Kalėdų stalas be streso – įžymaus šefo patarimai

Ka­lė­dų karš­ti­nei įsi­bė­gė­jant vie­nas pa­grin­di­nių gal­vos skaus­mų – gau­sus vai­šių sta­las. Jau pra­de­da­me ne­ri­mau­ti: ką ga­min­ti ir kaip vis­ką su­spė­ti. Ta­čiau ar tik­rai gra­žiau­sios me­tų šven­tės es­mė yra mais­tas, do­va­nų gau­sa ir pa­tir­tas stre­sas? Pas­ta­ra­sis daž­nai už­go­žia tik­rą­ją Ka­lė­dų pra­smę – jau­kų lai­ką su tais, ku­riuos my­li­me. Tad kaip be stre­so pa­ruoš­ti šven­ti­nį sta­lą ir pa­jus­ti tik­rą­ją Ka­lė­dų dva­sią, pa­ta­ria iš Ita­li­jos ki­lęs įžy­mus vir­tu­vės še­fas, ku­li­na­ri­nių lai­dų ve­dė­jas ir „Ku­li­na­ri­jos stu­di­jos“ įkū­rė­jas Gian Lu­ca De­mar­co.

Še­fas pa­ste­bi, kad lie­tu­viai, kaip ir jo tau­tie­čiai, įpras­tai Ka­lė­dų vai­šėms ga­min­ti ski­ria daug lai­ko ir net ne­su­si­mąs­to, kad pa­si­ruoš­ti ga­li­ma ir grei­čiau. Šį ant­ra­die­nį MAG­GI drau­ge su G. L. De­mar­co pa­kvie­tė ge­ram mais­tui nea­be­jin­gas Lie­tu­vos mo­te­ris į ku­li­na­ri­nę po­pie­tę, ku­rios me­tu vi­si drau­ge dis­ku­ta­vo, kaip Ka­lė­dų sta­lą pa­ruoš­ti ne­su­dė­tin­gai ir la­bai gar­džiai.

„Man Ka­lė­dos – tai šei­mą vie­ni­jan­ti šven­tė. Kai vi­si šei­mos na­riai tu­ri pro­gą su­si­bur­ti, kar­tu ruoš­ti šven­ti­nius pa­tie­ka­lus, vė­liau gra­žiai pa­si­puoš­ti, sės­ti prie bend­ro sta­lo ir vis­ką ra­gau­ti, – ren­gi­nio me­tu pa­sa­ko­jo Gian Lu­ca De­mar­co. – Tai ne­reiš­kia, kad Ka­lė­dų sta­las tu­ri bū­ti nu­krau­tas dau­gy­be mais­to. Vi­suo­met sa­kau, kad ge­riau ko­ky­bė, o ne kie­ky­bė, to­dėl šven­ti­nėms vai­šėms pa­kan­ka ke­lių ne­su­dė­tin­gai pa­ruo­šia­mų ir ska­nių pa­tie­ka­lų“.

Ke­lios še­fo gud­ry­bės – Ka­lė­dų sta­lui be stre­so

No­rint, kad mais­tą ga­min­ti ne­truk­tų il­gai, o ar­ti­mie­ji bū­tų gar­džiai pa­val­gę, G. L. De­mar­co sa­ko, kad yra ke­lios pa­pras­tos gud­ry­bės, te­rei­kia jo­mis nau­do­tis. „Vis­kas pra­si­de­da nuo pla­na­vi­mo – skir­ki­te lai­ko ir ap­gal­vo­ki­te, ko­kius pa­tie­ka­lus no­ri­te ruoš­ti. Iš anks­to su­dė­lio­ki­te ga­mi­ni­mo gra­fi­ką ir ei­liš­ku­mą, tai pa­dės pa­ga­min­ti grei­tai ir „nei­šei­si­te iš pro­to“ ruoš­da­mie­si“, – šmaikš­tau­ja še­fas, pri­dur­da­mas, kad ne­va­lia per­si­steng­ti ir su po­rci­jų dy­džiu. Jas re­ko­men­duo­ja­ma su­si­pla­nuo­ti taip, kad vė­liau mais­to ne­reik­tų iš­mes­ti ar da­lin­ti sve­čiams iš­si­neš­ti – juk jie pa­pras­tai bū­na to­kie so­tūs, kad at­si­sa­ko paim­ti.

„Pra­dė­ki­te nuo už­kan­džių – jų pa­kan­ka dvie­jų, jei at­ro­do per ma­žai – ga­li­te ga­min­ti ir tris, ta­čiau ne dau­giau. Už­kan­džiai ne­tu­ri bū­ti su­dė­tin­gi ir la­bai įmant­rūs. Jų ne­rei­kia ga­min­ti tiek, kad jau va­ka­rie­nės pra­džio­je jaus­tu­mė­tės pa­val­gę. Už­kan­dis skir­tas ne pa­val­gy­ti, o ra­gau­ti, kai dar tik sė­da­me prie sta­lo, bū­na­me kar­tu, bend­rau­ja­me ir lau­kia­me pa­grin­di­nio pa­tie­ka­lo“, – pa­ta­ria G. L. De­ma­co.

„Ki­ta gud­ry­bė no­rint su­tau­py­ti lai­ko – pa­grin­di­nį pa­tie­ka­lą kep­ki­te or­kai­tė­je. Jo­je ga­lė­si­te ga­min­ti tiek žu­vies, tiek mė­sos pa­tie­ka­lus. Or­kai­tė dirbs už mus, o mes ga­lė­si­me ruoš­tis to­liau“, – ren­gi­nio sve­čiams pa­sa­ko­jo G. L. De­mar­co, kol pa­ts or­kai­tė­je ga­mi­no pa­grin­di­nį šven­tės pa­tie­ka­lą – an­ties krū­ti­nė­lę bal­to­jo vy­no ir eko­lo­giš­ko sul­ti­nio pa­da­že. Še­fo tei­gi­mu, or­kai­tė sku­ban­tiems pa­de­da ir dėl to, kad jo­je ga­mi­nant na­mai bū­na šva­res­ni – su­tau­po­ma lai­ko tvar­kan­tis, juk per Ka­lė­das šva­ra yra bū­ti­na.

Pa­sak ži­no­mo še­fo, Ka­lė­dų sta­lui taip pat pui­kiai tin­ka ir pa­pil­do­mo ap­do­ro­ji­mo ne­rei­ka­lau­jan­tys pro­duk­tai: kum­pe­liai, sū­riai ar aly­vuo­gės. Šie pro­duk­tai ne tik ska­nūs, bet ir pui­kiai puo­šia sta­lą. O tiems, ku­rie pie­tų sta­lo neį­si­vaiz­duo­ja be de­ser­tų, G. L. De­mar­co pa­ta­ria jais pa­si­rū­pin­ti iš anks­to ar­ba pa­pras­čiau­siai nu­si­pirk­ti. Še­fo tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je dir­ba ge­ri kon­di­te­riai, ga­lin­tys pa­ruoš­ti ska­nius ir ko­ky­biš­kus de­ser­tus.

Ka­lė­dų re­cep­tai – leng­vi ir pa­tik­rin­ti

Tai­gi, ruoš­ki­mės Ka­lė­doms be stre­so ir į vai­šių ruo­šą žvel­ki­me pa­pras­čiau, bet ver­tin­ki­me ko­ky­bę. G. L. De­mar­co siū­lo iš­ban­dy­tus ir leng­vai pa­ga­mi­na­mus pa­tie­ka­lus, pui­kiai tin­kan­čius Ka­lė­dų sta­lui.

An­ties krū­ti­nė­lė su ka­ra­me­li­zuo­tais svo­gū­nais

Ing­re­dien­tai (4 po­rci­joms): 4 an­ties krū­ti­nė­lės, stik­li­nė bal­to­jo vy­no, 8 ma­žų svo­gū­nų (ga­li bū­ti ša­lo­ti­nių ti­po, tik bū­ti­nai bal­ti), 3–4 šaukš­tai ru­do­jo cuk­raus, 80 g svies­to, drus­kos, roz­ma­ri­no, ša­la­vi­jo pa­gal sko­nį, 50 ml MAG­GI eko­lo­giš­ko žo­le­lių sul­ti­nio

Ga­mi­ni­mas:

1. Ge­rai nu­va­lo­me an­ties krū­ti­nė­les.

2. Svies­tą iš­tir­pi­na­me gi­lio­je kep­tu­vė­je, įme­ta­me ša­la­vi­jo ir roz­ma­ri­no.

3. Ap­ke­pa­me krū­ti­nė­les ant kait­rios ug­nies – po 4 min. iš odos pu­sės ir 3 min. iš mė­sos pu­sės. Kai ke­pi­na­me iš odos pu­sės, iš­si­sky­ru­sias an­ties sul­tis nuo­lat pi­la­me ant krū­ti­nė­lės pa­vir­šiaus.

4. Apsk­ru­di­nus krū­ti­nė­les, pi­la­me bal­to­jo vy­no ir lei­džia­me jam ga­ruo­ti. Vy­nui iš­ga­ra­vus, de­da­me drus­ką.

5. De­da­me krū­ti­nė­les į ke­pi­mo for­mą, už­pi­la­me su­si­da­riu­sį pa­da­žą ir pa­šau­na­me į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 200°C. Ke­pa­me apie 10 min.

6. Kol vy­nas ga­ruo­ja, ruo­šia­me svo­gū­nus: nu­lu­pa­me išo­ri­nį sluoks­nį, tru­pu­tį pa­trum­pi­na­me šak­ne­les, o vir­šū­nė­lę pa­lie­ka­me ne­pa­lies­tą. Kep­tu­vė­je iš­tir­pi­na­me svies­to, ap­ke­pa­me svo­gū­ną švel­niai var­ty­da­mi, kol įgau­na auk­so spal­vą. Tuo­met su­be­ria­me cuk­rų, įpi­la­me MAG­GI eko­lo­giš­ko žo­le­lių sul­ti­nį ir už­den­gę troš­ki­na­me apie 18–20 min.

Už­kan­dis su Par­mos kum­piu ir avo­ka­du

Ing­re­dien­tai (12 už­kan­džių): 2 vnt. avo­ka­dų, 50 g avin­žir­nių mil­tų, 50 g kvie­ti­nių mil­tų, ¼ ar­bat. š. ke­pi­mo mil­te­lių, 120 ml kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros van­dens, drus­kos,12 ga­ba­liu­kų pjaus­ty­to kum­pio, 2 valg. š. apel­si­nų dže­mo, MAG­GI Per­si­la­do prie­sko­nių

Ga­mi­ni­mas

1. Mil­tus per­si­jo­ki­te į du­be­nė­lį, įber­ki­te ke­pi­mo mil­te­lius, drus­ką, vis­ką iš­mai­šy­ki­te.

2. Po tru­pu­tį pil­ki­te van­de­nį ir mai­šy­ki­te teš­lą, kol ne­liks gu­mu­liu­kų.

3. Įkai­tin­ki­te kep­tu­vę. Kep­ki­te bly­ne­lius, vie­nai pu­sei ap­kep­ti rei­kia 2–3 mi­nu­čių (kol švel­niai pa­ru­duos).

4. Avo­ka­dą per­pjau­ki­te per pu­sę, išim­ki­te kau­liu­ką, nu­lup­ki­te žie­ve­lę. Sup­jaus­ty­ki­te plo­no­mis rie­ke­lė­mis.

5. Ant iš­kep­to bly­ne­lio dė­ki­te Par­mos kum­pį, avo­ka­dą ir ap­šlaks­ty­ki­te apel­si­nų dže­mu ir pa­bars­ty­ki­te MAG­GI Per­si­la­do prie­sko­niais.

Sil­kė pa­gal Gian Lu­ca De­mar­co

Ing­re­dien­tai (6 po­rci­joms): 250 g sil­kės, 1vnt. man­go, 1vnt. rau­do­no­jo svo­gū­no, ru­do­jo cuk­raus, bal­za­mi­nio ac­to, 1 vnt. čia­ba­tos, 500 g po­mi­do­riu­kų su ša­ke­lė­mis, 250 g la­pi­nio ko­pūs­to Ka­le, 250 g drus­kos ir pi­pi­rų

Ga­mi­ni­mas

1. Čia­ba­tą su­pjaus­ty­ti, api­bars­ty­ti drus­ka ir pi­pi­rais, ap­šlaks­ty­ti aly­vuo­gių alie­ju­mi ir įdė­ti kep­ti į or­kai­tę apie 3–4 mi­nu­tes (200° C).

2. Ka­ra­me­li­zuo­ti rau­do­nuo­sius svo­gū­nus su cuk­ru­mi ir bal­za­mi­niu ac­tu.

3. Sup­jaus­ty­tą Ka­le ko­pūs­tą pa­ke­pin­ti kep­tu­vė­je su bal­za­mi­niu ac­tu.

4. Ka­ra­me­li­zuo­ti su­pjaus­ty­tus po­mi­do­riu­kus.

5. Smul­kiai su­pjaus­ty­ti man­gą ir sil­kę.

6. Vis­ką su­dė­ti ant čia­ba­tos.

Komentarai

Cindy    Pen, 2020-01-10 / 09:19
Aš turėjau rimtų problemų su savo vyru, ir tai lėmė tai, kad jis išsikraustė į butą pas savo draugus. Viskas pasidarė dar blogiau, nes jis dažnai pradėjo eiti į barus ir striptizo klubus su draugais, pasigerti ir išeiti. Jis visada grasino man telefonu, kai man paskambins dėl visų blogų patarimų, kuriuos jam davė draugai. Aš myliu jį ir mes buvome kartu 8 metus prieš staigų pasikeitimą, negalėjau pastoti ir sužinojau, kad tai mano kaltė. Buvau tokia liūdna ir nusivylusi, kol vieną dieną naršiau internete ir pamačiau ponią, kuri dalijasi liudijimu apie galingą riterių rašybą DR, SUNNY, kuri padėjo jai atgabenti savo vyrą su burtų rašymu, todėl nusprendžiau tai suteikti. pabandyti taip pat ir aš susisiekiau su DR. SUNNY el. Paštu drsunnydsolution1@gmail.com ir aš jam ir DR paaiškinau visas mano problemas. SUNNY man pasakė, kad neturėčiau jaudintis, kad jis padės man išspręsti mano problemas, mano vyras grįš namo ir DR. SUNNY taip pat man pasakė, kad jis taip pat gali priversti pastoti. Jis taip pat man pasakė, kad burtai nėra kenksmingi nei man, nei mano vyrui. Aš nusprendžiau pabandyti ir padariau viską, ką jis liepė man padaryti nedelsiant, ir jis padarė man žodį. Po 2 dienų mano vyras grįžo namo ir jis atsiprašė sakydamas, kad gailisi dėl to, kas man kainavo, o dabar esame laimingi ir laimingai gyvename kartu. Po dviejų mėnesių supratau, kad esu nėščia. Dabar esu tikrai laiminga, nes nebežinau, ką pasakyti, bet jei jūs ten skaitote tai ir turite tą pačią santykių problemą ar turite sunkumų pastojant vyrą ar vaikiną ar turite kokių nors problemų, kurios nėra medicinine galia susisiekite su DR, SUNNY jo el. pašto adresu: drsunnydsolution1@gmail.com arba „whatsapp jam“ +2349030731985 ir būkite 100% tikri, kad jis išspręs jūsų problemas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.