Kai Biržuose per mažai vietos automobiliams

„B. Ž.“ skai­ty­to­jo nuo­tr.
Kai ku­rie bir­žie­čiai su­ge­ba va­ži­nė­ti ir sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius ant ša­li­gat­vių.
Va­sa­rio 24 die­nos nu­me­ry­je "Bir­žie­čių žo­dis" iš­spaus­di­no ra­ši­nį "Bau­dos už au­to­mo­bi­lių sta­ty­mą ža­lio­jo­je zo­no­je kai­ti­na aist­ras". Ja­me bu­vo ra­šo­ma apie Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ku­sį ra­jo­no val­džios su­si­ti­ki­mą su Gim­na­zi­jos ir Res­pub­li­kos gat­vių dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jų pir­mi­nin­kais. Su­si­tik­ti pa­ska­ti­no dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų emo­ci­jas įkai­ti­nęs da­ly­kas – pa­skir­tos bau­dos už au­to­mo­bi­lių sta­ty­mą ant ža­lio­sios ve­jos bei va­di­na­mų­jų ša­li­gat­vių.

Šį ra­ši­nį pa­skel­bus vie­ša­me so­cia­li­nia­me tink­le FA­CE­BOOK, su­lau­kė­me dau­giau kaip šim­to įvai­rių ko­men­ta­rų. Spaus­di­na­me įdo­mes­nius iš jų.

Vi­li­ja Va­da­pa­lie­nė: Kie­mai prie dau­gia­bu­čių ma­ži, nė­ra aikš­te­lių kur sta­tyt ma­ši­nas, kad ki­tiems ne­truk­dy­tų?

Kęs­tu­tis Te­ku­tis: Tai reiš­kia - ga­li­ma be­le kur ir be­le kaip sta­ty­ti?

Li­na Mie­žins­kai­tė-Va­ka­lie­nė: O kur sta­ty­ti?

Kęs­tu­tis Te­ku­tis: Ten, kur ga­li­ma. N me­tų gy­ve­nau did­mies­ty­je, sve­tur. Kur ran­di vie­tą, ten sta­tai. Bū­na už 100 met­rų, bū­na - už 1,5 ki­lo­met­ro. Bet ant žo­lės ne­sta­tai, nes nu­ve­ža ko­mu­na­li­nis ir su­si­mo­ki 300 eu­rų bau­dą.

Al­ma Kum­pe­ly­tė: Kur tė­ve­liai su vai­ku­čiais su­stos, jei vi­si Gim­na­zi­jos gat­vės gy­ven­to­jai su­si­sta­tys ma­ši­nas per vi­są gat­vę?

Vi­li­ja Va­da­pa­lie­nė: Gal nau­din­ga pa­gal­vot ir su­rast vie­tą ma­ši­nų aikš­te­lei?

Kęs­tu­tis Te­ku­tis: Ap­mo­kes­tins sto­vė­ji­mą gat­vė­se, ta­da ki­ti gal per­sės ant dvi­ra­čių, tik į nau­dą bus vi­siems...

Jū­ra­tė Kru­mi­ny­tė-Do­vy­dė­nie­ne: Kiek­vie­ną ry­tą pro­ble­ma, kai įsu­kus iš Vy­tau­to gat­vės į Gim­na­zi­jos gat­vę, ieš­kai, kur pa­sta­ty­ti ma­ši­ną vai­kui nu­ves­ti į dar­že­lį...

Kęs­tu­tis Te­ku­tis: Kas kal­tas, kad žmo­nės 500 met­rų ne­ga­li paei­ti? Pap­ras­čiau­siai, per ge­rai gy­ve­nam, ir tiek.

Ju­ra­tė Krū­mi­ny­tė-Do­vy­dė­nie­ne: Mes, pir­mo­kai se­niau pa­tys vie­ni ei­da­vom iš mo­kyk­los, o da­bar pri­va­lo­ma pa­siim­ti vai­ką. Rei­kia sa­vi­val­dy­bei steng­tis įreng­ti aikš­te­les prie mo­kyk­lų, dar­že­lių. Rei­kia gat­ves tvar­ky­ti, nes ir be žie­mos duo­bių pil­na...

Kęs­tu­tis Te­ku­tis: Pi­ni­gų tam rei­ka­lui rei­kia su­rink­ti ap­mo­kes­ti­nus sto­vė­ji­mo vie­tas...

Al­ma Kum­pe­ly­tė: Su­tin­ku - ap­mo­kes­tin­kim vi­sas ab­so­liu­čiai gat­ves, ta­da bus ra­mu, vi­si pės­tu­te, vis tiek mies­tas ma­žas...

Ro­mas Ba­sa­kirs­kas: Ge­rai gy­vent neužd­rau­si... Tie­siog rei­kia su­prast, kad vis­kam sa­va kai­na. Links­mas pa­sa­ky­mas: te­gul pa­da­ro man vie­tą, kur sto­vėt! Kas tu­ri pa­da­ryt?

Kęs­tu­tis Te­ku­tis: Lands­ber­gis su Ja­rec­ku tu­ri čiupt kas­tu­vus ir vis­ką po­nams pa­da­ryt!

Bi­ru­tė Kve­da­ra­vi­čie­nė: Svei­kiau vaikš­čio­ti pa­čiom ir vai­ku­čiams... ve­žio­da­mi taip ir le­pi­nam iš­le­pė­lius ... kas vė­liau bus?.. rei­kės ir lėk­tu­vų dau­giau... ir tie ne­be­tilps dan­gu­je...

Al­gir­das Zen­kus: Ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo žmo­nės sa­vo ma­ši­nas sta­to tam ne­pri­tai­ky­to­se vie­to­se. Pa­tin­ka kam ar ne, bet rea­ly­bė to­kia, kad be ma­ši­nos šiais lai­kais neiš­si­ver­si. Ža­lia žo­ly­te ma­lo­nu akiai, bet ir ma­ši­nas kaž­kur pa­si­sta­ty­ti rei­kia...

Ro­mas Ba­sa­kirs­kas: Tai da­ry­kit pro­jek­tus, gau­ki­te lei­di­mus, as­fal­tuo­kit ar ki­taip pa­da­ry­kit tam skir­tą dan­gą, ir sta­ty­ki­te tas ma­ši­nas...

Tom As: Leng­va sa­kyt: da­ryk taip, da­ryk anaip. Ne vi­si pi­ni­guo­ti, kad pa­si­da­ry­tų iš sa­vo ki­še­nės

Jo­lan­ta La­pie­ny­tė: Pi­ni­gų gal ir pa­kak­tų, bet po­žiū­rį rei­kia keis­ti. Vi­si juk iš val­džios lau­kia. Ko­dėl pri­va­čių val­dų kie­mai bliz­ga? To­dėl, kad tai JŲ!.. o dau­gia­bu­čių žmo­nės sa­ko: te­gul ki­ti pa­si­rū­pi­na...

Ai­da Ka­vo­ly­te Kul­bie­nė: Ne pi­ni­guo­se es­mė. Že­mė juk vals­ty­bi­nė - jo­je nie­ko ne­ga­li­ma da­ry­ti...

Ry­tas Use­vi­čius: Ga­ra­žai sto­vi tuš­ti, o čia ma­ši­nos - nuo lo­vos per po­ra žings­nių?!

Ro­mas Ba­sa­kirs­kas: Per siau­ros laip­ti­nės... Už­si­va­ry­tų ir iki penk­to aukš­to! Šiais lai­kais: tie­siog nė kaip be ma­ši­nos!

Bi­ru­te Kve­da­ra­vi­čie­nė: Pa­vyz­džiui, Ang­li­jo­je ke­liems na­mams pro­jek­tuo­tos aikš­te­lės ir jo­kių ki­tų au­to­mo­bi­lių ne­ga­li­ma sta­ty­ti...Ma­nau ir Lie­tu­vo­je rei­kė­tų taip da­ry­ti...

Si­mo­na Bin­da­riū­tė: Ma­ne la­biau er­zi­na, kai ma­ši­nas pa­sta­to ant ta­kų, kad vos praei­ti ga­li­ma. Prob­le­ma rim­ta, nes da­bar dau­gia­bu­čių kie­muo­se tik­rai trūks­ta vie­tos au­to­mo­bi­liams. Ne­ma­nau, kad spręs­ti pro­ble­mą bau­dų ra­šy­mu bū­tų tiks­lin­ga. Be­je, la­biau vaiz­dą bjau­ro­ja iš­va­ži­nė­tos ža­lio­sios zo­nos prie tu­ris­ti­nių ob­jek­tu, pvz., prie pi­lia­vie­tes ir ki­tur.

Bi­ru­te Kve­da­ra­vi­čie­nė: Kai ženk­lus iš­da­li­na pri­va­ti­nin­kams į kie­mus, kad įva­žia­vi­mas drau­džia­mas, kur rei­kia - ne­be­lie­ka...

Liu­das Gab­rė­nas: Vil­niu­je kiek­vie­nam kie­me taip, ir nie­kas ne­gal­vo­ja apie aikš­te­les...

Ro­mas Ba­sa­kirs­kas: O kas tą aikš­te­lę tu­ri pa­da­ryt?

Man­tas Jag­mi­nas: Prob­le­ma: vie­ni ki­tus fot­ki­na ir siun­čia nuo­trau­kas. Ap­lin­kui 5 na­mai. Rei­kia tie­siog vi­siems na­mams spręs­ti tą pro­ble­mą, pri­si­dė­ti vi­siems to kvar­ta­lo gy­ven­to­jams pi­ni­gais ir bū­tų pro­ble­ma iš­spręs­ta. Taip ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė at­si­ras­tų. O da­bar na­mas su na­mu ka­riau­ja dėl vie­tos au­to­mo­bi­liui.

Dai­va Va­si­liaus­kie­nė: Po su­si­rin­ki­mo kai kas nu­spren­dė, kad vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės ne­rei­kia, nes nė­ra vai­kų... va­di­na­si rei­kia kirs­ti me­džius kie­me: ir da­rom aikš­te­lę per vi­są kie­mą - ga­lės rū­bus džiau­ti ant ma­ši­nų...

Man­tas Jag­mi­nas: Ir ma­ši­nos bū­tų šva­rios... rei­kia vi­sų na­mų bend­rą pro­jek­tą da­ry­ti, o ne at­ski­rai kiek­vie­nas na­mas sau, bet tai tur­būt ne­rea­lu...

Bi­ru­te Kve­da­ra­vi­čie­nė: Da­ry­kit aikš­te­lę prie Plen­to gat­vės, ir iš­sprę­sit, o pa­si­vaikš­čio­ti svei­ka - kiek čia tų Bir­žų...

Man­tas Jag­mi­nas: Tai gal Ast­ra­ve rei­kia aikš­te­lę da­ryt?!

Re­gi­na Ci­bie­nė: Kvai­les­nių bau­dų ne­su gir­dė­ju­si! Bau­džia Bir­žuo­se už vis­ką. Lai val­džia įren­gia sto­vė­ji­mo aikš­te­les, ta­da ne­bus pro­ble­mų. Kai kie­mą pri­žiū­rėt, ta­da gy­ven­to­jų rei­ka­las: grėb­ki­te, tvar­ky­ki­tės, o kai sta­ty­ti ma­ši­nas, jau atei­na ins­pek­to­riai. Sor­ry. Tai kur dėt ma­ši­ną? Pa­tys gy­ven­to­jai tu­ri bū­ti šei­mi­nin­kai sa­vo kie­muo­se: kur ran­di vie­tą, ten ir sta­tai. Kai pik­ty­biš­kai gė­lių dar­že­ly­je pa­sta­ty­tų, su­pran­tu, bet ža­lia zo­na... tie­siog pie­va.

Ro­mas Ba­sa­kirs­kas: Ne vi­si gy­ven­to­jai tu­ri ma­ši­nas. Ko­dėl pės­tie­ji tu­ri brai­dy­ti po pur­vą, kai ša­li­gat­viai už­sta­tyt ma­ši­no­mis? Yra tai­syk­lės ir jų rei­kia lai­ky­tis. Prob­le­ma, kad tu­rim mies­to val­džią, ku­ri bi­jo sa­vo rin­kė­jų. Dėl to bau­džia­ma pa­si­rink­ti­nai...

Re­gi­na Ci­bie­nė: Lu­pi­kau­ja­si iš gy­ven­to­jų, ku­rie tie­siog ne­tu­ri kur pa­sta­tyt ma­ši­nų. Mes vi­si no­ri­me tvar­kos, no­ri­me tvar­kin­gai sta­ty­ti ma­ši­nas, kad kie­mai bū­tų gra­žūs, bet val­džia mū­sų ne­gir­di, ne­pa­de­da... siun­ti­nė­ja su fo­toa­pa­ra­tais ins­pek­to­rius iš­ra­ši­nėt bau­das. Kaip ne­bus pik­ti žmo­nės: su­ma­no pa­plė­ši­kau­ti, kai ir taip vis­kas bran­gu Bir­žuo­se?!

Ro­mas Ba­sa­kirs­kas: Praė­jo tie lai­kai, kai vis­kas bu­vo at­seit už dy­ką. Ma­ši­nų per daug ir jų kie­kis bei lai­ky­mas tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­mas pi­ni­gais.

Bi­ru­tė Kve­da­ra­vi­čie­nė: Ne­ma­nau, kad au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mas prie du­rų tin­ka­ma vie­ta. Tu­ri bū­ti lais­vas pri­va­žia­vi­mas spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms. Bū­na, kad lai­ko kie­me au­to­mo­bi­lius tie, ku­rie tik ke­lis kar­tus per me­tus iš­va­žiuo­ja.To­kius rei­kė­tų per­spė­ti. To­kiems ga­lė­tų bū­ti aikš­te­lės ir nuo­ša­liau nuo na­mų.

Ry­tas Use­vi­čius: Bū­tų ge­rai pa­ka­bi­na­mą aikš­te­lę įreng­ti, kad ir virš se­no­jo pa­što?

Komentarai

Algimantas    Ant, 2020-03-17 / 08:52
Daugiabučių gyventojai turėtų kieme išsinuomoti žemės 10,20,ar 30 metų,susiprojektuoti ir įsirengti vietą automobiliui. Tai būtų jo vieta. Kyrie nenori mokėti, turėtų mašinas laikyti miesto pakraštyje miesto lėšomis įrengtoje aikštelėje.
Ben    Ant, 2020-03-17 / 13:36

In reply to by Algimantas

Teisingai. Tačiau seimūnai turėtų inicijuoti ir priimti įstatymą, kad namo bendrija gali išsinuomoti žemę prie namo ilgesniam laikotarpiui (10-30 metų per mažai) ir įdengti joje bendro naudojimo objektus - vaikų žaidimų aikšteles, automobilių stovėjimo aikšteles. Dabar žemė valstybinė, ir jūs niekas neturit teisės joje nieko įrenginėt.
Algimantas    Ant, 2020-03-17 / 08:57
Daugiabučių gyventojai turėtų kieme išsinuomoti žemės 10,20,ar 30 metų,susiprojektuoti ir įsirengti vietą automobiliui. Tai būtų jo vieta. Kurie nenori mokėti, turėtų mašinas laikyti miesto pakraštyje miesto lėšomis įrengtoje aikštelėje.
as    Ant, 2020-03-17 / 10:01
ir spėju išsijėmus kelio planą iš savivaldybės ten nebus pažimėta, kad tai žalioji zona. ten bus šalikelė arba kelio dalis. o kas sakė kad šalikelėje negalima mašinos statyti? sudekit ženklus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.