Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

Eval­do TI­MU­KO as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.
1988 m. spa­lio 9 d. JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus vi­zi­tas Pa­bir­žė­je, Bir­žuo­se ir Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je. Fo­tog­ra­fi­jo­je iš kai­rės: JE kar­di­no­las V. Slad­ke­vi­čius, kun. Jo­nas Al­gir­das Na­ru­šis, ado­ruo­to­ja Bal­čiū­nai­tė, kun. Vla­das Ra­ba­šaus­kas. Drą­su­čio Bu­lo­vo fo­tog­ra­fi­ja. Fo­tog­ra­fi­ją Eval­dui Ti­mu­kui do­va­no­jo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės J. Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vil­man­tė Vo­rie­nė.
2020 me­tais Lie­tu­vos kar­di­no­lui JE Vin­cen­tui Slad­ke­vi­čiui su­kan­ka 100 me­tų. Jo ju­bi­lie­jus ar­tė­ja la­bai ty­liai. Pap­ras­tas, kuk­lus ir nu­si­že­mi­nęs... Ar dėl to ir toks ne­pas­te­bi­mas? Jei­gu ne bir­žie­tis bib­lio­te­ki­nin­kas Eval­das Ti­mu­kas... Eval­do už­ju­din­ti po­li­ti­niai vei­kė­jai at­si­bu­do ir jau siū­lo 2021-uo­sius me­tus skelb­ti kar­di­no­lo Vin­cen­to Slad­ke­vi­čiaus me­tais.

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je ir Pa­bir­žė­je

JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus biog­ra­fi­jos pus­la­piuo­se – ir Bir­žų kraš­tas. Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je ir Pa­bir­žė­je pra­bė­go 23 vys­ku­po V. Slad­ke­vi­čiaus ga­ny­to­jiš­kos veik­los me­tai. Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos švie­suo­lis, bib­lio­te­ki­nin­kas Eval­das Ti­mu­kas ar­tė­jan­čio kar­di­no­lo ju­bi­lie­jaus ne­pa­mir­šo, jam iš anks­to pra­dė­jo ruoš­tis. Idė­ja gi­mė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės J. Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Var­to­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riu­je.

– Ga­vau už­duo­tį pa­reng­ti 2020 m. su­kak­tis, mo­kiau­si dirb­ti su bib­lio­te­ko­je esan­čia uni­ver­sa­laus tu­ri­nio bib­liog­ra­fi­ne kar­to­te­ka. Kad kar­di­no­lo su­kak­tį bū­ti­na pa­žy­mė­ti, nė kiek ne­dve­jo­jau. Šiau­rės Lie­tu­vo­je, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je, 1972 m. pa­va­sa­rį gi­mė Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios (LKB) kro­ni­ka, vys­ku­pas V. Slad­ke­vi­čius bu­vo jos krikš­ta­tė­viu. Pog­rin­di­nė ku­ni­gų se­mi­na­ri­ja... – pa­sa­ko­ja Eval­das.

Eval­dui Ti­mu­kui apie kaž­ka­da Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je gy­ve­nu­sį vys­ku­pą V. Slad­ke­vi­čių pri­me­na šei­mos al­bu­me iš­li­ku­sios ke­lios fo­tog­ra­fi­jos. Fo­tog­ra­fi­jo­se – bū­si­mas JE kar­di­no­las V. Slad­ke­vi­čius lai­do­tu­vių apei­gų, tra­di­ci­nių Žo­li­nės at­lai­dų me­tu, tei­kian­tis Ko­mu­ni­ją. Vai­ki­no šir­dy­je dar ga­na ryš­kūs jo am­ži­ną atil­sį mo­čiu­tės Ire­nos Bi­ru­tės Ka­tei­vai­tės-Ti­mu­kie­nės at­si­mi­ni­mai. Kaž­ka­da ati­te­kė­ju­sią iš Ta­to­rių kai­mo į Ja­siš­kius, kur gy­ve­no bū­si­mas Eval­do se­ne­lis Jo­nas Ti­mu­kas su tė­vais, po to jų nuo­sa­vi na­mai Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je. Trem­ti­nys vys­ku­pas pa­kvie­tė Eval­do mo­čiu­tę įsi­jung­ti į nau­jai su­bur­tą Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio Švč. M. Ma­ri­jos pa­ra­pi­jos baž­ny­ti­nį cho­rą. Mo­čiu­tė su­ti­ko, gie­do­jo pir­muo­ju al­tu...

– Bū­si­mas JE kar­di­no­las V. Slad­ke­vi­čius yra ma­no mo­čiu­tei net kry­že­lį su Nuk­ry­žiuo­tuo­ju pa­do­va­no­jęs. Iki šiol kry­že­lį sau­gau, kaip JE kar­di­no­lo, šei­mos re­lik­vi­ją, – kal­ba E. Ti­mu­kas.

Ženk­lai

JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus at­mi­ni­mo ženk­lų Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je, pa­sak Eval­do, ra­si ir dau­giau. Se­no­sios me­di­nės kle­bo­ni­jos, ku­ri su­ręs­ta po­ka­ry­je kun. Sta­nis­lo­vo Žu­lio, jau ne­bė­ra, vie­ta ži­no­ma. Neiš­li­ku­sio­je kle­bo­ni­jo­je trem­ti­nys vys­ku­pas gy­ve­no il­giau­siai. Yra iš­li­ku­sios ir lai­ki­no­sios bū­si­mo JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus gy­ve­ni­mo sto­te­lės – prie­glau­dos Bir­žų ir Ne­mu­nė­lio gat­vė­se, iki kol bu­vo per­tvar­ky­ta se­no­ji kle­bo­ni­ja. Pa­tal­pos tik­rai ne­bu­vo di­de­lės. Trem­ti­nys vys­ku­pas V. Slad­ke­vi­čius į Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kį ati­trem­tas 1959 m. pa­va­sa­rį ir mies­te­ly­je gy­ve­no iki 1976 m. pa­bai­gos. Pa­bir­žė­je – iki 1982 m. rugp­jū­čio mė­ne­sio.

– Tai, ką ma­to­me užė­ję į Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio Švč. M. Ma­ri­jos baž­ny­čią tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi trem­ti­niui vys­ku­pui V. Slad­ke­vi­čiui. Ne­ti­kė­tai mi­rus pa­ra­pi­jos kun. Bro­nis­lo­vui Šu­kiui, vys­ku­pas tu­rė­jo už­baig­ti pra­dė­tus baž­ny­čios vi­daus da­žy­mo ir de­ko­ra­vi­mo lip­di­niais dar­bus. Dar­bai baig­ti 1970 m. Tai liu­di­ja do­ku­men­tas, ku­rį sau­gau. Ak­so­mu iš­muš­ta klau­syk­la, juo­dos spal­vos apei­gi­nė ka­pa, ke­lios stu­los, ar­no­tas, var­go­nai, ku­rie jau nu­ti­lę, di­džio­jo al­to­riaus imi­ta­ci­nis mar­mu­ras, fres­ki­nė ta­py­ba, kry­žiaus ke­lio sta­ci­jos baž­ny­čio­je, šven­to­riaus tvo­ros be­to­ni­niai pa­gra­ži­ni­mai, me­di­niai kar­ni­zai baž­ny­čios išo­rė­je, vi­sa tai Eks­ce­len­ci­jos, vi­sa tai gy­va, – "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­ja E. Ti­mu­kas.

Lei­di­nu­kui ir pa­ro­dai

Jis ap­gai­les­tau­ja: su kiek­vie­na die­na ne­ten­ka­me tų il­gaam­žių, ku­riems te­kę bend­rau­ti su iš­ki­liu dva­si­nin­ku: pa­gel­bė­ti bui­ty­je, pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo veik­lo­je ir kt. Kraš­to­ty­ri­nin­kas Eval­das dė­kin­gas vi­siems, ku­rie at­si­lie­pė į jo ra­gi­ni­mą pa­si­da­lin­ti bet ko­kia tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja apie trem­ti­nį vys­ku­pą, vė­liau kar­di­no­lą V. Slad­ke­vi­čių. To­kių žmo­nių, pa­sak Eval­do, tik­rai nė­ra la­bai daug.

– Ačiū Jo­nui Ei­du­kui, Ma­ry­tei Ti­lin­dy­tei-Du­ba­kie­nei, Er­mi­nai Da­vi­do­ny­tei-Šos­ta­kie­nei, Ali­nai Mo­zū­rai­tei-Mi­siū­nie­nei, Kau­no ar­ki­vys­ku­pui eme­ri­tui Lion­gi­nui Vir­ba­lui, Do­na­tui Zvil­nai, Dia­nai Ti­mu­kai­tei-Gra­baus­kie­nei, Mal­vy­nai Kat­ry­nai Dre­vins­kai­tei-Sa­mu­lie­nei, Zi­tai Sa­mu­ly­tei-Ba­lai­šie­nei, Smil­gių (Pa­ne­vė­žio r.) Šv. Jur­gio pa­ra­pi­jos kleb., g. kan. Vil­niui Vik­to­rui Cu­ku­rui, Ly­vi­jai Slap­ke­vi­čiū­tei-Šma­tie­nei, An­ge­lei La­zaus­kai­tei-Vi­lei­šie­nei, Lai­mai Pie­te­ry­tei-Ste­po­na­vi­čie­nei, So­na­tai Kiš­ky­tei-Pa­liu­kie­nei, Re­gi­nai Ku­bi­liū­tei, Vi­tai Pil­kaus­kie­nei, Ras­mai Rub­ly­tei-Ka­mins­kie­nei, Aud­ro­nei Ja­nu­še­vi­čiu­tei, Mo­ni­kai Džė­jy­tei-Stor­berg, Ge­no­vai­tei Ši­mai­tei-Aud­ri­nie­nei, Ro­mui Ka­mins­kui, Ele­nai Ka­mins­kai­tei, Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nui, Bir­žų de­ka­na­to de­ka­nui ir Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos bei Suos­to Šv. Kry­žiaus Išaukš­ti­ni­mo pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­riui kun. Al­giui Ne­ve­raus­kui, Bir­žų r. sa­vi­val­dy­bės J. Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rei Vil­man­tei Vo­rie­nei, Da­nu­tei Su­dei­ky­tei, Ge­nu­tei Du­le­vi­čie­nei, Lai­mu­tei Un­dzė­nie­nei. Gau­ti žmo­nių at­si­mi­ni­mai, kad ir frag­men­tiš­ki, bet ryš­kūs, gau­ta iko­nog­ra­fi­nė me­džia­ga iš­kal­bin­ga – vie­ne­ti­nė. Su­rink­tą me­džia­gą ke­ti­na­ma pub­li­kuo­ti, iki šių me­tų rugp­jū­čio 20 d., JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus 100-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių, pa­reng­ti ne­di­de­lės apim­ties lei­di­nu­ką bei pa­ro­dą bib­lio­te­ko­je su iš­li­ku­siais iš­ki­laus dva­si­nin­ko at­mi­ni­mo ženk­lais Bir­žų kraš­te, – su­ma­ny­mais da­li­no­si bib­lio­te­ki­nin­kas Eval­das Ti­mu­kas.

Rei­ka­lin­gas tik gy­vas?

Eval­das Ti­mu­kas, su­ži­no­jęs apie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo priim­tus de­šimt nu­ta­ri­mų dėl 2020 m. pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos Stei­gia­mo­jo Sei­mo me­tais, Vil­niaus Gao­no ir Lie­tu­vos žy­dų is­to­ri­jos me­tais, UNES­CO Pa­sau­lio pa­vel­do Lie­tu­vo­je me­tais, Tau­to­dai­lės me­tais, Mo­kyk­lų bend­ruo­me­nių me­tais, Eu­ge­ni­jos Šim­kū­nai­tės me­tais, Atei­ti­nin­kų me­tais, Čiu­nės Su­gi­ha­ros me­tais, Vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės me­tais ir Šven­to­jo Jo­no Pau­liaus II me­tais, pa­si­ge­do ir JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus me­tų. Iš­ki­laus dva­si­nin­ko 100-osios gi­mi­mo me­ti­nės rugp­jū­čio 20 die­ną.

– Tai Lie­tu­vos Baž­ny­čiai nu­si­pel­nęs ku­ni­gas, sa­vo dva­si­ne stip­ry­be Lie­tu­vą at­ve­dęs į Nep­rik­lau­so­my­bę. Jei ne JE kar­di­no­las V. Slad­ke­vi­čius, ne­bū­tų „LKB Kro­ni­kos“, ku­ri skel­bė apie ka­ta­li­kų per­se­kio­ji­mus ir disk­ri­mi­na­ci­ją Lie­tu­vo­je, ti­kin­čių­jų gy­ve­ni­mą so­vie­ti­nė­se res­pub­li­ko­se, in­for­ma­vo pa­sau­lio vi­suo­me­nę apie tik­rą­ją Baž­ny­čios ir ti­kin­čių­jų pa­dė­tį Lie­tu­vo­je. „LKB Kro­ni­ka“ leis­ta be per­sto­jo nuo 1972 m. iki 1989 m. pra­si­dė­ju­sio At­gi­mi­mo, jos lei­di­mas nu­trauk­tas tik pa­čių lei­dė­jų spren­di­mu. Ar bū­tų po­grin­di­nė ku­ni­gų se­mi­na­ri­ja, Są­jū­džio ban­ga, Ko­vo 11-oji, į Lie­tu­vą at­vy­kęs po­pie­žius, Ro­mos vys­ku­pas Jo­nas Pau­lius II? Esu tik­ras, kad ne, – įsi­ti­ki­nęs E. Ti­mu­kas.

Pir­muo­sius elekt­ro­ni­nius laiš­kus su klau­si­mais, ko­dėl 2020 me­tai ne­pas­kelb­ti kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus me­tais, Eval­das ad­re­sa­vo Sei­mo na­riui Vik­to­rui Rin­ke­vi­čiui, LR Sei­mo Pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Prans­kie­čiui. Vie­na­me iš sau­sio mė­ne­sį gau­tų at­sa­ky­mų dė­ko­ja­ma už pa­siū­ly­mą ir in­for­muo­ja­ma, kad pa­siū­ly­mas "...bū­tų svars­to­mas tik ta­da, jei­gu bū­tų pa­teik­tas ge­ro­kai anks­čiau. ... Tuo pa­čiu pa­žy­mi­me, kad įvai­rūs ren­gi­niai ir pro­jek­tai ga­li bū­ti įgy­ven­din­ti ir ne­pas­kel­bus at­ski­rų at­min­ti­nų me­tų, jie ga­li pre­ten­duo­ti gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ir kt.“

– Kas ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad Šven­to­sios Ro­mos ka­ta­li­kų baž­ny­čios kar­di­no­las V. Slad­ke­vi­čius nueis į už­marš­tį? Jo tar­nys­tė Die­vui ir ar­ti­mui, Lie­tu­vos lais­vei? Kur žiū­ri Lie­tu­vos Baž­ny­čios hie­rar­chai, aukš­tie­ji pa­rei­gū­nai? Kas ga­lė­jo ti­kė­tis... Ap­mau­du, tik­rai ap­mau­du ir ap­gai­lė­ti­na. Jei­gu bū­čiau ži­no­jęs, kad taip nu­tiks... Klau­si­mas ve­ja klau­si­mą. Gal­vo­ju, gal JE kar­di­no­las V. Slad­ke­vi­čius da­bar­ti­nei Lie­tu­vos Baž­ny­čiai yra ne­pa­ran­kus? O gal bu­vo rei­ka­lin­gas tik gy­vas? Taip gal­vo­ju, nes iki šiol ne­su ga­vęs at­sa­ky­mo iš Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­ko, Vil­niaus ar­ki­vys­ku­po met­ro­po­li­to Gin­ta­ro Gru­šo į tą pa­tį ad­re­suo­tą klau­si­mą, – "Bir­žie­čių žo­džiui" ap­gai­les­ta­vo Eval­das Ti­mu­kas.

Jis dė­kin­gas LR Sei­mo na­riui Vik­to­rui Rin­ke­vi­čiui, ku­ris at­si­lie­pė į jo pra­šy­mą 2020 m. de­ra­mai pa­mi­nė­ti JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus at­mi­ni­mą.

Kop­lyts­tul­piui ren­ka­mos au­kos

Per kan­čias atė­ju­sio į gar­bę, sa­vo tarp sa­vų JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus at­mi­ni­mas gy­vas tik ten, kur JE pra­lei­do 23 sa­vo tar­nys­tės me­tus Die­vui ir ar­ti­mui – Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je, Pa­bir­žė­je bei gim­ti­nė­je – Gu­ro­ny­se (Kai­šia­do­rių r.).

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė šių me­tų rugp­jū­čio 20 d. iš­ki­liam Ga­ny­to­jui – kraš­tie­čiui ke­ti­na pa­sta­ty­ti at­mi­ni­mo ženk­lą – kop­lyts­tul­pį, ten, kur 1972 m. ko­vo 19 d. gi­mė „LKB kro­ni­ka“, po­grin­di­nė ku­ni­gų se­mi­na­ri­ja. Ten, kur plū­do dva­si­nės stip­ry­bės sto­ko­jan­tys žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos – bu­vu­sios se­no­sios kle­bo­ni­jos vie­to­je prie Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to pie­ti­nio kam­po, link sta­dio­no, ša­ko­to ąžuo­lo pa­vė­sy­je.

Eval­das Ti­mu­kas "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­si­džiau­gė, kad šį su­ma­ny­mą pa­lai­ko Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nas Gied­rius Ku­bi­lius, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Edi­ta Ti­mu­kie­nė, Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, Bir­žų de­ka­na­to de­ka­nas ir Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos bei Suos­to Šv. Kry­žiaus Išaukš­ti­ni­mo pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­rius kun. Al­gis Ne­ve­raus­kas bei va­bal­nin­kie­tis tau­to­dai­li­nin­kas Vi­das Ja­tu­le­vi­čius, bū­si­mo JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus at­mi­ni­mo ženk­lo - kop­lyts­tul­pio Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je, au­to­rius.

– At­min­ti ver­ta. Kvie­čiu vi­sus ge­ros va­lios Bir­žų kraš­to žmo­nes (ir ne tik) pi­ni­gi­ne au­ka pri­si­dė­ti prie Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mu­zie­jaus bend­ruo­me­nės su­ma­ny­mo – pa­sta­ty­ti at­mi­ni­mo ženk­lą – kop­lyts­tul­pį Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je šių me­tų rugp­jū­čio 20 d., JE kar­di­no­lo V. Slad­ke­vi­čiaus gi­mi­mo die­ną. Au­kas ga­li­te pa­lik­ti Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios zak­ris­ti­jo­je, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los raš­ti­nė­je. Bus su­da­ry­tas au­ko­to­jų są­ra­šas, – "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo E. Ti­mu­kas.