Bendruomeniškiausia šeima. Vigilijos ir Židrūno Macių bei jų vaikų Salvijaus, Gvido ir Kamilės šeima iš Papilio.

Pa­pi­lie­čiai ža­vi­si Vi­gi­li­jos ir Žid­rū­no Ma­cių šei­ma. Vi­gi­li­ja va­do­vau­ja mo­te­rų kvar­te­tui "Ro­vė­jū­nės", ku­rių ly­ri­niai bal­sai ža­vi klau­sy­to­jus. Ji – šei­mų folk­lo­ro an­samb­lio "Aguo­nė­las" va­do­vė. Ne vie­nas Vi­gi­li­jos ruoš­tas jau­na­sis dai­ni­nin­kas pa­te­ko į "Dai­nų dai­ne­lės" kon­kur­są, pa­si­ro­dė te­le­vi­zi­jos eta­pe. Vi­gi­li­ja – Pa­pi­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mu­zi­kos mo­ky­to­ja, Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­lo­je mo­ko mu­zi­kos is­to­ri­jos, ji – ak­ty­vi Pa­pi­lio bend­ruo­me­nės na­rė, ren­gi­nių da­ly­vė. Vi­gi­li­ja pui­kiai mez­ga, siu­va dra­bu­žius.

Žid­rū­nas Ma­cys – su­ma­nus me­džio meist­ras. Be jo pa­gal­bos neap­siei­na ren­gi­niai Pa­pi­ly­je.

Ma­cių vai­kai – jau užau­gę, pa­li­kę tė­vų na­mus. Vy­res­nė­lis Sal­vi­jus įgi­jęs kom­piu­te­rio ir or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ope­ra­to­riaus spe­cia­ly­bę, ta­čiau gy­ve­na ir dir­ba mo­bi­liu au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros spe­cia­lis­tu Ang­li­jo­je, ru­de­nį jau su­kū­rė sa­vo šei­mą. Gvi­das dar­buo­ja­si Pa­ne­vė­žy­je pa­gal sa­vo spe­cia­ly­bę "Su­ši Exp­re­se", šei­ma jį va­di­na su­šių meist­ru. Gvi­das bai­gęs ir Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los smui­ko kla­sę, de­ja, šiuo me­tu ne­mu­zi­kuo­ja, o skai­to kny­gas... Ka­mi­lė mo­ko­si "Sau­lės" gim­na­zi­jo­je, jos aist­ra – fo­tog­ra­fa­vi­mas, gy­vū­nai, do­mi­si gro­žio ir vers­lo su­bti­ly­bė­mis, dai­nuo­ja cho­re bei an­samb­ly­je. Ka­mi­lė taip pat mo­kė­si Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ir bai­gė for­te­pi­jo­no kla­sę.

Pa­pi­lie­čių gru­pė

_____________________________________________________________________

Pra­šo­me bal­suo­ti už kan­di­da­tus tel. : 8 670 98794, 8 67102754, už­su­ki­te į „Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ją, ra­šy­ki­te el. pa­štu redaktorius@birzietis.lt, ar „Bir­žie­čių žo­džio“ „fa­ce­book“ pa­sky­ro­je. Dė­ko­ja­me.