Įamžintos žuvusių partizanų pavardės

Vi­du­čio ŠEŠ­KO nuo­tr.
Me­mo­ria­le žu­vu­siems par­ti­za­nams Pa­pi­ly­je įam­žin­tos 47 žu­vu­sių­jų pa­var­dės.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cent­ras Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Bir­žų fi­lia­lo ini­cia­ty­va Pa­pi­ly­je me­mo­ria­le žu­vu­siems par­ti­za­nams bai­gė di­de­lį dar­bą – įam­ži­no žu­vu­sių par­ti­za­nų pa­var­des.

Anot Bir­žų fi­lia­lo va­do­vės Dan­guo­lės Žiū­kie­nės, min­tis įam­žin­ti par­ti­za­nų pa­var­des me­mo­ria­le ki­lo Pa­pi­lio kraš­to pa­trio­tams švie­saus at­mi­ni­mo Bro­niui Skiau­te­rei bei Vi­liu­sei Bal­tu­šie­nei, ku­rių ar­ti­mie­ji ko­vo­jo už Lie­tu­vos lais­vę ir žu­vo.Jų dė­ka bu­vo išaiš­kin­tos žu­vu­sių par­ti­za­nų pa­var­dės ir per­duo­tos sau­go­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cent­rui su pra­šy­mu jas įam­žin­ti.

Dve­jus me­tus vy­ko są­ra­šo ko­re­ga­vi­mas ir tik­ri­ni­mas. Ir štai prieš Ka­lė­das me­mo­ria­le įam­žin­tos 47 žu­vu­sių par­ti­za­nų pa­var­dės, jų sla­py­var­džiai, gi­mi­mo ir žū­ties da­tos.

Anot D. Žiū­kie­nės, bend­rys­tė­je pa­vy­ko pa­da­ry­ti di­de­lį dar­bą. D. Žiū­kie­nė dė­kin­ga Pa­pi­lio se­niū­ni­jai ir jos se­niū­nui Re­nui Čy­gui už tai, kad bu­vo res­tau­ruo­tas vie­nas iš dvie­jų me­mo­ria­lo ąžuo­li­nių kry­žių. Dėl ki­to kry­žiaus at­nau­ji­ni­mo D. Žiū­kie­nė ke­ti­na kreip­tis ki­tą­met į Sa­vi­val­dy­bę. Taip pat D. Žiū­kie­nė ke­ti­na pra­šy­ti pa­keis­ti ply­te­les me­mo­ria­le, ku­rios iš­si­krai­piu­sios ir ga­di­na vaiz­dą.

Paš­ven­tin­ti at­nau­jin­tą me­mo­ria­lą ir su­reng­ti ten ren­gi­nį Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Bir­žų fi­lia­lo na­riai ke­ti­na ki­tą­met Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­ną.