Darbščios rankos – atviros širdys

Kra­ši­kių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro nuo­tr.
Kra­tiš­kie­čių rank­dar­biai.
Va­sa­rio 17 die­ną Kra­tiš­kių mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re vy­ko jau tra­di­ci­niu ta­pęs vals­ty­bi­nėms šven­tėms – Va­sa­rio 16-ajai ir Ko­vo 11-ajai – skir­tas ren­gi­nys. Į cent­re or­ga­ni­zuo­tą šven­ti­nę pa­ro­dą su­si­rin­ko mo­ky­mo įstai­gos ir kai­mo bend­ruo­me­nės na­riai.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­kin­ti at­vy­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas pa­si­džiau­gė pra­smin­gu ren­gi­niu ir Kra­tiš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės žmo­nių kū­ry­biš­ku­mu. Cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ža­lin­ke­vi­čie­nė pri­mi­nė, kad ren­gi­nys cent­re vyks­ta jau ne­be pir­mus me­tus, ir kad šių me­tų šven­ti­nės pa­ro­dos pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo at­skeis­ti kū­ry­bin­gus ir ta­len­tin­gus kai­mo bend­ruo­me­nės žmo­nes, pa­si­džiaug­ti jų dar­bais ir vyk­do­ma veik­la gra­ži­nant Kra­tiš­kių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro te­ri­to­ri­ją.

Cent­ro va­do­vė pa­svei­ki­no ir pa­dė­kos raš­tą įtei­kė de­ko­ra­ty­vi­nių me­džio dar­bų au­to­riui, is­to­ri­nių praei­ties sim­bo­lių puo­se­lė­to­jui Vy­tau­tui Ind­riu­lė­nui. Pa­sak di­rek­to­rės, tai pui­ki ga­li­my­bė pri­min­ti jau­na­jai kar­tai is­to­ri­ją, ku­ri at­si­sklei­džia me­džio dir­bi­niuo­se.

Ne­li­ko ne­pas­te­bė­ti ori­gi­na­lūs Dai­vos Žie­me­lie­nės me­di­niai, na­mų in­ter­je­rą puo­šian­tys daik­tai. Me­niš­ki dir­bi­niai pa­brė­žia kū­ry­biš­ką au­to­rės vaiz­duo­tę, ku­ri at­si­sklei­džia ne tik ku­riant in­ter­je­ro de­ta­les, bet ir puo­šiant cent­ro te­ri­to­ri­ją. Vi­sų su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį at­krei­pė Ire­nos Rat­ke­vi­čie­nės ran­kų dar­bo gė­lių lai­kik­liai ir po­pie­ri­nės gė­lės, ku­rios ža­vė­jo sa­vo tik­ro­viš­ku­mu ir pre­ci­ziš­ku­mu. "Am­ži­nos gė­lės" au­to­riaus Dei­vy­do Žie­me­lio dar­bas nu­ste­bi­no su­ge­bė­ji­mu pra­kal­bin­ti šal­tą me­ta­lą, su­ku­riant gy­vos gė­lės įspū­dį.

Cent­ro dar­buo­to­jai džiau­gė­si, kad bu­vę mo­kyk­los mo­ki­niai neuž­mirš­ta mo­kyk­los ir su­grįž­ta pa­ro­dy­ti sa­vo kū­ry­bi­nių dar­bų. Daug smal­sių žvilgs­nių ste­bė­jo bu­vu­sios mo­ki­nės Dei­man­tės Mik­kie­nės pa­siū­tas "Kiš­ku­čio spin­tos" su­kne­les ir ki­tus vai­kiš­kus rū­be­lius, skir­tus pa­tiems ma­žiau­siems pa­si­puoš­ti. No­ras įsi­gy­ti mo­ters su­kur­tų rū­be­lių tik įro­do, kad gra­žaus bend­ra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nys ga­li bū­ti pui­ki pro­ga pa­si­da­lin­ti sa­vo kū­ry­bi­nė­mis idė­jo­mis ir re­zul­ta­tais su bend­ra­min­čiais.

Su mei­le kur­ti sū­naus Ju­liaus ir ma­mos Lai­mos Kar­ve­lių dar­bai vai­kams at­sklei­dė au­to­rių nuo­šir­dų šei­my­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, ku­ris bu­vo įver­tin­tas ren­gi­nio da­ly­vių. Šei­my­ni­nio dar­bo re­zul­ta­tais ga­lė­jo džiaug­tis ir ,,Nak­ti­nė­ji­mų“ au­to­rės – duk­ra Bea­ta su sa­vo ma­ma Ilo­na. Dar­bų au­to­rės pri­sta­tė iš mo­de­li­no pa­ga­min­tus pa­puo­ša­lus ir juo de­ko­ruo­tus in­dus. Ilo­nos Pa­vi­lio­nie­nės megz­ti kos­tiu­mė­liai ir su­kne­lės, ren­gi­nio da­ly­vių nuo­mo­ne, tu­rė­tų ne tik pa­puoš­ti, bet ir su­šil­dy­ti. Bend­rą pa­ro­dos da­ly­vių su­kur­tų rū­bų ko­lek­ci­ją gra­žiai pa­pil­dė Da­lės Ša­tai­tės rie­ši­nės. Da­ly­vius ža­vė­jo Sil­vi­jos Tun­kū­nai­tės me­ni­nių fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Pa­gau­tas kad­ras", Jur­gi­tos Nar­vi­dai­tės-Var­žins­kie­nės me­ni­nių dir­bi­nių ko­lek­ci­ja "Įk­vė­pi­mas..." ir Ri­mos Bi­ti­nie­nės gė­lių kom­po­zi­ci­ja.

Vė­liau su­si­rin­ku­sie­ji į ren­gi­nį bu­vo pa­kvies­ti pa­žiū­rė­ti ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo bū­re­lio „At­rask sa­ve“ mo­ki­nių pa­reng­tas skaid­res. Bu­vo pri­si­min­tos pa­sku­ti­nių ke­le­rių me­tų mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų or­ga­ni­zuo­tos kū­ry­bi­nės veik­los mi­nint vals­ty­bi­nes šven­tes, pa­si­džiaug­ta mo­ki­nių kū­ry­biš­ku­mu ir vi­sus šiuos me­tus ly­dė­ju­sia juos bend­ruo­me­niš­ku­mo dva­sia. Ren­gi­nio ei­go­je pa­ro­dos da­ly­viai ir lan­ky­to­jai ga­lė­jo pa­si­vai­šin­ti In­gos Kve­da­ra­vi­čie­nės pa­ruoš­to vai­šių sta­lo ska­nės­tais.

Džiu­gu, kad kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­dos "Darbš­čios ran­kos – at­vi­ros šir­dys" me­tu pa­vy­ko su­si­kur­ti šven­ti­nę nuo­tai­ką, pa­si­džiaug­ti dar­bais, pa­si­sem­ti įkve­pian­čių idė­jų ir nuo­šir­džiai pa­bend­rau­ti.

 

Susijusios naujienos