Apdovanoti geriausių ūkių savininkai

LŽŪKT nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės administracijos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas S. Staš­ke­vi­čius (iš kai­rės), UAB „Bir­žų žiem­tie­ki­mas“ di­rek­to­rius Sau­lius Si­lic­kas, Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius, Bir­žų ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Vai­du­tė Stan­ke­vi­čie­nė, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos są­jun­gos pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Juk­ne­vi­čius, kon­kur­so „Me­tų ūkis 2020“ pir­mos vie­tos nu­ga­lė­to­jai Ani­ta ir Ar­vy­das Džiul­nos, Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos Bir­žų biu­ro va­do­vė Jū­ra­tė Rat­ni­kie­nė, že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tė Sand­ra Bal­čiū­nie­nė ir že­mės ūkio mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas.
Ketvirtadienį pagerbti ir apdovanoti 27-ąjį kartą organizuoto konkurso „Metų ūkis 2020“ laimėtojai. Šį kartą ilgiausias tradicijas turintis žemdirbiškas konkursas tradiciškai vyko ne metų pabaigoje, bet vasaros viduryje Prienų rajone, Vazgaikiemyje, „Harmony Park“ erdvėje. Įvertinimų sulaukė ir trys Biržų krašto ūkininkai.

Dėl pernai užklupusios pandemijos ir karantino pagrindiniai konkurso organizatoriai – Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS), vienijanti 41 rajoninį skyrių – leido pačioms savivaldybėms nuspręsti, ar konkursą rengti pandemijos sąlygomis. Konkursas įvyko tik 25 savivaldybėse. Iš viso jame dalyvavo 213 ūkių, iš kurių išrinkti 78 nugalėtojai.

Biržų rajono ūkininkų sąjunga nusprendė neatsilikti – konkursui „Metų ūkis“ atrinkti tinkamiausi kandidatai. Liepos 15 dieną paaiškėjo nugalėtojai. Biržų rajone pažangiausiais ūkiais tapo Ūkininkų sąjungos nariai: Arvydas Džiulna (I vieta), Artūras Atkočiūnas (II vieta), Joris Armonas (III vieta).

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius ir vyr. specialistė Sandra Balčiūnienė dalyvavo „Metų ūkis 2020“ pagerbimo ceremonijoje ir pasveikino Biržų rajono nugalėtojus.

Pirmosios vietos nugalėtojas, mylintis augalus ir turintis gerą nuojautą, A. Džiulna – augalininkystės ūkio savininkas, puoselėjantis ekologiškas kultūras, deklaruojantis apie pusšimtį hektarų žemės ūkio naudmenų. Ūkininkas ne tik pavyzdingai prižiūri pasėlius, bet ir sodybą. Pačeriaukštės krašto žmonės šį ūkininką vertina, kaip aktyvų, gerbiamą Juostaviečių kaimo bendruomenės narį.

A. Atkočiūnas, antrosios vietos laimėtojas, prieš penkerius metus baigė mokslus ir, grįžęs į gimtą kraštą, perėmė ūkį iš tėvo. Jo valdos – apie 250 ha žemės, o pasirinko vieną iš sunkiausių – gyvulininkystės verslą.

J. Armonas šį kartą buvo trečias. Jis nuo vaikystės dirbo tėvo ūkyje, o baigęs agronomijos studijas, pradėjo ūkininkauti savarankiškai – sukūrė daržininkystės ūkį – augina bulves, burokėlius, morkas, taip pat javus. Nors žemės plotai kol kas nedideli, tačiau jaunasis ūkininkas jau spėjo pasinaudoti Europos Sąjungos parama, kuri skirta įsikūrti. Jam žemdirbio darbas mielas, nors ir labai dažnai tenka patirti iššūkių, kuriuos diktuoja nenuspėjami orai.

Renginio metu geriausius žemdirbius sveikino politikai, renginio rėmėjai bei agroverslo atstovai. Konkurso „Metų ūkis 2020” nugalėtojams įteiktos statulėlės. Pirmos vietos laimėtojams taip pat įteiktos Žemės ūkio ministerijos padėkos.

Daugiau kaip ketvirtį amžiaus vykstančio konkurso tikslas skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekti gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau ir gražiau tvarkytis savo ūkyje bei išaiškinti geriausius savivaldybėje.