Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los nuo­tr.
Mo­ky­to­jos Jū­ra­tės Du­de­rie­nės mer­gai­čių an­samb­lis.
Sau­sio 22 d. Pas­va­lio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vy­ko Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių te­le­vi­zi­jos kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė 2020“ II eta­po kon­cer­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir bir­žie­čiai.

Į III eta­pą, ku­ris vyks LRT stu­di­jo­je pa­te­ko Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Jū­ra­tės Du­de­rie­nės mer­gai­čių an­samb­lis ir mo­ky­to­jos Ie­vos Mor­kū­nai­tės so­lis­tė Hi­la­ri­ja Če­po­ny­tė. "Dai­nų dai­ne­lės" te­le­vi­zi­jos eta­pe taip pat pa­si­ro­dys "Sau­lės" gim­na­zi­jos mo­ky­to­jos Dan­guo­lės Ka­za­ke­vi­čie­nės vai­ki­nų an­samb­lis.