Ar Biržus stebinčios vaizdo kameros pasiteisina?

B. Petkevičiūtės nuotr.
Šeštadienio naktį siautėję vandalai automobiliu ant žolės „piešė“ saulutes.
Savaitgalį Biržuose siautėjo ratuoti vandalai. Pirminiais duomenimis, naktį iš šeštadienio į sekmadienį automobiliu „raižyta“ Biržų miesto Jaunimo gatvės pašonėje esanti pievelė. Ratų vėžės įamžintos ir ant neseniai pakloto pėsčiųjų tako.

Tyrimas baigtas

Sek­ma­die­nio ry­tą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se bu­vo pa­vie­šin­tos nuo­trau­kos apie iš­va­ži­nė­tą ir su­nio­ko­tą pie­ve­lę, esan­čią Bir­žų mies­te, Jau­ni­mo gat­vė­je, ir pės­čių­jų ta­ką. Ve­ja — au­to­mo­bi­lių ra­tų iš­rai­žy­ta ap­skri­ti­mais, pa­dan­gų žy­mės li­ko ir ant ša­li­gat­vio. 
„Va­kar ry­te ga­vo­me pra­ne­ši­mą, kad Bir­žuo­se, Jau­ni­mo gat­vė­je ša­lia pės­čių­jų til­to au­to­mo­bi­liu iš­va­ži­nė­ta (su­nio­ko­ta) ve­ja. De­ja, iš ap­lin­kui įreng­tų vaiz­do ka­me­rų ty­ri­mui nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ne­ga­vo­me, ta­čiau at­si­lie­pė daug įvy­kio baig­ti­mi suin­te­re­suo­tų bir­žie­čių, iš ku­rių liu­di­ji­mų su­si­dė­lio­jo­me „mo­zai­ką“. Nus­ta­tė­me, kas nio­ko­jo pie­ve­lę“, –  pirmadienį in­for­ma­vo Biržų policijos komisariatas (BPK).

Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad ve­ja ir ša­li­gat­viu au­to­mo­bi­liu „Au­di A6“ „rai­žė“ dvi­de­šimt ket­ve­rių me­tų Bir­žų ra­jo­no gy­ven­to­jas, iki pa­si­va­ži­nė­ji­mo lai­ką su kom­pa­ni­ja lei­dęs au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.

Po­li­ci­ja lau­kia in­for­ma­ci­jos iš Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dėl pa­da­ry­tos tur­ti­nės ža­los dy­džio. Pa­žei­dė­jui pra­dė­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­se­nos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 420 str. 2 d. (chu­li­ga­niš­kas vai­ra­vi­mas) ir 115 str. (ty­či­nis tur­to su­nai­ki­ni­mas ar su­ga­di­ni­mas). Už šiuos pa­žei­di­mus pa­žei­dė­jui gre­sia pi­ni­gi­nė bau­da iki 750 eu­rų ir tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes atė­mi­mas iki dve­jų me­tų, taip pat jis bus įpa­rei­go­tas at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą tur­ti­nę ža­lą.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/