Iš Biržų išvytą žiemą baigė vyti vabalninkiečiai

Sta­nis­lo­vo VA­DA­PO­LO nuo­tr.
Va­bal­nin­kie­čiai su­de­gi­no Mo­rę.

Sek­ma­die­nį va­bal­nin­kie­čiai rin­ko­si į mies­to par­ką iš­vy­ti šių me­tų ka­len­do­ri­nės žie­mos. Juk tik­ros žie­mos taip ir ne­bu­vo! O tie žie­mos va­ry­to­jai – Pet­ro Ma­tu­lio va­do­vau­ja­mos „Sau­la­las“ per­si­ren­gė­liai: se­no­ji či­go­nė, Čar­lis Čap­li­nas, Sta­kė­nas, Ma­fi­jos bo­sas, Bi­tė, Dak­ta­ras ir dar vi­sa ei­lė sun­kiai at­pa­žis­to­mų per­so­na­žų. Iš­raiš­kin­gais in­tar­pais „Sau­la­las“ dai­nas pa­pil­dė Da­nu­tės Braz­džiū­nie­nės po­smai. O dai­nos ne tik apie žie­mos iš­va­ry­mą, bet ir ar­tė­jan­tį pa­va­sa­rį, paukš­te­lių ves­tu­ves. Va­bal­nin­kie­čiams žie­mą iš­va­ry­ti pa­dė­jo Bir­žų „Siau­de­la“ ir jos vai­kai, va­do­vau­ja­mi Jū­ra­tės Gar­ne­lie­nės. Ra­te­liai, pa­si­šo­ki­nė­ji­mai šil­dė su­si­rin­ku­siuo­sius. Kaip­gi Už­ga­vė­nės ap­sieis be bly­nų? Gra­žiais fi­gū­ri­niais bly­nais su uo­gie­nės pa­gar­dais vai­ši­no Vir­gi­ni­ja Ju­cie­nė. Mei­lū­nų bend­ruo­me­nė ke­pė­jos vos spė­jo kep­ti bly­nus. Iš Svi­lių bu­vo ne tik bly­nų, bet ir kū­ge­lio, ir ki­to­kių ska­nės­tų. Su­si­ba­rė, su­si­ki­bo Ka­na­pi­nis (Pet­ras) su La­ši­ni­niu (Aud­ro­nė). Nu­ga­lė­jęs Ka­na­pi­nis už­de­gė lau­žą ir su­de­gi­no šių me­tų keis­tą­ją žie­mą. Ap­si­ga­vo, kas nea­tė­jo į to­kią šven­tę. Ją or­ga­ni­za­vo Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mai, o ve­dė Aud­ro­nė Sta­pu­lio­nie­nė. Ką ga­li ži­no­ti, gal dar pa­ro­dys dan­tis tik­ro­ji žie­ma...