GERI DARBAI IR DOVANOS – BIRŽŲ KRAŠTO ŽMONĖMS

Gruo­džio 12 die­ną Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas su­lau­kė bran­gių vieš­nių: VšĮ „Pa­gal­bos cent­ras“ va­do­vė Re­gi­na Ži­do­nie­nė at­si­ve­dė ke­tu­rias ge­ra­da­res, pa­de­dan­čias Bir­žų kraš­to žmo­nėms. Vieš­nios į Bir­žus šį­syk at­vy­ko su ka­lė­di­nė­mis do­va­no­mis var­gin­giau gy­ve­nan­tiems vai­kams ir šei­moms, bend­ruo­me­nėms, glo­bos įstai­goms.

Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė pa­svei­ki­no Ma­ria Dahl­borg Bergk­vist ir ku­ni­gę Wal­la Carls­son iš Šve­di­jos jung­ti­nės baž­ny­čios bei iš JAV Šiau­rės Ka­ro­li­nos at­vy­ku­sias Lib­by Myers ir Beth Nor­ris.

V. Ja­rec­kas ir A. Kor­sa­kie­nė dė­ko­jo vieš­nioms, ku­rios į Bir­žus at­vyks­ta nuo­la­tos, rū­pi­na­si var­gin­giau gy­ve­nan­čiais bir­žie­čiais, pa­de­da jiems įveik­ti ma­te­ria­li­nes ir dva­si­nes pro­ble­mas, įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nes ir vil­tis, kei­čia bir­žie­čių gy­ve­ni­mus. Ra­jo­no va­do­vai dė­ko­jo ir VšĮ „Pa­gal­bos cent­ras“ va­do­vei Re­gi­nai Ži­do­nie­nei, ku­rios dė­ka už­megz­ti tvir­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo ry­šiai su už­sie­nio par­tne­riais. VšĮ „Pa­gal­bos cent­ras“ spren­džia ne­ma­žai ra­jo­no so­cia­li­nių pro­ble­mų.

Se­na bir­žie­čių bi­čiu­lė Lib­by Myers pri­si­mi­nė: kai 2004 m. at­vy­ko į Bir­žus, pir­mas žmo­gus, ku­rio vei­dą ji pa­ma­tė iš­li­pu­si iš au­to­bu­so, bu­vo Re­gi­na Ži­do­nie­nė. Nuo to lai­ko p. Lib­by, or­ga­ni­za­ci­jos „Ma­lo­nės do­va­nos“ at­sto­vė, yra nuo­la­ti­nė vieš­nia Bir­žuo­se. Nuo 2005 m. ji ren­gia ka­lė­di­nių do­va­nų siun­tas bir­žie­čių šei­moms. Tai, sa­kė p. Lib­by, yra pui­ki pro­ga už­megz­ti ry­šį su vai­kais, o per juos – ir su tė­vais: „Tu­ri­me daug drau­gų, jau užau­go mū­sų pir­mie­ji vai­kai, ku­riems pa­dė­jo­me, se­ku jų gy­ve­ni­mą fa­ce­book-e, džiau­giuo­si jų lai­mė­ji­mais“. L. Myers pa­sa­ko­jo apie Šiau­rės Ka­ro­li­no­je su­si­kū­ru­sią lie­tu­vių bend­ruo­me­nę, ku­rie šie­met pri­si­dė­jo prie or­ga­ni­za­ci­jos „Ma­lo­nės do­va­nos“ ir pa­ruo­šė 20 dė­žu­čių do­va­nų Bir­žų ra­jo­no šei­moms. Ji kal­bė­jo, kad di­džiau­sias džiaugs­mas yra pa­dė­ti šei­moms, pa­ge­rin­ti jų gy­ve­ni­mo są­ly­gas, ypač – su­tvar­ky­ti van­den­tie­kį ir nuo­te­kas. Tai da­ro­ma nuo­la­tos.

Šve­di­jos jung­ti­nės baž­ny­čios ku­ni­gė W. Carls­son – pui­kiai pa­žįs­ta­ma Bir­žų ra­jo­no žmo­nėms. Ji Bir­žuo­se lan­ko­si nuo 2000 me­tų. Ku­ni­gė tvir­ti­na, kad pa­ra­ma ir pa­gar­ba bū­ti­na kiek­vie­nam žmo­gui, ne­svar­bu, ko­kių pri­klau­so­my­bių jis tu­rė­tų, ko­kį gy­ve­ni­mo bū­dą bū­tų pa­si­rin­kęs. „Svar­bu pa­ma­ty­ti kiek­vie­ną žmo­gų. Mes pa­de­da­me ir ne­tur­tin­goms tvar­kin­gai gy­ve­nan­čioms šei­moms, ir ki­to­kioms šei­moms – vi­siems no­ri­me su­teik­ti vil­tį, pa­ro­dy­ti krikš­čio­niš­ką mei­lę“, – sa­kė ku­ni­gė Wal­la.

Bu­vu­si pe­da­go­gė Ma­ria Dahl­borg Bergk­vist, jau ke­lio­li­ka me­tų at­vyks­tan­ti į Bir­žus, pa­sa­ko­jo apie tai, ko­kią pa­ra­mą jie tei­kia paaug­lėms mer­gai­tėms, gy­ve­nan­čioms ne­leng­vą gy­ve­ni­mą. Jau dve­jus me­tus po 15 bir­žie­čių mer­gai­čių vy­ko į sto­vyk­las, ku­rias ren­gė Šve­di­jos jung­ti­nė baž­ny­čia ir Vo­kie­ti­jos „Pa­la­pi­nių mi­si­ja“. Čia mer­gai­tės klau­sė­si gy­dy­to­jų pa­skai­tų, jas kon­sul­tat­vo psi­cho­lo­gai, bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma me­no pro­gra­ma. „No­ri­me, kad mer­gai­tės pa­ma­ty­tų ki­to­kį gy­ve­ni­mą, tu­rė­tų tiks­lų, sva­jo­nių. Ke­ti­na­me to­kią sto­vyk­lą su­reng­ti ir ber­niu­kams, į ją pa­kvies­ti paaug­lius iš Bir­žų“, – kal­bė­jo p. Ma­ria.

Beth Nor­ris į Bir­žus at­vy­ko pir­mą kar­tą, nors do­va­nas Bir­žų vai­kams ruo­šia jau ket­vir­ti me­tai. „Nuos­ta­būs vai­kai gy­ve­na šio­je ša­ly­je, tiek daug mei­lės ir ap­si­ka­bi­ni­mų ne­su pa­ty­ru­si, jie la­bai su­šil­dė ma­no šir­dį. Tik da­bar su­vo­kiau, ko­dėl Lib­by nuo­la­tos čia lan­ko­si“, – kal­bė­jo p. Beth. Tik vie­ną blo­gy­bę sa­kė pa­ty­ru­si Bir­žuo­se – čia la­bai šal­ta.

Re­gi­na Ži­do­nie­nė pa­sa­ko­jo apie VšĮ „Pa­gal­bos cent­ro“ veik­lą, ku­rios neį­si­vaiz­duo­ja be už­sie­nio par­tne­rių pa­gal­bos. R. Ži­do­nie­nė džiau­gė­si, kad ir vie­ti­niai žmo­nės, kai­mų bend­ruo­me­nės, da­li­na­si tuo, ko ir pa­tys ne­tu­ri per daug, pa­siū­lo sa­vo dar­že užau­gin­tų dar­žo­vių, siū­lo­si į pa­gal­bą priim­ti ir iš­krau­ti siun­tas.

Šį­syk vieš­nios į Bir­žus at­ve­žė šim­tus do­va­nų. Vien iš JAV gau­ta 400 dė­žių do­va­nų, Šve­di­jos jung­ti­nės baž­ny­čios žmo­nės šim­tus do­va­nų at­ve­žė Bir­žų ra­jo­no vai­kų dar­že­liams, Pa­če­riaukš­tės mo­kyk­lai, ra­jo­no glo­bos na­mams, se­niū­ni­joms. R. Ži­do­nie­nė už­si­mi­nė: į Bir­žus lab­da­rą ve­žan­tys žmo­nės nė­ra mi­li­jo­nie­riai, jie da­li­na­si tuo, ką pa­tys tu­ri, nes sa­vo gy­ve­ni­mo mi­si­ją su­pran­ta kaip da­li­ni­mą­si su var­gin­giau gy­ve­nan­čiais.

At­sis­vei­kin­da­ma ku­ni­gė Wal­la Carls­son lin­kė­jo ra­jo­no va­do­vams šir­dis ir pro­tus at­ver­ti žmo­nėms – tik ta­da da­ro­mi ge­ri dar­bai var­dan vi­sų žmo­nių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.