Biržiečiai dosnūs

Spa­lio 25-26 die­no­mis Lie­tu­vos pre­ky­bos cent­ruo­se vy­ko "Mais­to ban­ko" ak­ci­ja. Mais­tą rin­ko 6 or­ga­ni­za­ci­jų: Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro, Die­nos cent­ro " Vil­ties švie­sa", Pa­gal­bos cent­ro Bir­žų sky­riaus, Bir­žų ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos, pa­ra­mos cent­ro "Spin­du­lys" ir Bir­žų pa­ra­pi­jos Šv. Vin­cen­to Pau­lie­čio glo­bos na­mų sa­va­no­riai.

– Ak­ci­jo­je da­ly­va­vu­sios so­cia­li­nės or­ga­ni­za­ci­jos suau­ko­tus mais­to pro­duk­tus pa­nau­dos sa­vo glo­bo­ja­mų so­cia­liai pa­žei­džia­mų as­me­nų mai­ti­ni­mui per­duo­dant jiems iš įvai­rių pro­duk­tų su­da­ry­tus mais­to pa­ke­tus ar­ba vie­to­je or­ga­ni­zuo­jant mai­ti­ni­mą. Ti­ki­mės, kad suau­ko­tų mais­to pro­duk­tų už­teks iki ki­tos „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jos, ku­ri vyks 2020 me­tų pa­va­sa­rį, - "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė "Mais­to ban­ko" ak­ci­jos koor­di­na­to­rius Ta­das Ber­žons­kas.

Pa­sak ak­ci­jos koor­di­na­to­riaus, ly­gi­nant su pa­va­sa­rio ak­ci­ja, Bir­žuo­se, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, suau­ko­ta šiek tiek dau­giau pro­duk­tų. Tai ro­do, kad bir­žie­čiai iš­lie­ka dos­nūs bei ge­ba da­lin­tis su tais, ku­riems mais­to trūks­ta la­biau­siai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.