Iniciatyva „PASAKŲ IŠŠŪKIS 2019“

Jau se­niai įro­dy­ta, kad pa­sa­kos pa­de­da vai­kams. Jos ne tik la­vi­na vai­kų vaiz­duo­tę, bet ir sti­mu­liuo­ja vai­ko vys­ty­mą­si. Sup­ras­da­mi pa­sa­kų nau­dą Me­dei­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la nu­ta­rė pri­si­jung­ti prie skelb­tos Ak­vi­lės Sa­daus­kie­nė, "Pa­sa­kos au­gi­mui. As­me­ny­bės ug­dy­mo už­siė­mi­mai" su­ma­ny­to­jos, ini­cia­ty­vos "Pa­sa­kos iš­šū­kis 2019 - PA­SA­KOS AU­GI­MUI", ku­rios me­tu 21 die­ną paei­liui skai­to­mos at­rink­tos (ne li­te­ra­tū­ri­nės) pa­sa­kos mo­ki­niams.

Rug­sė­jo 9–30 die­no­mis mo­kyk­lo­je mo­ki­niai nuo 1 iki 8 kla­sės skai­tė įvai­rių tau­tų pa­sa­kas. Mo­ki­niai ne tik įdė­miai klau­sė­si mo­ky­to­jų ir kla­sės drau­gų skai­to­mų pa­sa­kų, bet ir ak­ty­viai da­ly­va­vo įvai­rio­se už­duo­ty­se.

1-4 kla­sės mo­ki­niai su mo­ky­to­ja G. Vi­soc­kie­ne kiek­vie­ną die­ną skai­tė pa­sa­kas, da­li­no­si įspū­džiais ir pa­sa­ko­jo ki­tiems.

2-3 kla­sės mo­ki­niai su mo­ky­to­ja A. Sval­bo­nie­ne per­skai­tę pa­sa­kas, iliust­ra­vo jas, lip­dė pa­sa­kų he­ro­jus iš ant­ri­nių ža­lia­vų, su­ren­gė kla­sė­je ne­di­de­lę pa­ro­dą. Api­bend­rin­da­mi šią ini­cia­ty­vą ma­žie­ji su­da­ly­va­vo vik­to­ri­no­je „Pa­sa­kų iš­šū­kis“, ku­rios me­tu ban­dė at­pa­žin­ti ne tik per­skai­ty­tas pa­sa­kas, bet ir te­ko pa­suk­ti gal­vas at­pa­žįs­tant pa­sa­kų vei­kė­jus. Vė­liau ir pa­tys mo­ki­niai kū­rė sa­vo pa­sa­kas, ku­rias se­kė drau­gams.

6-8 kla­sės su lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja N. Si­mo­na­vi­čie­ne ty­ri­nė­jo įvai­rių ša­lių pa­sa­kas, skai­tė ir rin­ko gra­žiau­sias pa­sa­ką.

Bu­vo pui­ki ini­cia­ty­va, ku­rio­je su­da­ly­va­vo vi­si mo­ki­niai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.