Biržų eglė ryšės aukštaitišką prijuostę

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Pir­mie­ji šven­ti­niai ak­cen­tai Bir­žų mies­te.
Bir­žų mies­tas puo­šia­si pir­mai­siais ka­lė­di­niais ak­cen­tais. Ne vie­nam kir­ba min­tis, kaip šie­met at­ro­dys Bir­žų mies­to eg­lė?

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra But­kaus­kie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo: šie­met eg­lė – iš­skir­ti­nė. Su sti­li­zuo­ta aukš­tai­tiš­ka tau­ti­ne pri­juos­te. Aukš­tai­ti­jos re­gio­nui bū­din­ga bal­tos spal­vos, ser­ve­ti­nio (aš­tuo­nia­ny­tis) au­di­mo su įaus­tais rau­do­nų žič­kų ruo­že­liais apa­čio­je pri­juos­tė. Šių me­tų ka­lė­di­nės eg­lės idė­jos au­to­rė – Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­riau­sio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė vie­šie­siems ry­šiams Ind­ra Dre­vins­kai­tė. Pa­sak Auš­ros But­kaus­kie­nės, šis pa­siū­ly­mas vi­siems la­bai pa­ti­ko. Ir Auš­ra sten­gė­si tą idė­ją iš­ru­tu­lio­ti, rin­ko rink­ti­nius raš­tus...

– Bir­žai to­kiam tau­ti­niam eg­lės mo­ty­vui tu­ri pro­gų. Šiais me­tais Bir­žų kraš­to su­tar­ti­nės įtrauk­tos į kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bių są­va­dą, o ki­tus, 2020-uo­sius me­tus Sei­mas pa­skel­bė Tau­to­dai­lės me­tais, – kal­bė­jo A. But­kaus­kie­nė.

Bir­žie­čių idė­ją rea­li­zuos ir mies­to eg­lės šven­ti­nį gro­žį kurs kon­kur­są lai­mė­ju­si ka­lė­di­nių eg­lių puo­šy­bos įmo­nė "Šven­čių stu­di­ja". Ka­lė­di­nės pri­juos­tės spin­de­sys, eg­lės ap­lin­kos bei se­no­jo pa­što pa­sta­to puo­šy­ba kai­nuos 14973 eu­rus. Bir­žų mies­to se­niū­ni­ja rū­pi­na­si vi­sais tech­ni­niais da­ly­kais ir pla­nuo­ja šven­ti­nes staig­me­nas.

Šven­ti­nės eg­lės įžie­bi­mas – gruo­džio 6-ąją.

Komentarai

Reda    Pen, 2019-12-13 / 23:04
Po kelis metus is eiles turetų gražių miesto eglių šių metų eglė visai ne šventiška, ar buvo būtina keisti į tokią baisią, gal verčiau buvo palikti pernykščią?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.