Įamžinta vieta, kur buvo niekinami žuvusiųjų kūnai

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.

Gruo­džio pra­džio­je "Bir­žie­čių žo­dy­je" ra­šė­me, jog prieš daug me­tų švie­saus at­mi­ni­mo Ere­na Aukš­tuo­lie­nė pa­siū­lė min­tį prie Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios šven­to­riaus įam­žin­ti vie­tą, kur po­ka­riu bu­vo nie­ki­na­mi žu­vu­sių par­ti­za­nų pa­lai­kai. Daug me­tų Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Bir­žų fi­lia­lo na­riai šios sa­vo bend­ra­žy­gės pa­siū­ly­tos idė­jos ne­pa­mirš­to. Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Bir­žų fi­lia­lo va­do­vė Dan­guo­lė Žiū­kie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog ga­liau­siai šią idė­ją pa­vy­ko įgy­ven­din­ti.

Pas­ku­ti­nią­ją praė­ju­sių me­tų die­ną at­mi­ni­mo len­ta prie Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios šven­to­riaus bu­vo pa­sta­ty­ta. Jo­je iš­kal­ti žo­džiai: "Šio­je vie­to­je po­ka­rio me­tais bu­vo nie­ki­na­mi žu­vu­sių par­ti­za­nų pa­lai­kai". At­mi­ni­mo len­tą ke­ti­na­ma pa­šven­tin­ti Va­sa­rio 16-ąją ar­ba Ko­vo 11-ąją.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos