Biržų garbės piliečiui – regalijos

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Bir­žų gar­bės pi­lie­tis Al­gir­das Pra­nas Gar­baus­kas
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­kil­min­go kon­cer­to Bir­žų kul­tū­ros cent­re me­tu Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos bu­vo įteik­tos Al­gir­dui Pra­nui Gar­baus­kui. Jis – kraš­to­ty­ri­nin­kas, dai­ni­nin­kas, Va­bal­nin­ko kraš­to met­raš­ti­nin­kas, vie­nas iš Va­bal­nin­ko mu­zie­jaus stei­gė­jų ir kū­rė­jų, lei­di­nių apie Va­bal­nin­ko kraš­tą au­to­rius ir bend­raau­to­rius. Re­ga­li­jas Al­gir­dui Pra­nui Gar­baus­kui įtei­kė ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas.

Al­gir­das Gar­baus­kas dė­ko­jo sa­vo kraš­to žmo­nėms ir pa­ti­ki­no, jog šis gar­bin­gas įver­ti­ni­mas yra ne jo vie­no, o vi­sų va­bal­nin­kie­čių.

Bir­žų gar­bės pi­lie­tį su ap­do­va­no­ji­mu svei­ki­no Va­bal­nin­ko kraš­to žmo­nės: se­niū­nas Lai­mu­tis Braž­džio­nis, Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, kun. ats. kpt. Jo­nas Ta­mo­šiū­nas, bu­vę ko­le­gos. Svei­ki­ni­mo ir pa­dė­kos žo­dį "Bir­žie­čių žo­džio" bend­ra­dar­biui Al­gir­dui Gar­baus­kui ta­rė ir laik­raš­čio vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė Edi­ta Mi­ke­lio­nie­nė.

Va­sa­rio 16 die­ną iš­kil­min­gi mi­nė­ji­mai Bir­žų ir Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­muo­se pra­si­dė­jo tą pa­čią va­lan­dą. Lyg ir nie­ko to­kio – sa­va­me mies­te – sa­vi ar­tis­tai ir sa­vi žiū­ro­vai. Ta­čiau šį kar­tą va­bal­nin­kie­tis, Bir­žų gar­bės pi­lie­tis Al­gir­das Pra­nas Gar­baus­kas, bū­da­mas Bir­žų kul­tū­ros cent­re, jau­di­no­si, kad tą pa­čią va­lan­dą ne­ga­li bū­ti gim­ta­ja­me mies­te. Mat tu­ri dai­nuo­ti an­samb­ly­je, ku­ria­me yra ke­tu­ri te­no­rai, o bo­sas – jis vie­nin­te­lis. To­dėl Al­gir­das Gar­baus­kas, tuoj po Bir­žų gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jų įtei­ki­mo, sku­biai iš­vy­ko į Va­bal­nin­ką.

Va­bal­nin­kie­čiai gra­žiai su­ti­ko Bir­žų gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jo­mis ap­do­va­no­tą sa­vo kraš­to švie­suo­lį. Pa­dė­kos ir gė­lės – nuo­šir­džiai Al­gir­dui Gar­baus­kui.