Kalbų ir kaltų daug, o Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos merdi

B. Petkevičiūtės nuotr.
Bir­žuo­se, Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, iki 2025 me­tų tu­rė­tų at­si­ras­ti Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas. Ta­čiau ar iki tol pro­jek­tą spės įgy­ven­din­ti — dar neaiš­ku, vyks­ta dar­bų pir­ki­mai.
Bir­žie­čiai su ne­kant­ru­mu lau­kia, ka­da Bir­žų mies­te, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, pa­ga­liau „iš­dygs“ po­li­ti­kų se­niai ža­dė­tas Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas ir ga­lė­si­me plau­kio­ti sa­va­me, o ne kai­my­ni­nio ra­jo­no ba­sei­ne, kai­tin­tis pir­ty­se. Pa­va­sa­rį Bir­žuo­se vie­šė­jęs Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­ras Li­nas Ob­cars­kas tei­gė, kad lai­ko ne­bė­ra — jei komp­lek­so sta­ty­ba ne­star­tuos šie­met ir iki 2025 me­tų ra­jo­no po­li­ti­kams ne­pa­vyks pa­nau­do­ti tam nu­ma­ty­tų lė­šų, pi­ni­gus grą­žins į vals­ty­bės biu­dže­tą. Ta­čiau komp­lek­so sta­ty­bos dar ne­pra­dė­tos ir neaiš­ku, ar šie­met pa­ju­dės.

Reikia dirbti, o ne kalbėti

Kovo mėnesį Biržuose lankęsis Švietimo viceministras L. Obcarskas, įvertinęs situaciją dėl Biržų Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos, sakė, kad savivaldybė turėtų susiimti, nes delsti nėra laiko.

“Su šiuo objektu būtina startuoti ryžtingai. Nereikia šnekėti, reikia daryti, kas bebūtų. Sutinku, kad artėja savivaldos rinkimai, norisi reitingo taškų, tačiau svarstant, kurioje vietoje gali būti sporto kompleksas, iš vienos vietos jį „keliant“ į kitą, galutinio rezultato galima ir nesulaukti“,- kalbėjo viceministras. Anot jo, dabar viskas priklauso nuo Biržų savivaldybės, o pagal finansavimo sutartį, sudarytą tarp valstybės ir ministerijos, šiemet šiam objektui numatyta skirti 600 tūkst. eurų. Komplekso statyba atsieis per 10 mln. eurų.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/