Kaimas – tai mūsų ateitis. Išnykęs kaimas – tai žingsnis į tautos išnykimą

Su­ne­ri­mę dėl kal­bų, jog ga­li bū­ti už­da­ry­ta Me­dei­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la, kai­mo gy­ven­to­jai šių me­tų ge­gu­žės 27 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pri­sta­tė raš­tą, po ku­riuo pa­si­ra­šė 120 žmo­nių. Bir­že­lio 21 die­ną ga­vo ra­jo­no me­ro Vy­to Ja­rec­ko at­sa­ky­mą, jog Me­dei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los li­ki­mui spręs­ti su­da­ry­ta ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos dar­bo gru­pė. Me­dei­kių gy­ven­to­jai ti­ki­si, kad kai­mo mo­kyk­la bus per­tvar­ky­ta į dau­gia­funk­cį cent­rą.

Šią sa­vai­tę "Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ja ga­vo Me­dei­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Li­nos Pin­kie­nės laiš­ką, ku­ria­me ji iš­dės­tė kai­mo žmo­nių lū­kes­čius.

Me­dei­kių kai­mo bend­ruo­me­nės kie­me­ly­je pa­si­gro­žė­ti at­mi­ni­mo par­ku-an­samb­liu "Iš­ny­ku­siems kai­mams at­min­ti". Iš­ny­ku­sius kai­mus me­na ak­me­nys. Pro ša­lį va­žiuo­jan­tys dar gy­vi šių iš­ny­ku­sių kai­mų žmo­nės, jų vai­kai, anū­kai prie jų fo­tog­ra­fuo­ja­si ir brau­kia aša­ras, kad ne­bė­ra gim­ti­nės, tik ak­me­nys, sau­gan­tys jų gra­žius pri­si­mi­ni­mus.

La­bai no­rė­tu­me, kad taip neat­si­tik­tų Me­dei­kių kai­mui. Kai kai­me už­da­ro­mos pa­grin­di­nės įstai­gos, tai jau ka­tast­ro­fa.

Mo­kyk­la – tai kai­mo šir­dis. La­bai gai­la, kad pi­ni­gai yra svar­bes­ni už gy­ve­ni­mą, už pa­to­gu­mą, už tė­vų ra­my­bę. Sup­ran­ta­me, vai­kų ma­žė­ja. Bet ko­dėl?

Įs­tei­gus dau­gia­funk­cį cent­rą pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­te, vai­kas ten pra­leis­tų vi­są die­ną: ruoš­tų pa­mo­kas, da­ly­vau­tų me­ni­nė­se, spor­to, ug­dy­mo ir t. t. veik­lo­se. dir­ban­tiems tė­vams bū­tų ra­mu dėl sa­vo at­ža­lų, nes jais pa­si­rū­pin­ta. La­bai dai­ro­mės į Skan­di­na­vi­jos ša­lis, bet jų pa­vyz­džiu ne­se­ka­me. Iš­mo­ko­me tik vai­kus pa­grob­ti iš sun­kiai gy­ve­nan­čių šei­mų, ku­rios dėl ma­žų at­ly­gi­ni­mų ne­ga­li tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti sa­vo vai­kais.

Prie Me­dei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­ty­tas gra­žiau­sias spor­to aikš­ty­nas, o mo­kyk­lą ruo­šia­ma­si už­da­ry­ti? Gai­la, į atei­tį žvel­gia­me per rū­ką. Bir­žuo­se tik­rai yra sa­vo dar­bą iš­ma­nan­čių spe­cia­lis­tų, ku­rie pa­gal­vo­tų apie ma­žes­nius šil­dy­mo kaš­tus ir apie ma­žes­nes re­mon­to iš­lai­das. To­kia­me nau­jų tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je mes ne­ga­li­me įgy­ven­din­ti pa­to­gių – žmo­gui, šei­mai – pro­jek­tų? Taip džiau­gia­mės Eu­ro­pos Są­jun­ga, ta­čiau dir­ba­me kaip anks­čiau.

Me­dei­kių kai­mo bend­ruo­me­nė ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai pra­šo iš­sau­go­ti Me­dei­kių kai­mo švie­ti­mo įstai­gą.Įkur­ki­me vai­kų ir šei­mų ge­ro­vei dau­gia­funk­cį cent­rą.