Biržų krašto ūkininkai protestavo Briuselyje

Ta­do MI­CI­KE­VI­ČIAUS as­me­ni­nės nuo­tr.
Lie­tu­vos ūki­nin­kai lau­kia at­vyks­tan­čio Lie­tu­vos pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos. Su jais su­si­ti­ki­ti atė­jo eu­ro­par­la­men­ta­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė.
Praė­ju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je dau­giau nei 170 Lie­tu­vos ūki­nin­kų su­ren­gė pro­tes­tą Briu­se­ly­je, rei­ka­lau­da­mi vie­no­dų ūki­nin­ka­vi­mo są­ly­gų ir di­des­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos tie­sio­gi­nių iš­mo­kų. Pro­tes­to ak­ci­jo­je da­ly­va­vę lie­tu­viai sie­kė, kad iš­mo­kos bent jau pa­siek­tų ES vi­dur­kį (266 eu­rus). Šiuo me­tu Lie­tu­vos ūki­nin­kai gau­na kur kas ma­žiau tie­sio­gi­nių iš­mo­kų – tik apie 170-180 eu­rų. Į Briu­se­lį žem­dir­biai nu­vy­ko prieš neei­li­nį Eu­ro­pos vals­ty­bių ir vy­riau­sy­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mą, tuo me­tu, kai vyks­ta de­ry­bos dėl il­ga­lai­kio (2021-2027 m. ) biu­dže­to pla­no. Pro­tes­to ak­ci­jo­se da­ly­va­vo ir ke­li Bir­žų kraš­to ūki­nin­kai. „Bir­žie­čių žo­dis“ pa­kal­bi­no ką tik penk­ta­die­nio nak­tį iš ke­lio­nės grį­žu­sį Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ką Ta­dą Mi­ci­ke­vi­čių.

Lie­tu­vai­čiai į Briu­se­lį, kur praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį da­ly­va­vo pro­tes­to ak­ci­jo­je, iš­skri­do tre­čia­die­nio ry­tą. Už­sa­ko­muo­ju skry­džiu ke­lia­vo 145 žmo­nės. Ki­ti jau bu­vo nu­skri­dę anks­čiau. Dvi die­nas Briu­se­ly­je pra­lei­dę tau­tie­čiai pro­tes­to ak­ci­jo­je da­ly­va­vo kar­tu su lat­viais ir es­tais, ku­rių de­le­ga­ci­jo­se bu­vo po de­šimt žmo­nių. Vė­liau pri­si­jun­gė len­kai, vo­kie­čiai, gru­pe­lė Pran­cū­zi­jos, apie tris šim­tus Bel­gi­jos ir ki­tų ša­lių ūki­nin­kų. Bel­gai at­va­žia­vo ir su trak­to­riais. Vi­sų tiks­las, pa­sak T. Mi­ci­ke­vi­čiaus, bu­vo vie­no­das – „sie­kia­ma, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je bū­tų vie­no­dos iš­mo­kos, vie­no­dos su­pir­ki­mo kai­nos, kad ūki­nin­kai bū­tų ly­gūs ir vie­no­dai kon­ku­ren­cin­gi vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je“.

Pir­mą­ją die­ną ūki­nin­kai tu­rė­jo su­si­tik­ti su vi­sais kvies­tais mū­sų eu­ro­par­la­men­ta­rais. Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo, jog į su­si­ti­ki­mą iš vi­sų nuo Lie­tu­vos de­le­guo­tų eu­ro­par­la­men­ta­rų atė­jo tik du mū­sų po­li­ti­kai – And­rius Ku­bi­lius ir Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, ku­rie ne­su­si­ję su že­mės ūkiu, dir­ba ki­to­se sri­ty­se. Lie­tu­vos žem­dir­bių at­sto­vai jiems iš­sa­kė sa­vo lū­kes­čius, iš­dės­tė vi­sus ar­gu­men­tus. Ki­tą die­ną ūki­nin­kai jau iš­vy­do ir eu­ro­par­la­men­ta­rą Bro­nių Ro­pę.

„Esa­me nu­si­vy­lę. Re­kor­di­nis skai­čius tau­tie­čių nu­vy­ko į Briu­se­lį, o su jais su­si­tik­ti pa­no­ro tik trys mū­sų eu­ro­par­la­men­ta­rai,“ – kal­bė­jo iš ke­lio­nės grį­žęs Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius. Jis pa­ste­bė­jo, jog su lie­tu­viais kal­bė­jęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Bro­nius Ro­pė tei­gė, jog už vie­ną hek­ta­rą Lie­tu­vos ūki­nin­kai šiuo me­tu tu­rė­tų gau­ti vi­du­ti­niš­kai apie 185 eu­rus tie­sio­gi­nių iš­mo­kų (tiek dek­la­ruo­ta). Ta­čiau Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius tvir­ti­no, jog rea­ly­bė yra ki­to­kia. Jis as­me­niš­kai gau­nan­tis tik 125 eu­rus, kai tuo tar­pu ki­tų ša­lių ūki­nin­kai gau­na po 295 eu­rus. Pro­tes­to da­ly­viai, pa­sak T. Mi­ci­ke­vi­čiaus, klau­sė, ko­dėl yra to­kia ne­ly­gy­bė. Bu­vę paaiš­kin­ta, jog esą va­do­vau­ja­ma­si 2009 me­tų duo­me­ni­mis, ne­va stin­ga mū­sų vy­riau­sy­bės ir eu­ro­par­la­men­ta­rų bend­ra­dar­bia­vi­mo.

Su ūki­nin­kais su­si­ti­ko ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, ki­tų ša­lių po­li­ti­kai. Jiems ūki­nin­kai taip pat iš­sa­kė sa­vo pa­grin­di­nius rei­ka­la­vi­mus.

Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, jog Pro­tes­to ak­ci­jos me­tu į aikš­tę prieš Eu­ro­pos Par­la­men­tą ne­bu­vo įlei­džia­mi pa­ša­li­niai žmo­nės. Aikš­tė bu­vu­si ap­tver­ta 3-jų ki­lo­met­rų spin­du­liu, ant ke­lių bu­vę su­sta­ty­ti ce­men­ti­niai blo­kai. Virš gal­vų skrai­dė po­ra po­li­ci­jos sraig­tas­par­nių.

Post scrip­tum: Praė­ju­sio sek­ma­die­nio ry­tą Bir­žų ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius džiau­gė­si, kad šeš­ta­die­nį jį pa­sie­kė ko­le­gų in­for­ma­ci­ja iš Briu­se­lio, jog su­si­ti­ki­muo­se ne­bu­vo pri­tar­ta anks­tes­niems pa­siū­ly­mams žem­dir­bių at­žvil­giu. Ūki­nin­kai ti­ki­si, kad bus priim­tas žem­dir­biams pa­lan­kus spren­di­mas.