Biržiečiai ūkininkai valdžią kala prie kryžiaus

Ai­dos KLE­PEC­KIE­NĖS nuo­tr.
"Ža­lias kry­žius" – Jū­rio Kle­pec­ko že­mė­je.
Šią sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų dir­ba­mo­se že­mė­se prie jud­raus ke­lio pa­si­ro­dė pir­mie­ji ža­li kry­žiai. Pa­sak pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių, šių kry­žių dau­gės. "Ža­lių kry­žių" ak­ci­ja tę­sis.

Šią sa­vai­tę Bir­žų kraš­te įsi­bė­gė­jo ūki­nin­kų pro­tes­to ak­ci­ja. Bir­žų kraš­to ūki­nin­kai vie­ni­ja­si su Lie­tu­vos ūki­nin­kais. Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius "Bir­žie­čių žo­džiui" paaiš­ki­no: pro­tes­to ak­ci­ja "Ža­lie­ji kry­žiai" ki­lo dėl val­džios ke­ti­ni­mų ūki­nin­kams pa­di­din­ti mo­kes­čius. Ūki­nin­kai disk­ri­mi­nuo­ja­mi Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Mo­kes­čių naš­ta au­ga. Mo­kes­čiai vis la­biau sle­gia ir tuos ūki­nin­kus, ku­rie dir­ba tik 15 ha že­mės. Ūki­nin­kus to­kia po­li­ti­ka nu­va­ro nuo že­mės, ūki­nin­kai ver­čia­mi tap­ti vals­ty­bės iš­lai­ky­ti­niais, že­mi­na­mas jų įvaiz­dis.

– Bir­žie­čiai pa­lai­ko Lie­tu­vos ūki­nin­kų ini­cia­ty­vą. Tai pir­mo­ji, bet ne pa­sku­ti­nė pro­tes­to ak­ci­ja. Ža­liuo­sius kry­žius sta­to­me kiek­vie­nas sa­vo dir­ba­mo­je že­mė­je prie ke­lių, kur ju­dė­ji­mas, kad at­kreip­tu­me vi­suo­me­nės dė­me­sį, – pa­sa­ko­jo Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius.

Ža­lie­ji kry­žiai, pa­sak Ta­do Mi­ci­ke­vi­čiaus, šią sa­vai­tę sto­vės ant Pas­va­lio, Ro­kiš­kio, Va­bal­nin­ko, Ger­ma­niš­kio, Juos­ta­vie­čių, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio ke­lių.

Šį ant­ra­die­nį ža­lią 2 met­rų aukš­čio kry­žių sa­vo dir­ba­mo­je že­mė­je prie ke­lio Sat­kū­nai-Du­kur­niai sta­tė ir pir­mas Bir­žų kraš­to ūki­nin­kas Ar­tu­ras Zab­lac­kas, že­mę at­ga­vęs ir veik­lą pra­dė­jęs pa­gal Vals­tie­čių ūkio įsta­ty­mą. Ar­tu­ras su žmo­na Ire­na pa­si­rin­ko gy­vu­li­nin­kys­tės kryp­tį. Au­gi­no ir grū­di­nes kul­tū­ras. Dėl kri­tu­sių pie­no su­pir­ki­mo kai­nų ūkis pa­ty­rė nuo­sto­lius, gy­vu­lių skai­čių te­ko su­ma­žin­ti. Ne­ge­rė­jant si­tua­ci­jai vi­sas kar­ves te­ko iš­par­duo­ti Len­ki­jos ūki­nin­kams. Tik "sa­vo ma­lo­nu­mams" pa­si­li­ko tris te­ly­čias. Šiuo me­tu ūki­nin­kas Ar­tu­ras Zab­lac­kas dir­ba 125 ha že­mės. Šių me­tų grū­di­nių kul­tū­rų der­lius ir su­pir­ki­mo kai­nos liū­di­na.

– Mes pa­lai­ko­me vi­sos Lie­tu­vos ūki­nin­kų ak­ci­ją. Nors to­kiu bū­du ban­dy­sim at­kreip­ti dė­me­sį. Ma­žai ti­ki­mės, kad ką nors lai­mė­si­me, bet jei­gu nie­ko ne­da­ry­si­me, tai toks abe­jin­gu­mas reikš, kad mums vis­kas ge­rai. Dels­ti ir lauk­ti ne­be­ga­li­me. Ši­to­kia val­džios po­li­ti­ka nai­ki­na Lie­tu­vos kai­mą, – įsi­ti­ki­nęs sat­kū­nie­tis ūki­nin­kas A. Zab­lac­kas.

Ke­ly­je Bir­žai-Va­bal­nin­kas ža­li kry­žiai iš­ki­lo prie But­niū­nų, už Kra­tiš­kių, prie Moc­kū­nų kai­mų ūki­nin­kų Kęs­tu­čio Ar­mo­no, Jū­rio Kle­pec­ko, Kęs­tu­čio Va­len­ti­na­vi­čiaus dir­ba­mo­se že­mė­se.

– No­ri­me, kad val­džia at­kreip­tų dė­me­sį, kad ūki­nin­kams nė­ra ge­rai, kad mes ne iš­lai­ky­ti­niai ir gy­ve­na­me ne iš val­džios tei­kia­mos ma­lo­nės. Mo­ka­me mo­kes­čius. Bet val­džiai ši­to ne­ga­na. Mo­kes­čiai vėl kils, ak­ci­zas ku­rui di­dės, tar­šos mo­kes­tis brangs. Ūki­nin­kus jau ir taip virk­do gam­ta. Pa­vyz­džiui, šiais me­tais dėl saus­ros va­sa­ro­jaus der­lius per­pus ma­žes­nis kiek bu­vo ti­kė­ta­si, pla­nuo­ta, kiek in­ves­tuo­ta lė­šų. O ką jau be­kal­bė­ti apie gy­vu­li­nin­kys­tės ūkius... Lie­tu­vos ūki­nin­kai gau­na pa­čias ma­žiau­sias iš­mo­kas Eu­ro­pos Są­jun­go­je, – "Bir­žie­čių žo­džiui" kal­bė­jo Pa­ga­vė­nių kai­mo ūki­nin­kas Kęs­tu­tis Ar­mo­nas, 280 ha au­ga­li­nin­kys­tės ūkio sa­vi­nin­kas.

Ūki­nin­kas Kęs­tu­tis Ar­mo­nas vi­lia­si: pro­tes­to ak­ci­ja Bir­žų kraš­te šią sa­vai­tę tik įgau­na pa­grei­tį, ji ak­ty­vės, nes pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai ne­ke­ti­na nu­leis­ti ran­kų.

– Svei­ku pro­tu ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl Lie­tu­vos ūki­nin­kai pri­vers­ti pa­vy­dė­ti Len­ki­jos ūki­nin­kams. Len­ki­jo­je ge­riau­si ke­liai, ten ma­ži ūke­liai kles­ti. Į Len­ki­ją juk iš­va­žiuo­ja Lie­tu­vos ūki­nin­kų kar­vių ban­dos. Juk mū­sų ūki­nin­kai ne ką pra­stes­ni, ne ma­žiau darbš­tes­ni už len­kus. Ko­dėl val­džia mū­sų ne­pa­lai­ko, ko­dėl no­ri su­nai­kin­ti kai­mą, iš jo iš­va­ry­ti jau­nus žmo­nes? – ant­ra­die­nį svars­tė šu­kio­nie­čiai, pie­ni­nin­kys­tės ūkio sa­vi­nin­kai Ri­ta ir Vir­gi­ni­jus Bie­lia­kai. Ir pa­brė­žė: ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga ki­lo ir Vo­kie­ti­jo­je. Ir Vo­kie­ti­jos ūki­nin­kai rug­sė­jo mė­ne­sį sta­tė sa­vo lau­kuo­se kry­žius, da­ly­va­vo pro­tes­to ak­ci­jo­je. Bet ši in­for­ma­ci­ja ma­žai kur bu­vo vie­ši­na­ma.

Bie­lia­kų sū­nūs Žy­gi­man­tas ir Min­dau­gas kar­tu su tė­vais ūki­nin­kau­ja.

Ant­ra­die­nį Bie­lia­kai ir­gi jun­gė­si prie pro­tes­to ak­ci­jos. Jų sū­nus Žy­gi­man­tas su­ka­lė dau­giau kaip 4 met­rų aukš­čio kry­žių. Kai­my­nus pa­lai­kė ir šu­kio­nie­čių Gai­liū­nų šei­ma. Ūki­nin­ko Jo­no Gai­liū­no sū­nus Vik­to­ras Žy­gi­man­to pa­vyz­džiu ir su­ka­lė kry­žių. Šu­kio­nie­čių pro­tes­to ak­ci­jos kry­žiai pa­ženk­lins ūki­nin­kų dir­ba­mos že­mės plo­tus ke­lio Va­bal­nin­kas -Pas­va­lys at­kar­po­je.

– Mes ne­si­lei­si­me, kad val­džia mus ap­mo­kes­tin­tų di­des­niais mo­kes­čiais ir iš bur­nų iš­plėš­tų pa­sku­ti­nį duo­nos kąs­nį. Rink­si­mės į pa­si­ta­ri­mus, sklei­si­me ži­nią ir pa­lai­ky­si­me pro­tes­to dva­sią. Ža­lias kry­žius – kiek­vie­no ūki­nin­ko šir­dy­je. Pro­tes­to ak­ci­ją tę­sim, – "Bir­žie­čių žo­džiui" kal­bė­jo Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius.

Susijusios naujienos