Piliakalnyje užderėjo buko riešutai

Bu­kai – įspū­din­gi me­džiai, pa­so­din­ti Bir­žuo­se tar­pu­ka­ry­je (ti­kė­ti­na, kad po 1930 m., pi­lia­kal­ny­je iš­kir­tus obe­lų so­dą). So­di­no Kau­no bo­ta­ni­kos so­do dar­buo­to­jai. Me­džiai ga­na le­pūs, re­tai pri­gy­ja. Ta­čiau vie­ta jiems pa­ti­ko. Gal nuo vė­jų sau­go­jo aukš­ti gy­ny­bi­niai py­li­mai?

Vai­siai val­go­mi sai­kin­gai, su­krim­tus apie 50 rie­šu­tė­lių ga­li­ma su­si­rgti (yra nuo­din­gų me­džia­gų). Iš rie­šu­tų spau­džia­mas ir alie­jus.

Ke­lis bu­kus (ža­lia­la­pius, ne rau­don­la­pius!) te­ko ma­ty­ti P. Ja­ku­bė­no gat­vė­je ties Apaš­čios upe ir Li­kė­nuo­se.

Se­no­vė­je šio me­džio me­die­na nau­do­ta laz­de­lėms, ku­rio­se rai­žy­tos ru­nos, to­dėl ger­ma­nų kal­bo­se žo­dis bus­che, buch reiš­kia rai­dę, kny­gą.

Apie bu­kus: https://lt.wi­ki­pe­dia.org/­wi­ki/­Pap­ras­ta­sis_­bu­kas