Aplinkkelyje slidu

Sand­ros BIE­LIAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Spąs­tai ap­link­ke­ly­je.
Tre­čia­die­nio ry­tas pės­tie­siems ir vai­ruo­to­jams pa­tei­kė ne­ma­lo­nią staig­me­ną.

Le­du pa­si­den­gė gat­vės, ša­li­gat­viai, ke­liai. Čiuo­žyk­la vir­to ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rių aikš­te­lės. Vai­ruo­to­jams rim­tas iš­ban­dy­mas ir Va­bal­nin­ko mies­to žvy­ruo­tas šiau­ri­nis ap­link­ke­lis. Kro­vi­ni­niai sunk­ve­ži­miai ry­tą vie­nas po ki­to sli­di­nė­jo ir svir­di­nė­jo nuo ke­lio. Ap­link­ke­lis pri­klau­so vie­tos se­niū­ni­jai. Se­niū­ni­ja dau­ge­lį me­tų ke­lia įsi­se­nė­ju­sią pro­ble­mą, kad ap­link­ke­lį bū­ti­na as­fal­tuo­ti. Bet ap­link­ke­lis iki šiol neas­fal­tuo­tas, to­dėl kai sli­du ir ne­bars­to­mas. Ap­link­ke­lio il­gis – 1,7 km. Plo­tis 8 met­rai. Prob­le­mų ma­ra­to­nas tę­sia­si.

Pra­si­dė­jus pa­va­sa­rio po­lai­džiui, šis ke­lias, skųs­da­vo­si eis­mo da­ly­viai, ne­pra­va­žiuo­ja­mas ar­ba sun­kiai pra­va­žiuo­ja­mas. Ūki­nin­kų tech­ni­ka klimps­ta. Ap­leis­tas, ne­tvar­ko­mas, vien duo­bės. Va­sa­rą – dul­kės. Trans­por­to ju­dė­ji­mas in­ten­sy­vus. Šiais me­tais, pa­sak Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos spe­cia­lis­to Vi­ta­li­jaus Re­mei­kos, ap­link­ke­lis tvar­ky­tas, kelk­raš­tis pro­fi­liuo­tas. Van­duo ne­be­si­kau­pia, bet vėl bė­da. Van­duo nu­bė­ga, bet kai bor­to ne­be­li­ko, sunk­ve­ži­miai sli­di­nė­ja nuo ke­lio. Vie­nin­te­lė išei­tis, kai sli­du iš ap­link­ke­lio eis­mą nu­kreip­ti per mies­te­lį.

Pri­min­si­me, kad Bir­žų ra­jo­no va­do­vai šie­met dėl šio ap­link­ke­lio ir ki­tų Bir­žų ke­lių pro­ble­mų da­ly­va­vo pa­si­ta­ri­me Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jo­je. De­ry­bos ap­link­ke­lį per­duo­ti Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai ve­da­mos jau ne­be pir­mą kar­tą.