Atidengtas paminklas generolui leitenantui Maksimui Katchei

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Pa­mink­lą ge­ne­ro­lui lei­te­nan­tui Mak­si­mui Kat­chei tau­ti­ne juos­te­le ap­juo­sė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų 509 pės­ti­nin­kų kuo­pos ka­pi­to­nas Mo­des­tas La­pie­nis.
Lapk­ri­čio 23-ąją, mi­nint Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­ną, Bir­žų evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ir liu­te­ro­nų ka­pi­nė­se Jo­no Nas­top­kos gat­vė­je ati­deng­tas pa­mink­las ge­ne­ro­lui lei­te­nan­tui Mak­si­mui Kat­chei. Šven­ti­niai ren­gi­niai tę­sė­si prie pa­mink­lo Žu­vu­siems už Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bę, po to – Pi­lies ar­se­na­le ir pi­lia­vie­tė­je.

"Bir­žie­čių žo­dy­je" ne kar­tą ra­šė­me apie įvai­rias spė­lio­nes, ku­rio­je J. Nas­top­kos gat­vės ka­pi­nių vie­to­je ga­lė­tų bū­ti pa­lai­do­tas ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Mak­si­mas Kat­chė. Bir­žie­čiai da­li­jo­si įvai­riais sa­vo tė­vų pri­si­mi­ni­mais: vie­ni nu­ro­dė, kad ge­ne­ro­las ga­lė­jo bū­ti pa­lai­do­tas prie­šais Jan­so­nų ka­pa­vie­tę, ki­ti nu­ro­dė vie­tą šiek tiek to­liau. Ta­čiau Jan­so­nų šei­mos at­sto­vas Eg­mon­tas Jan­so­nas nu­ro­dė, kad M. Kat­chė bu­vo pa­lai­do­tas Jan­so­nų ka­pa­vie­tė­je (jis bu­vo ve­dęs Ber­tą Jan­so­nai­tę) ša­lia sa­vo uoš­vių ir duk­ters. Spė­lio­nės dėl ka­pa­vie­tės vie­tos ki­lo to­dėl, kad so­vie­ti­niais me­tais ge­ne­ro­lo ka­pas "din­go". Ne­pa­vy­ko ras­ti ir ka­po nuo­trau­kų, nors iš­kil­min­gų lai­do­tu­vių pro­ce­si­ja fo­tog­ra­fi­jo­se už­fik­suo­ta.

Šiais me­tais Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko, ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Mak­si­mo Kat­chės ka­pas yra įtrauk­tas į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų re­gist­rą ir pa­skelb­tas na­cio­na­li­nio reikš­min­gu­mo lyg­mens pa­mink­lu. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­vel­do­sau­gai skir­tų lė­šų bu­vo nu­spręs­ta įam­žin­ti M. Kat­chės at­mi­ni­mą – pa­sta­ta­ty­ti jam pa­mink­lą.

Į iš­kil­mes J. Nas­top­kos gat­vės ka­pi­nai­tė­se at­žy­gia­vo jau­nie­ji šau­liai, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų 509 kuo­pos sa­va­no­riai, at­vy­ko Sei­mo na­riai Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius ir Aud­rys Ši­mas, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, Teo­do­ro Jan­so­no anū­kas Fre­de­ri­kas Jan­so­nas, ki­ti sve­čiai, bir­žie­čiai.

Šven­tę pra­dė­jo ka­rys Do­na­tas Vo­ve­ris.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Da­lius Mi­ke­lio­nis pri­sta­tė Mak­si­mo Kat­chės biog­ra­fi­ją.

Mak­si­mas Kat­chė gi­mė 1879 m. lapk­ri­čio 5 d. Jo­niš­ky­je. 1899 m. bai­gė Sankt Pe­ter­bur­go pės­ti­nin­kų jun­ke­rių mo­kyk­lą. 1899–1917 m. tar­na­vo įvai­riuo­se Ru­si­jos ka­riuo­me­nės pul­kuo­se. 1904–1905 m. da­ly­va­vo Ja­po­ni­jos-Ru­si­jos ka­re. 1908–1911 m. bu­vo Vil­niaus ka­ro mo­kyk­los ka­ri­nin­kas. 1910 m. jam su­teik­tas ka­pi­to­no laips­nis. 1914–1917 m. da­ly­va­vo Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro ko­vo­se su vo­kie­čiais Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, Gu­di­jo­je. Ki­lus bol­še­vi­ki­niam per­vers­mui iš ka­riuo­me­nės pa­leis­tas. Tar­nau­da­mas Ru­si­jos ka­riuo­me­nė­je bu­vo ap­do­va­no­tas Šv. Geor­gi­jaus 4 laips­nio, Šv. Vla­di­mi­ro 4 laips­nio, Šv. Anos 2, 3 ir 4 laips­nio, Šv. Sta­nis­lo­vo 2 ir 3 laips­nio su kar­dais or­di­nais, Šv. Geor­gi­jaus auk­so kar­du.

1918 m. grį­žo į Lie­tu­vą. 1919 m. ba­lan­džio 16 d. mo­bi­li­zuo­tas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, pa­skir­tas Pa­ne­vė­žio at­ski­ro­jo ba­ta­lio­no inst­ruk­to­riu­mi, pa­ren­gė Uk­mer­gės ir Pa­ne­vė­žio ka­ri­nių ope­ra­ci­jų pla­nus. 1919 m. lapk­ri­čio 16 d. pa­skir­tas 2 bri­ga­dos va­du, o ją per­for­ma­vus II pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos va­du. 1919–1920 m. da­ly­va­vo ne­prik­lau­so­my­bės ko­vo­se su bol­še­vi­kais, ber­mon­ti­nin­kais, len­kais. 1920 m. ko­vo 1 d. jam su­teik­tas ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to laips­nis. 1920 m. lie­pos 13 d. M. Kat­chė bu­vo pa­skir­tas ei­ti Ge­ne­ra­li­nio ka­riuo­me­nės šta­bo vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. 1920 m. rug­sė­jo 11 d. pa­skir­tas ka­ro at­sto­vu Su­val­kų de­ry­bo­se su len­kais, bu­vo lie­tu­vių de­le­ga­ci­jos pir­mi­nin­kas, pa­si­ra­šė Su­val­kų tai­kos su­tar­tį. 1920 m. spa­lio 23 d. pa­skir­tas ypa­tin­gų rei­ka­lų ka­ri­nin­ku. Or­ga­ni­za­vo Aukš­tuo­sius ka­ri­nin­kų kur­sus. 1921 m. ge­gu­žės 26 d. vėl bu­vo pa­skir­tas Ge­ne­ra­li­nio ka­riuo­me­nės šta­bo vir­ši­nin­ku. 1922 m. spa­lio 7 d. pa­čiam pra­šant pa­leis­tas į at­sar­gą. Gy­ve­no Bir­žuo­se, dir­bo ban­ke, vė­liau fab­ri­ko ve­dė­ju.

M. Kat­chė bu­vo ap­do­va­no­tas Vy­čio kry­žiaus 4 ir 5 laips­nių or­di­nais, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­da­liu, Lat­vi­jos Lačp­lė­sio 3 laips­nio or­di­nu Lat­vi­jos iš­si­va­da­vi­mo ka­ro 10-me­čio me­da­liu (1929).

1933 m. bir­že­lio 10 d. mi­rė Bir­žuo­se, pa­lai­do­tas evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ir liu­te­ro­nų ka­pi­nė­se.

Teo­do­ro Jan­so­no anū­kas Fre­de­ri­kas Jan­so­nas dė­ko­jo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei už įam­žin­tą ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to M. Kat­chės at­mi­ni­mą. "Ka­riš­ka gar­bė jam bu­vo svar­biau­sia", – sa­kė F. Jan­so­nas.

"Ge­ne­ro­lo už dy­ka nie­kam ne­duo­da", – prie M. Kat­chės pa­mink­lo kal­bė­jo Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų 509 pės­ti­nin­kų kuo­pos ka­pi­to­nas Mo­des­tas La­pie­nis. Jis pa­mink­lą ap­juo­sė tau­ti­ne juos­te­le.

Pa­mink­lą pa­lai­mi­no evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios kle­bo­nas, ka­riuo­me­nės ka­pe­lio­nas Ri­mas Mi­ka­laus­kas.

Prie pa­mink­lo gė­les pa­dė­jo šven­tė­je da­ly­va­vę Sei­mo na­riai A. Ši­mas ir V. Rin­ke­vi­čius, ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas, jau­nie­ji šau­liai, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Bir­žų sky­riaus va­do­vė Dan­guo­lė Žiū­kie­nė.

Ka­riai sa­va­no­riai prie pa­mink­lo iš­šo­vė tris sal­ves: "Už Lie­tu­vą Tė­vy­nę", "Už Lie­tu­vos žmo­nes, "Už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę".

Gė­lės bu­vo pa­dė­tos ir ant ne­to­lie­se esan­čio ka­ri­nin­ko Jo­no Nas­top­kos ka­po.

Iš J. Nas­top­kos gat­vės ka­rių ko­lo­na žy­gia­vo prie pa­mink­lo Žu­vu­siems už Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bę. Čia bu­vo su­gie­do­ta Tau­ti­nė gies­mė, svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė me­ras V. Ja­rec­kas, Sei­mo na­rys A. Ši­mas. Prie pa­mink­lo bu­vo pa­dė­tos gė­lės ir už­deg­tos žva­ku­tės.

Pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je vy­ko mu­zi­kos ir poe­zi­jos po­pie­tė. Dai­na­vo ir ei­les skai­tė Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos Ie­vos Mor­kū­nai­tės mo­ki­nės, gro­jo ka­rys Do­na­tas Vo­ve­ris, "Jump Jazz" gru­pė, va­do­vau­ja­ma Au­ri­mo Pu­lui­kio, ei­les skai­tė B. Kri­vic­ko kon­kur­so lau­rea­tės Au­gus­ti­na ir Eri­ka. Pi­lies kie­me mu­zie­ji­nin­kai su­ren­gė ka­riš­kus žai­di­mus, jau­nie­ji šau­liai vai­ši­no ko­še. Da­ly­va­vo Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­nas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Vy­čio apy­gar­dos 5-osios rink­ti­nės 509 leng­vo­ji pės­ti­nin­kų kuo­pa, LŠS Al­fon­so Sme­to­nos šau­lių 5-osios rink­ti­nės Ste­po­no Gied­ri­ko-Gi­rie­čio Bir­žų 501 kuo­pos na­riai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.