si­ta­rė, jog šį­met bu­vo pla­nuo­ta pri­sta­ty­ti vie­ną kny­gą, su­si­tik­ti su jos au­to­riu­mi, ta­čiau taip ir ne­pa­vy­ko iki šiol ras­ti lai­ko ren­gi­niui. Grei­čiau­siai šis su­si­ti­ki­mas liks už bor­to. Did­mies­ty­je to­kios pro­ble­mos ne­kil­tų. Bir­žuo­se, pa­sak E. Lans­ber­gie­nės, kul­tū­ri­nių ren­gi­nių au­di­to­ri­ja yra ne­di­de­lė, to­dėl de­rin­ti ren­gi­nių lai­ką yra bū­ti­na.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.