"Genio" lopšeliui-darželiui – 50 metų

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­tr.
Vai­kų pa­si­ro­dy­mas.
Va­sa­rio 5 die­ną Bir­žų „Ge­nio“ lop­še­lis-dar­že­lis šven­tė sa­vo 50 me­tų gim­ta­die­nį. Ta pro­ga „Ge­nio“ bend­ruo­me­nės na­riai, ma­ži ir di­de­li, sma­giai, pa­si­nau­do­da­mi te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vų pa­tir­ti­mi, pa­pa­sa­ko­jo įstai­gos is­to­ri­ją, pa­ro­dė, ko mo­ko­si ir iš­moks­ta „Ge­ny­je“. Skam­bė­jo šios įstai­gos auk­lė­ti­nių dai­nos, ma­žie­ji šo­ko ir vai­di­no „Ge­nio“ is­to­ri­jos per­so­na­žus.

Į sce­ną bu­vo pa­kvies­tos ir bu­vu­sios „Ge­nio“ va­do­vės, vai­kų pa­mil­ti dar­buo­to­jai.

Svei­ki­ni­mo kal­bas ir lin­kė­ji­mus sa­kė Sei­mo na­rio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė ir Sei­mo na­rio Aud­rio Ši­mo pa­ta­rė­ja Eu­ge­ni­ja Pro­ko­po­vi­čie­nė, ge­riau­sias dar­buo­to­jas pa­svei­ki­no ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius, įstai­gos bend­ruo­me­nę svei­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė „Ge­nio“ bend­ruo­me­nei lin­kė­jo aug­ti, kur­ti drau­giš­kus san­ty­kius ir au­gin­ti vie­niems ki­tus. A. Kor­sa­kie­nė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos raš­tus įtei­kė: Onai Dre­vins­kie­nei, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei už aukš­tus pa­sie­ki­mus pro­fe­si­nė­je veik­lo­je; Sand­rai Ei­no­rie­nei, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vy­res­nia­jai mo­ky­to­jai už il­ga­me­tę, nuo­šir­džią ir kū­ry­biš­ką pe­da­go­gi­nę veik­lą; Ni­jo­lei Prans­ke­vi­čie­nei, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jai už il­ga­me­tį ir nuo­šir­dų dar­bą. Me­ro pa­dė­kos raš­tu bu­vo ap­do­va­no­ta ir įstai­gos va­do­vė Lai­mu­tė Špo­kie­nė už pui­kų, kū­ry­biš­ką dar­bą.

„Ge­nį“ ju­bi­lie­ji­nės su­kak­ties pro­ga svei­ki­no ko­le­gos iš ki­tų Bir­žų mies­to iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų. Už gra­žų bend­ra­dar­bia­vi­mą dė­ko­jo, sėk­mės lin­kė­jo ar­ti­miau­si kai­my­nai: „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Dai­nius Kor­sa­kas ir gim­na­zis­tai, ju­bi­lie­jui sky­rę mu­zi­ki­nę do­va­ną. Sa­vo ar­ti­mus drau­gus pa­svei­ki­no ma­žie­ji „Ru­ge­lio“ dai­ni­nin­kai. Dai­ną „Ge­niui“ sky­rė gru­pė tė­ve­lių.

Bu­vo ir dau­giau nuo­šir­džių svei­ki­ni­mų, lin­kė­ji­mų, gim­ta­die­nio do­va­nų. Šven­tė­je ak­ty­viai da­ly­va­vo esa­mi ir bū­si­mi „Ge­nio“ šei­mi­nin­kai, jų ma­mos ir tė­čiai, mo­čiu­tės ir se­ne­liai.

1970 m. va­sa­rio 2 die­ną įkur­ta­me „Ge­nio“ lop­še­ly­je-dar­že­ly­je bu­vo 12 gru­pių, jį lan­kė be­veik 280 vai­kų. Šiuo me­tu „Ge­nį“ lan­ko 176 vai­kai, vei­kia 10 gru­pių: 1 gru­pė skir­ta vai­kams nuo gi­mi­mo, 2 anks­ty­vo­jo am­žiaus, 5 iki­mo­kyk­li­nio ir 2 prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų gru­pės. Dar­že­liui va­do­vau­ja Lai­mu­tė Špo­kie­nė, pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui dir­ba Vio­le­ta Va­lin­tė­lie­nė, vai­kus ug­do pui­kus pa­ty­ru­sių pe­da­go­gų ko­lek­ty­vas. Ne vie­nas bu­vęs auk­lė­ti­nis „Ge­ny­je“ šian­dien pa­ts ug­do ma­žuo­sius, ne vie­nas į šį dar­že­lį jau at­ve­dė sa­vo vai­kus. Kei­čia­si kar­tos, o pus­šim­tį me­tų per­ko­pęs „Ge­nys“ vi­sa­da iš­lie­ka ma­žų­jų na­mais.

Susijusios naujienos