Kalėdų stalas be streso – įžymaus šefo patarimai

Ka­lė­dų karš­ti­nei įsi­bė­gė­jant vie­nas pa­grin­di­nių gal­vos skaus­mų – gau­sus vai­šių sta­las. Jau pra­de­da­me ne­ri­mau­ti: ką ga­min­ti ir kaip vis­ką su­spė­ti. Ta­čiau ar tik­rai gra­žiau­sios me­tų šven­tės es­mė yra mais­tas, do­va­nų gau­sa ir pa­tir­tas stre­sas? Pas­ta­ra­sis daž­nai už­go­žia tik­rą­ją Ka­lė­dų pra­smę – jau­kų lai­ką su tais, ku­riuos my­li­me. Tad kaip be stre­so pa­ruoš­ti šven­ti­nį sta­lą ir pa­jus­ti tik­rą­ją Ka­lė­dų dva­sią, pa­ta­ria iš Ita­li­jos ki­lęs įžy­mus vir­tu­vės še­fas, ku­li­na­ri­nių lai­dų ve­dė­jas ir „Ku­li­na­ri­jos stu­di­jos“ įkū­rė­jas Gian Lu­ca De­mar­co.

Še­fas pa­ste­bi, kad lie­tu­viai, kaip ir jo tau­tie­čiai, įpras­tai Ka­lė­dų vai­šėms ga­min­ti ski­ria daug lai­ko ir net ne­su­si­mąs­to, kad pa­si­ruoš­ti ga­li­ma ir grei­čiau. Šį ant­ra­die­nį MAG­GI drau­ge su G. L. De­mar­co pa­kvie­tė ge­ram mais­tui nea­be­jin­gas Lie­tu­vos mo­te­ris į ku­li­na­ri­nę po­pie­tę, ku­rios me­tu vi­si drau­ge dis­ku­ta­vo, kaip Ka­lė­dų sta­lą pa­ruoš­ti ne­su­dė­tin­gai ir la­bai gar­džiai.

„Man Ka­lė­dos – tai šei­mą vie­ni­jan­ti šven­tė. Kai vi­si šei­mos na­riai tu­ri pro­gą su­si­bur­ti, kar­tu ruoš­ti šven­ti­nius pa­tie­ka­lus, vė­liau gra­žiai pa­si­puoš­ti, sės­ti prie bend­ro sta­lo ir vis­ką ra­gau­ti, – ren­gi­nio me­tu pa­sa­ko­jo Gian Lu­ca De­mar­co. – Tai ne­reiš­kia, kad Ka­lė­dų sta­las tu­ri bū­ti nu­krau­tas dau­gy­be mais­to. Vi­suo­met sa­kau, kad ge­riau ko­ky­bė, o ne kie­ky­bė, to­dėl šven­ti­nėms vai­šėms pa­kan­ka ke­lių ne­su­dė­tin­gai pa­ruo­šia­mų ir ska­nių pa­tie­ka­lų“.

Ke­lios še­fo gud­ry­bės – Ka­lė­dų sta­lui be stre­so

No­rint, kad mais­tą ga­min­ti ne­truk­tų il­gai, o ar­ti­mie­ji bū­tų gar­džiai pa­val­gę, G. L. De­mar­co sa­ko, kad yra ke­lios pa­pras­tos gud­ry­bės, te­rei­kia jo­mis nau­do­tis. „Vis­kas pra­si­de­da nuo pla­na­vi­mo – skir­ki­te lai­ko ir ap­gal­vo­ki­te, ko­kius pa­tie­ka­lus no­ri­te ruoš­ti. Iš anks­to su­dė­lio­ki­te ga­mi­ni­mo gra­fi­ką ir ei­liš­ku­mą, tai pa­dės pa­ga­min­ti grei­tai ir „nei­šei­si­te iš pro­to“ ruoš­da­mie­si“, – šmaikš­tau­ja še­fas, pri­dur­da­mas, kad ne­va­lia per­si­steng­ti ir su po­rci­jų dy­džiu. Jas re­ko­men­duo­ja­ma su­si­pla­nuo­ti taip, kad vė­liau mais­to ne­reik­tų iš­mes­ti ar da­lin­ti sve­čiams iš­si­neš­ti – juk jie pa­pras­tai bū­na to­kie so­tūs, kad at­si­sa­ko paim­ti.

„Pra­dė­ki­te nuo už­kan­džių – jų pa­kan­ka dvie­jų, jei at­ro­do per ma­žai – ga­li­te ga­min­ti ir tris, ta­čiau ne dau­giau. Už­kan­džiai ne­tu­ri bū­ti su­dė­tin­gi ir la­bai įmant­rūs. Jų ne­rei­kia ga­min­ti tiek, kad jau va­ka­rie­nės pra­džio­je jaus­tu­mė­tės pa­val­gę. Už­kan­dis skir­tas ne pa­val­gy­ti, o ra­gau­ti, kai dar tik sė­da­me prie sta­lo, bū­na­me kar­tu, bend­rau­ja­me ir lau­kia­me pa­grin­di­nio pa­tie­ka­lo“, – pa­ta­ria G. L. De­ma­co.

„Ki­ta gud­ry­bė no­rint su­tau­py­ti lai­ko – pa­grin­di­nį pa­tie­ka­lą kep­ki­te or­kai­tė­je. Jo­je ga­lė­si­te ga­min­ti tiek žu­vies, tiek mė­sos pa­tie­ka­lus. Or­kai­tė dirbs už mus, o mes ga­lė­si­me ruoš­tis to­liau“, – ren­gi­nio sve­čiams pa­sa­ko­jo G. L. De­mar­co, kol pa­ts or­kai­tė­je ga­mi­no pa­grin­di­nį šven­tės pa­tie­ka­lą – an­ties krū­ti­nė­lę bal­to­jo vy­no ir eko­lo­giš­ko sul­ti­nio pa­da­že. Še­fo tei­gi­mu, or­kai­tė sku­ban­tiems pa­de­da ir dėl to, kad jo­je ga­mi­nant na­mai bū­na šva­res­ni – su­tau­po­ma lai­ko tvar­kan­tis, juk per Ka­lė­das šva­ra yra bū­ti­na.

Pa­sak ži­no­mo še­fo, Ka­lė­dų sta­lui taip pat pui­kiai tin­ka ir pa­pil­do­mo ap­do­ro­ji­mo ne­rei­ka­lau­jan­tys pro­duk­tai: kum­pe­liai, sū­riai ar aly­vuo­gės. Šie pro­duk­tai ne tik ska­nūs, bet ir pui­kiai puo­šia sta­lą. O tiems, ku­rie pie­tų sta­lo neį­si­vaiz­duo­ja be de­ser­tų, G. L. De­mar­co pa­ta­ria jais pa­si­rū­pin­ti iš anks­to ar­ba pa­pras­čiau­siai nu­si­pirk­ti. Še­fo tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je dir­ba ge­ri kon­di­te­riai, ga­lin­tys pa­ruoš­ti ska­nius ir ko­ky­biš­kus de­ser­tus.

Ka­lė­dų re­cep­tai – leng­vi ir pa­tik­rin­ti

Tai­gi, ruoš­ki­mės Ka­lė­doms be stre­so ir į vai­šių ruo­šą žvel­ki­me pa­pras­čiau, bet ver­tin­ki­me ko­ky­bę. G. L. De­mar­co siū­lo iš­ban­dy­tus ir leng­vai pa­ga­mi­na­mus pa­tie­ka­lus, pui­kiai tin­kan­čius Ka­lė­dų sta­lui.

An­ties krū­ti­nė­lė su ka­ra­me­li­zuo­tais svo­gū­nais

Ing­re­dien­tai (4 po­rci­joms): 4 an­ties krū­ti­nė­lės, stik­li­nė bal­to­jo vy­no, 8 ma­žų svo­gū­nų (ga­li bū­ti ša­lo­ti­nių ti­po, tik bū­ti­nai bal­ti), 3–4 šaukš­tai ru­do­jo cuk­raus, 80 g svies­to, drus­kos, roz­ma­ri­no, ša­la­vi­jo pa­gal sko­nį, 50 ml MAG­GI eko­lo­giš­ko žo­le­lių sul­ti­nio

Ga­mi­ni­mas:

1. Ge­rai nu­va­lo­me an­ties krū­ti­nė­les.

2. Svies­tą iš­tir­pi­na­me gi­lio­je kep­tu­vė­je, įme­ta­me ša­la­vi­jo ir roz­ma­ri­no.

3. Ap­ke­pa­me krū­ti­nė­les ant kait­rios ug­nies – po 4 min. iš odos pu­sės ir 3 min. iš mė­sos pu­sės. Kai ke­pi­na­me iš odos pu­sės, iš­si­sky­ru­sias an­ties sul­tis nuo­lat pi­la­me ant krū­ti­nė­lės pa­vir­šiaus.

4. Apsk­ru­di­nus krū­ti­nė­les, pi­la­me bal­to­jo vy­no ir lei­džia­me jam ga­ruo­ti. Vy­nui iš­ga­ra­vus, de­da­me drus­ką.

5. De­da­me krū­ti­nė­les į ke­pi­mo for­mą, už­pi­la­me su­si­da­riu­sį pa­da­žą ir pa­šau­na­me į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 200°C. Ke­pa­me apie 10 min.

6. Kol vy­nas ga­ruo­ja, ruo­šia­me svo­gū­nus: nu­lu­pa­me išo­ri­nį sluoks­nį, tru­pu­tį pa­trum­pi­na­me šak­ne­les, o vir­šū­nė­lę pa­lie­ka­me ne­pa­lies­tą. Kep­tu­vė­je iš­tir­pi­na­me svies­to, ap­ke­pa­me svo­gū­ną švel­niai var­ty­da­mi, kol įgau­na auk­so spal­vą. Tuo­met su­be­ria­me cuk­rų, įpi­la­me MAG­GI eko­lo­giš­ko žo­le­lių sul­ti­nį ir už­den­gę troš­ki­na­me apie 18–20 min.

Už­kan­dis su Par­mos kum­piu ir avo­ka­du

Ing­re­dien­tai (12 už­kan­džių): 2 vnt. avo­ka­dų, 50 g avin­žir­nių mil­tų, 50 g kvie­ti­nių mil­tų, ¼ ar­bat. š. ke­pi­mo mil­te­lių, 120 ml kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros van­dens, drus­kos,12 ga­ba­liu­kų pjaus­ty­to kum­pio, 2 valg. š. apel­si­nų dže­mo, MAG­GI Per­si­la­do prie­sko­nių

Ga­mi­ni­mas

1. Mil­tus per­si­jo­ki­te į du­be­nė­lį, įber­ki­te ke­pi­mo mil­te­lius, drus­ką, vis­ką iš­mai­šy­ki­te.

2. Po tru­pu­tį pil­ki­te van­de­nį ir mai­šy­ki­te teš­lą, kol ne­liks gu­mu­liu­kų.

3. Įkai­tin­ki­te kep­tu­vę. Kep­ki­te bly­ne­lius, vie­nai pu­sei ap­kep­ti rei­kia 2–3 mi­nu­čių (kol švel­niai pa­ru­duos).

4. Avo­ka­dą per­pjau­ki­te per pu­sę, išim­ki­te kau­liu­ką, nu­lup­ki­te žie­ve­lę. Sup­jaus­ty­ki­te plo­no­mis rie­ke­lė­mis.

5. Ant iš­kep­to bly­ne­lio dė­ki­te Par­mos kum­pį, avo­ka­dą ir ap­šlaks­ty­ki­te apel­si­nų dže­mu ir pa­bars­ty­ki­te MAG­GI Per­si­la­do prie­sko­niais.

Sil­kė pa­gal Gian Lu­ca De­mar­co

Ing­re­dien­tai (6 po­rci­joms): 250 g sil­kės, 1vnt. man­go, 1vnt. rau­do­no­jo svo­gū­no, ru­do­jo cuk­raus, bal­za­mi­nio ac­to, 1 vnt. čia­ba­tos, 500 g po­mi­do­riu­kų su ša­ke­lė­mis, 250 g la­pi­nio ko­pūs­to Ka­le, 250 g drus­kos ir pi­pi­rų

Ga­mi­ni­mas

1. Čia­ba­tą su­pjaus­ty­ti, api­bars­ty­ti drus­ka ir pi­pi­rais, ap­šlaks­ty­ti aly­vuo­gių alie­ju­mi ir įdė­ti kep­ti į or­kai­tę apie 3–4 mi­nu­tes (200° C).

2. Ka­ra­me­li­zuo­ti rau­do­nuo­sius svo­gū­nus su cuk­ru­mi ir bal­za­mi­niu ac­tu.

3. Sup­jaus­ty­tą Ka­le ko­pūs­tą pa­ke­pin­ti kep­tu­vė­je su bal­za­mi­niu ac­tu.

4. Ka­ra­me­li­zuo­ti su­pjaus­ty­tus po­mi­do­riu­kus.

5. Smul­kiai su­pjaus­ty­ti man­gą ir sil­kę.

6. Vis­ką su­dė­ti ant čia­ba­tos.