Biržiečiai ūkininkai valdžią kala prie kryžiaus

Ai­dos KLE­PEC­KIE­NĖS nuo­tr.
"Ža­lias kry­žius" – Jū­rio Kle­pec­ko že­mė­je.
Šią sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų dir­ba­mo­se že­mė­se prie jud­raus ke­lio pa­si­ro­dė pir­mie­ji ža­li kry­žiai. Pa­sak pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių, šių kry­žių dau­gės. "Ža­lių kry­žių" ak­ci­ja tę­sis.

Šią sa­vai­tę Bir­žų kraš­te įsi­bė­gė­jo ūki­nin­kų pro­tes­to ak­ci­ja. Bir­žų kraš­to ūki­nin­kai vie­ni­ja­si su Lie­tu­vos ūki­nin­kais. Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius "Bir­žie­čių žo­džiui" paaiš­ki­no: pro­tes­to ak­ci­ja "Ža­lie­ji kry­žiai" ki­lo dėl val­džios ke­ti­ni­mų ūki­nin­kams pa­di­din­ti mo­kes­čius. Ūki­nin­kai disk­ri­mi­nuo­ja­mi Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Mo­kes­čių naš­ta au­ga. Mo­kes­čiai vis la­biau sle­gia ir tuos ūki­nin­kus, ku­rie dir­ba tik 15 ha že­mės. Ūki­nin­kus to­kia po­li­ti­ka nu­va­ro nuo že­mės, ūki­nin­kai ver­čia­mi tap­ti vals­ty­bės iš­lai­ky­ti­niais, že­mi­na­mas jų įvaiz­dis.

– Bir­žie­čiai pa­lai­ko Lie­tu­vos ūki­nin­kų ini­cia­ty­vą. Tai pir­mo­ji, bet ne pa­sku­ti­nė pro­tes­to ak­ci­ja. Ža­liuo­sius kry­žius sta­to­me kiek­vie­nas sa­vo dir­ba­mo­je že­mė­je prie ke­lių, kur ju­dė­ji­mas, kad at­kreip­tu­me vi­suo­me­nės dė­me­sį, – pa­sa­ko­jo Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius.

Ža­lie­ji kry­žiai, pa­sak Ta­do Mi­ci­ke­vi­čiaus, šią sa­vai­tę sto­vės ant Pas­va­lio, Ro­kiš­kio, Va­bal­nin­ko, Ger­ma­niš­kio, Juos­ta­vie­čių, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio ke­lių.

Šį ant­ra­die­nį ža­lią 2 met­rų aukš­čio kry­žių sa­vo dir­ba­mo­je že­mė­je prie ke­lio Sat­kū­nai-Du­kur­niai sta­tė ir pir­mas Bir­žų kraš­to ūki­nin­kas Ar­tu­ras Zab­lac­kas, že­mę at­ga­vęs ir veik­lą pra­dė­jęs pa­gal Vals­tie­čių ūkio įsta­ty­mą. Ar­tu­ras su žmo­na Ire­na pa­si­rin­ko gy­vu­li­nin­kys­tės kryp­tį. Au­gi­no ir grū­di­nes kul­tū­ras. Dėl kri­tu­sių pie­no su­pir­ki­mo kai­nų ūkis pa­ty­rė nuo­sto­lius, gy­vu­lių skai­čių te­ko su­ma­žin­ti. Ne­ge­rė­jant si­tua­ci­jai vi­sas kar­ves te­ko iš­par­duo­ti Len­ki­jos ūki­nin­kams. Tik "sa­vo ma­lo­nu­mams" pa­si­li­ko tris te­ly­čias. Šiuo me­tu ūki­nin­kas Ar­tu­ras Zab­lac­kas dir­ba 125 ha že­mės. Šių me­tų grū­di­nių kul­tū­rų der­lius ir su­pir­ki­mo kai­nos liū­di­na.

– Mes pa­lai­ko­me vi­sos Lie­tu­vos ūki­nin­kų ak­ci­ją. Nors to­kiu bū­du ban­dy­sim at­kreip­ti dė­me­sį. Ma­žai ti­ki­mės, kad ką nors lai­mė­si­me, bet jei­gu nie­ko ne­da­ry­si­me, tai toks abe­jin­gu­mas reikš, kad mums vis­kas ge­rai. Dels­ti ir lauk­ti ne­be­ga­li­me. Ši­to­kia val­džios po­li­ti­ka nai­ki­na Lie­tu­vos kai­mą, – įsi­ti­ki­nęs sat­kū­nie­tis ūki­nin­kas A. Zab­lac­kas.

Ke­ly­je Bir­žai-Va­bal­nin­kas ža­li kry­žiai iš­ki­lo prie But­niū­nų, už Kra­tiš­kių, prie Moc­kū­nų kai­mų ūki­nin­kų Kęs­tu­čio Ar­mo­no, Jū­rio Kle­pec­ko, Kęs­tu­čio Va­len­ti­na­vi­čiaus dir­ba­mo­se že­mė­se.

– No­ri­me, kad val­džia at­kreip­tų dė­me­sį, kad ūki­nin­kams nė­ra ge­rai, kad mes ne iš­lai­ky­ti­niai ir gy­ve­na­me ne iš val­džios tei­kia­mos ma­lo­nės. Mo­ka­me mo­kes­čius. Bet val­džiai ši­to ne­ga­na. Mo­kes­čiai vėl kils, ak­ci­zas ku­rui di­dės, tar­šos mo­kes­tis brangs. Ūki­nin­kus jau ir taip virk­do gam­ta. Pa­vyz­džiui, šiais me­tais dėl saus­ros va­sa­ro­jaus der­lius per­pus ma­žes­nis kiek bu­vo ti­kė­ta­si, pla­nuo­ta, kiek in­ves­tuo­ta lė­šų. O ką jau be­kal­bė­ti apie gy­vu­li­nin­kys­tės ūkius... Lie­tu­vos ūki­nin­kai gau­na pa­čias ma­žiau­sias iš­mo­kas Eu­ro­pos Są­jun­go­je, – "Bir­žie­čių žo­džiui" kal­bė­jo Pa­ga­vė­nių kai­mo ūki­nin­kas Kęs­tu­tis Ar­mo­nas, 280 ha au­ga­li­nin­kys­tės ūkio sa­vi­nin­kas.

Ūki­nin­kas Kęs­tu­tis Ar­mo­nas vi­lia­si: pro­tes­to ak­ci­ja Bir­žų kraš­te šią sa­vai­tę tik įgau­na pa­grei­tį, ji ak­ty­vės, nes pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai ne­ke­ti­na nu­leis­ti ran­kų.

– Svei­ku pro­tu ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl Lie­tu­vos ūki­nin­kai pri­vers­ti pa­vy­dė­ti Len­ki­jos ūki­nin­kams. Len­ki­jo­je ge­riau­si ke­liai, ten ma­ži ūke­liai kles­ti. Į Len­ki­ją juk iš­va­žiuo­ja Lie­tu­vos ūki­nin­kų kar­vių ban­dos. Juk mū­sų ūki­nin­kai ne ką pra­stes­ni, ne ma­žiau darbš­tes­ni už len­kus. Ko­dėl val­džia mū­sų ne­pa­lai­ko, ko­dėl no­ri su­nai­kin­ti kai­mą, iš jo iš­va­ry­ti jau­nus žmo­nes? – ant­ra­die­nį svars­tė šu­kio­nie­čiai, pie­ni­nin­kys­tės ūkio sa­vi­nin­kai Ri­ta ir Vir­gi­ni­jus Bie­lia­kai. Ir pa­brė­žė: ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga ki­lo ir Vo­kie­ti­jo­je. Ir Vo­kie­ti­jos ūki­nin­kai rug­sė­jo mė­ne­sį sta­tė sa­vo lau­kuo­se kry­žius, da­ly­va­vo pro­tes­to ak­ci­jo­je. Bet ši in­for­ma­ci­ja ma­žai kur bu­vo vie­ši­na­ma.

Bie­lia­kų sū­nūs Žy­gi­man­tas ir Min­dau­gas kar­tu su tė­vais ūki­nin­kau­ja.

Ant­ra­die­nį Bie­lia­kai ir­gi jun­gė­si prie pro­tes­to ak­ci­jos. Jų sū­nus Žy­gi­man­tas su­ka­lė dau­giau kaip 4 met­rų aukš­čio kry­žių. Kai­my­nus pa­lai­kė ir šu­kio­nie­čių Gai­liū­nų šei­ma. Ūki­nin­ko Jo­no Gai­liū­no sū­nus Vik­to­ras Žy­gi­man­to pa­vyz­džiu ir su­ka­lė kry­žių. Šu­kio­nie­čių pro­tes­to ak­ci­jos kry­žiai pa­ženk­lins ūki­nin­kų dir­ba­mos že­mės plo­tus ke­lio Va­bal­nin­kas -Pas­va­lys at­kar­po­je.

– Mes ne­si­lei­si­me, kad val­džia mus ap­mo­kes­tin­tų di­des­niais mo­kes­čiais ir iš bur­nų iš­plėš­tų pa­sku­ti­nį duo­nos kąs­nį. Rink­si­mės į pa­si­ta­ri­mus, sklei­si­me ži­nią ir pa­lai­ky­si­me pro­tes­to dva­sią. Ža­lias kry­žius – kiek­vie­no ūki­nin­ko šir­dy­je. Pro­tes­to ak­ci­ją tę­sim, – "Bir­žie­čių žo­džiui" kal­bė­jo Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius.

Komentarai

Vargšas    Pir, 2019-11-18 / 12:40
Labai juokingas tų ūkininkų verkšlenimas nuolatinis, geriau pažiūrėkite kokiuose namuose jie gyvena,kiek visureigių jų kiemuose stovi ir kokiuose kurortuose jie ilsisi.
Senioks    Pir, 2019-11-18 / 15:28
Ūkininkai, aūūūūū! Taigi jūsų statytiniai žalstiečiai valdžioje, ko jūs norit? Jūsų svajones ir siekius įgyvendina :)
Grazina    Pir, 2019-11-18 / 19:11
Normalius ūkininkus užjaučiu ir palaikau, bet tie milijonieriai, kuriems žalia šviesa per ryšius ir buvusias valdančias pozicijas įgalino klestėti ir praturtėti, neturėtų skųstis. Aplinkos apsauga yra prioritetas, kas Biržų krašte labai nuvilia; ūkininkauti reikia atsakingai.
Steponas    Šeš, 2019-11-23 / 22:21
Tai kad tuos kryžius stato tie turtingieji ūkininkai,kuriems vis ne gana. Smulkieji neturi kada-ūkininkauja...
Simas    Pir, 2019-11-25 / 15:42
Absurdas. Matyt su valstiečiais reikia baigti. Fiasko totalus. Valstietis - tarybos narys, pastatęs kryžių, važiuos prie savivaldybės piketuoti, kurios narys yra. Piketuos prieš save????

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.