Išgąsdino delspinigiai

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Į "Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ją pa­si­guos­ti už­su­ko Ast­ra­vo gy­ven­to­jas Ro­mu­tis Moc­kai­tis. Vy­riš­kį pa­pik­ti­no gau­ta jo žmo­nos var­du dek­la­ra­ci­ja su ra­gi­ni­mu su­mo­kė­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tį už 2019 me­tus iki lapk­ri­čio 15 die­nos. Ne­su­mo­kė­jus mo­kes­čių iki nu­ro­dy­tos die­nos, bus pra­de­da­mi skai­čiuo­ti dels­pi­ni­giai.

– Kur tai ma­ty­ta, me­tai dar ne­si­bai­gė, o tu­ri­me mo­kė­ti mo­kes­čius. Ir dar gra­si­na­ma dels­pi­ni­giais. Ko­dėl vals­ty­bė dels­pi­ni­gių ne­mo­ka pen­si­nin­kams? Pir­ma­me me­tų ket­vir­ty­je nu­spren­džia, kad di­dins pen­si­jas, o tos pa­di­din­tos pen­si­jos ten­ka lauk­ti iki tre­čio ket­vir­čio pa­bai­gos. Tie­sa, su­grą­ži­na su­mą kaip pri­klau­so, bet be dels­pi­ni­gių. Ne­be vi­si ir su­lau­kia, – įsi­ti­ki­nęs ast­ra­vie­tis Ro­mu­tis.

Vy­riš­kio žo­džiais, iš kur jam, li­go­niui, pa­pil­do­mą su­mą pi­ni­gų su­krapš­ty­ti? Mo­kes­čiai žmo­nos var­du, bet šei­mos biu­dže­tas tai bend­ras...

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sią­ją spe­cia­lis­tę As­tą Če­po­kie­nę ast­ra­vie­čio pre­ten­zi­jos nu­ste­bi­no.

– Tai Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. Jis ga­lio­ja nuo 2003 me­tų. Mi­nė­tai pi­lie­tei jo­kių prie­kaiš­tų ne­tu­ri­me, mo­kes­čius ji tvar­kin­gai mo­ka nuo 2009 me­tų. Duo­me­nis pa­tei­kia že­mėt­var­ki­nin­kai ir iš­siun­ti­nė­ja­mi pra­ne­ši­mai, – paaiš­ki­no A. Če­po­kie­nė.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos spren­di­mu 2019 me­tams že­mės nuo­mos mo­kes­čio leng­va­tų ne­nus­ta­ty­ta.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tik nu­spren­dė nu­sta­ty­ti, kad 2019 m. že­mės mo­kes­čiu neap­mo­kes­ti­na­mas fi­zi­niams as­me­nims, ku­rių šei­mo­se mo­kes­ti­nio lai­ko­tar­pio pra­džio­je nė­ra dar­bin­gų as­me­nų ir ku­riems nu­sta­ty­tas 0 – 40 pro­cen­tų dar­bin­gu­mo ly­gis ar­ba ku­rie yra su­ka­kę se­nat­vės pen­si­jos am­žių ar yra ne­pil­na­me­čiai, pri­klau­san­čio že­mės skly­po plo­tas, ne­vir­ši­jan­tis 0,25 ha kai­mo vie­to­vė­se ar­ba 0,06 ha Bir­žų ir Va­bal­nin­ko mies­tuo­se.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.