GYDĘS KŪNUS IR SIELAS. KUNIGAS MYKOLAS STONYS. II dalis

Senoji Suosto bažnyčia, kurioje 1974 – 2001 metais tarnavo M. Stonys.
Toliau tęsiant pasakojimą apie kunigą Mykolą Stonį, pirmiausia turiu atsiprašyti skaitytojų dėl mano kaltės įveltos klaidos: I straipsnio dalyje publikuota nuotrauka iš tikrųjų yra kardinolo Sigito Tamkevičiaus. Teks atsiprašyti ir Jo Eminencijos, tačiau kartu tai bus proga prisiminti pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“ (LKB Kronika) platinimo peripetijas Biržų krašte. Juolab, kad šiam garsiam visame katalikiškame pasaulyje leidiniui (1972 – 1989 metai) palaiminimas buvo duotas Nemunėlio Radviliškyje, kur tuo metu tremties sąlygomis gyveno vyskupas (vėliau kardinolas) Vincentas Sladkevičius. Jis slaptai į Biržus atvykusiam leidinio iniciatoriui S. Tamkevičiui ir pasiūlė pavadinimą – LKB Kronika.

Medicinos studijos

M. Stonys 1949 metais perkeliamas į Ekibaztūzo lagerį šiaurinėje Kazachstano Pavlodaro srities dalyje. Čia jis, paskirtas į lagerio ligoninę, randa ne tik vokiškų trofėjinių medikamentų, bet ir visą biblioteką vokiškos medicininės literatūros, tad prasidėjo savarankiškos studijos.

Po jų paskirtas lagerio gydytoju, M.Stonys jau galėjo teikti kvalifikuotą pagalbą ne tik kaliniams, bet ir kariškiams bei jų šeimų nariams. Pavlodaro srityje gyveno gausi dar XIX amžiuje įsikūrusi vokiečių kolonistų bendruomenė, kurios nariai, nepaisant Stalino represijų, užėmė daug svarbių gamybininkų pareigų, nes buvo gabūs, pareigingi darbuotojai.

Galėdamas susitikti su jais kunigas – gydytojas daug padėjo sergantiems, badaujantiems lagerio kaliniams. Dauguma čia gyvenusių vokiečių buvo bavarai, katalikai, o visi kunigai, Vokietijai 1941 metais užpuolus Sovietų Sąjungą, tapo Stalino represijų aukomis, tad lietuvis kunigas, laisvai kalbantis vokiškai, jiems atrodė kaip Dievo dovana.

„Pesčialang“ lageris

Nepaisant to, kad M. Stonys ir turėjo daugiau laisvės negu paprastas kalinys, tačiau jis ir toliau gyveno kaip katorgininkas ir ne kartą už nusižengimus teko paragauti karcerio, sulaukti grasinimų Karo tribunolu.

Praleidęs septynerius metus Eskibaztūzo lageryje, jau mirus Josifui Stalinui, M. Stonys 1954 metų pavasarį perkeliamas į gretimos Karagandos srities lagerį „Pesčianlag“.

Karagandoje jis sutinka daug lietuvių kalinių ir tremtinių. „Pesčianlago“ lageriuose 1952 metais vyko kalinių sukilimai, kurie buvo žiauriai numalšinti, bet sąlygos kaliniams, ypač po J. Stalino mirties 1953 metais, tapo lengvesnės.

Į laisvę išėję kaliniai lietuviai per M. Stonį visokeriopai padėdavo likusiems už spygliuotų tvorų. 1954 metais, tuoj po šv. Kalėdų, kunigas paleidžiamas į laisvę, t.y. tremtį.

Savanoriškai lieka tremtyje

Jam leidžiama apsigyventi Karagandoje ir jis paskiriamas į vietos Sveikatos „upravleniją“(valdybą) gydytoju. Kiek leidžia sąlygos, lietuvius, vokiečius, Vakarų Ukrainos tremtinius buria į katalikišką bendruomenę, slaptai aukoja šv. Mišias, krikštija vaikus, net priima santuokos įžadus. Taip pat garsėja ir kaip labai geras gydytojas – pas ligonius skraidinamas net su sraigtasparniu.

Iš tremties už nuopelnus dirbant sveikatos apsaugoje paleidžiamas anksčiau laiko  –1956 metų birželio 19 dieną. Kaip jis prisimindavo, kada gavo pažymėjimą, jog yra laisvas ir gali grįžti į Tėvynę, atvažiavo lietuvis tremtinys ir paprašė priimti paskutinę išpažintį iš jo mirštančio tėvo. Išklausęs jo, suprato, kad dar ne laikas grįžti į namus, nes jis labiau reikalingas čia esantiems kaliniams ir tremtiniams.

Šešerius metus drąsina netekusius vilties

Už santaupas M. Stonys nuperka buvusį darbininkų baraką, kurį perstato ir įrengia bažnyčią netoli Karagandos. Čia jis tampa misionieriumi savo pastatytoje bažnytėlėje, kurioje, pasirinkęs savanorišką tremtį, tarnauja dar beveik šešerius metus.

Nors atidžiai sekamas KGB darbuotojų, M. Stonys sugeba palaikyti ne tik krikščionišką dvasią tarp lietuvių tremtinių, bet ir lietuvišką patriotizmą. Šimtai pakrikštytų, sutuoktų, palydėtų Anapilin lietuvių, lenkų, vokiečių, ukrainiečių buvo, anot paties kunigo, tikrojo Pašaukimo įsikūnijimas.

Visgi, pablogėjus sveikatai (kamuoja sužeistos kojos skausmai), M. Stonys 1961 metais nutaria grįžti į Lietuvą, į gimtąjį Anykščių kraštą.

Ramybę atranda Suoste

Paskirtas Debeikių parapijos klebonu, greitu laiku sulaukia Anykščių KGB viršininko V. Čikeliovo vizito. Tas iš karto užsipuolė – “tu ką, gydytojas, geras specialistas, sumanei čia kunigauti, gydyk žmones, o ne jiems apie dievą aiškink”.

M. Stonys gynėsi, kad jis joks gydytojas, o tiktai kunigas, bet V. Čikeliovas mosavo iš Kazachstano gauta politkalinio ir tremtinio byla, kurioje nurodyta, jog M. Stonys dirbo gydytoju, net užėmė vadovaujamas pareigas.

Gana ilgą laiką teko ir pačiam važinėti aiškintis į KGB skyrių, ir nekviestus svečius priiminėti. Neilgai tarnavęs Debeikių, vėliau to paties rajono Svėdasų parapijose, Rokiškio rajono Salų bažnyčioje, M. Stonys 1966 metais atkeliamas į visai šalia Biržų krašto esančią Gulbinėnų parapiją, o nuo 1974 metų jis iki pat mirties savo likimą vėl susieja jau tiesiogiai su Biržais – paskiriamas Suosto klebonu.

Šioje paribio su Latvija bažnytėlėje kunigas randa sielos ramybę, nors dar energijos kupinas jis buria parapijos žmones, artimai bendrauja su Skaistkalnės, Barbelės katalikų kunigais, dažnas svečias pas reformatų liuteronų šventikus (daug reiškia vokiška kalba ir senos tremties pažintys).

Dovana – raudonas „Ford“

Nepriklausomybės metais M. Stonį susiranda jo buvę mokslo draugai Vokietijoje, atsiliepia lagerio ir tremties bičiuliai. Nors bet kokios pagalbos atsisako, tačiau visada mėgęs greitai važinėti, neatsisako puikios dovanos – raudono „Ford“ automobilio, su kuriuo ir savo parapijietes ir parapijiečius su vėjeliu bažnyčion atsigabendavo. Matydamas, kad seniems žmonėms sunku pasiekti Suostą, įrengė koplyčią Žvejotgaloje.

Visada daug skaitė ne tik teologinę literatūrą, bet grožinę, ypač mėgo vokiškąją originalo kalba. Neišsipildė paskutinė svajonė – iš naujo išleisti papildytą savo maldų knygą „Marijos rožių vainikas: Dievo Motinos dorybės. Labiausiai tinka gegužės ir spalio mėn.“, išspausdintą 1938 metais .

***

P. S. Paskutinį kartą susitikti su kunigu Mykolu Stoniu teko 1999 metais, prieš šv. Kalėdas, atidaviau jam nuotraukas iš renginio, skirto Biržų krašto partizanams.

M. Stonys tų metų lapkričio mėnesį Šilėnų kapinėse pašventino kryžių ant partizano Petro Grabužio kapo. Kupinas vidinės energijos, alsuojantis dvasingumu, nepaisant sunkių, ilgų išgyventų metų, ligos, išliko iki paskutiniųjų savo gyvenimo dienų.

Visada išliks atmintyje dviejų neeilinių kunigų susitikimai: Mykolo Stonio ir Antano Balaišio, atgulusio Amžinojo poilsio Pabiržės bažnyčios šventoriuje. Pirmasis pastatė bažnyčią tolimame Kazachstane, antrasis – čia netoliese – Saločiuose. Beveik tuo pačiu laiku, prie tos pačios sovietų valdžios, tik kelių tūkstančių kilometrų atstumu viena nuo kitos.

Apie kunigą M. Stonį dar teks rašyti, nes karantino sąlygos sutrukdė surinkti išsimėčiusius dokumentinius liudijimus apie šią neeilinę asmenybę.

logo

Lie­tu­vos cent­ri­nio vals­ty­bės ar­chy­vo nuo­tr.
K. La­dy­ga (sto­vi pir­mas iš kai­rės) su ki­tais aukš­tai­siais ka­ri­nin­kais, pre­zi­den­tu A. Sme­to­na (sė­di cent­re) ir kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ru A. Mer­kiu (sė­di pir­mas iš kai­rės, 1920).
Represijų aukos

Ge­ne­ro­las Ka­zys La­dy­ga – vie­na pir­mų­jų so­vie­tų oku­pan­tų au­kų

Ra­šant apie ku­ni­gą My­ko­lą Sto­nį, aš­tuo­ne­tą me­tų tar­na­vu­siį Gul­bi­nė­nų pa­ra­pi­jo­je, prieš akis iš kar­to iš­ky­la gar­baus bir­žie­čio, gi­mu­sio Iš­ko­nių kai­me, ge­ne­ro­lo Ka­zi­mie­ro La­dy­gos at­mi­ni­mo vaiz­di­nys. Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų ve­te­ra­nas, va­do­va­vęs dau­ge­liui kau­ty­nių su bol­še­vi­kais, ber­mon­ti­nin­kais, len­kais. Tai vie­nas pir­mų­jų bir­žie­čių, nu­ken­tė­ju­sių nuo so­vie­ti­nių oku­pan­tų.

Suim­tas 1940 me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį, kaip vie­nas pa­vo­jin­giau­sių so­vie­tų val­džios prie­ši­nin­kų, nors dau­giau kaip de­šimt me­tų jau gy­ve­no ci­vi­lį gy­ve­ni­mą, ūki­nin­ka­vo įsi­gy­ta­me Gul­bi­nė­nų dva­re. Pag­rin­di­nis kal­ti­ni­mas — da­ly­va­vi­mas 1926 m. gruo­džio per­vers­me. 1941 me­tais nu­teis­tas ir su­šau­dy­tas. Jis — vie­nas iš įro­dy­mų, ko­kiais me­to­dais „tai­kiai“ Lie­tu­vą in­kor­po­ra­vo į sa­vo su­dė­tį sta­li­ni­nė So­vie­tų Są­jun­ga. Bir­žų kraš­tas 1941 ne­te­ko de­šim­čių švie­suo­lių, ypač daug bu­vo iš­trem­ta ir Si­bi­re, Ru­si­jos šiau­rė­je, žu­vo bir­žie­čių mo­ky­to­jų.

Da­bar tra­di­ciš­kai į Gul­bi­nė­nų dva­rą už­su­ka nak­ti­nių žy­gių, skir­tų žu­vu­siems Bir­žų pa­ti­za­nams pri­si­min­ti, Le­liš­kiai — Ger­kiš­kės da­ly­viai.

Susijusios naujienos