Generolui Maksimui Katchei statomas paminklas

Se­no­sio­se evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ka­pi­nė­se J. Nas­top­kos gat­vė­je esan­čio­je Jan­so­nų ka­pa­vie­tė­je – švei­čia­ma me­ta­li­nė tvo­ra, va­lo­mas ant­ka­pis, sta­to­mas pa­mink­las.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas (pa­vel­do­sau­gos) Da­lius Mi­ke­lio­nis paaiš­ki­no, kad Jan­so­nų ka­pa­vie­tė­je sta­to­mas pa­mink­las ge­ne­ro­lui lei­te­nan­tui Mak­si­mui Kat­chei.

Pa­vel­do­sau­gos spe­cia­lis­tas sa­kė, kad šiais me­tais Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko, ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Mak­si­mo Kat­chės ka­pas yra įtrauk­tas į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų re­gist­rą ir pa­skelb­tas na­cio­na­li­nio reikš­min­gu­mo lyg­mens pa­mink­lu. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­vel­do­sau­gai skir­tų lė­šų nu­spręs­ta įam­žin­ti M. Kat­chės at­mi­ni­mą, pa­sta­tant jam pa­mink­lą.

Pa­mink­las M. Kat­chei pa­ga­min­tas iš 10 cm sto­rio gra­ni­to plokš­tės, 135 x 65 cm. dy­džio. Ak­mens plokš­tė­je iš­pjau­tas rel­je­fi­nis Vy­ties kry­žius, ja­me iš­gra­vi­ruo­tas Vy­ties ir dvie­jų su­kry­žiuo­tų ka­la­vi­jų pie­ši­nys bei už­ra­šas „Ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Mak­si­mas Kat­che (Max Katt­chee) 1879-1933“. Pa­mink­lo pa­ga­mi­ni­mo ir ka­pa­vie­tės su­tvar­ky­mo kai­na –apie 3550 eu­rų. Įmo­nė, sta­tan­ti pa­mink­lą, taip pat nu­švei­tė me­ta­li­nę Jan­so­nų ka­pa­vie­tės tvo­rą bei Teo­do­ro Jan­so­no ant­ka­pį.

Pa­mink­lo ati­den­gi­mo iš­kil­mės vyks lapk­ri­čio 23 d. 11 val.