Biržuose – savanoriai iš užsienio šalių

Ro­ko Bė­lia­ko fa­ce­book pa­sky­ros nuo­tr.
Sa­va­no­riai iš Sa­kart­ve­lo, Uk­rai­nos, Ita­li­jos ir Is­pa­ni­jos dirbs Bir­žuo­se.

Pro­jek­to “He­roes of our times” da­ly­viai jau at­vy­ko į Bir­žus. Iki rug­sė­jo mė­ne­sio Bir­žuo­se – "Sė­los" mu­zie­ju­je, Bir­žų re­gio­ni­nia­me par­ke, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je "Dru­ge­lis" – dirbs tarp­tau­ti­niai sa­va­no­riai: Gior­gi ir Gvant­sa iš Sa­kart­ve­lo, Ale­xan­de iš Uk­rai­nos, And­rea iš Ita­li­jos ir Mar­ía iš Is­pa­ni­jos.