Ant tvoros – įspūdingi moliūgai

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Ant tvo­ros - "Kob­ra" veis­lės de­ko­ra­ty­vi­nis mo­liū­gas.
Ant bir­žie­tės Ni­jo­lės so­dy­bos tvo­ros užau­go gra­žūs de­ko­ra­ty­vi­niai mo­liū­gai. Tvo­rą ap­raiz­gė mo­liū­go virkš­čios, o tarp jų – tam­siai ža­li, rai­no raš­to vai­siai. Vie­nas iš jų – gal net de­šim­ties ki­log­ra­mų. Vai­siai ste­bė­ti­nos iš­vaiz­dos. Ka­bo ant virkš­čių kaip grakš­čios va­zos. Nors tos va­zos ga­li tap­ti ir pa­na­šios į grės­min­gas gy­va­tes.

Mat mo­liū­gų so­din­to­ja ir au­gin­to­ja po­nia Ni­jo­lė paaiš­ki­no, jog ant tvo­ros ve­ši "Kob­ra" veis­lės de­ko­ra­ty­vi­niai mo­liū­gai. Kol kas šie vai­siai į kob­ras nė­ra pa­na­šūs. Gal, kai vai­siai užaugs dar di­des­ni, pa­sieks že­mę, ta­da „va­zų“ kak­le­liai su­si­ran­gys ir vai­siai taps pa­na­šūs į kirs­ti pa­si­ruo­šu­sias gy­va­tes kob­ras.

"Kob­ra" veis­lės mo­liū­gai au­gi­na­mi dėl gro­žio. Gra­žu žiū­rė­ti, kaip jie au­ga, ste­bė­ti­nus vai­sius au­gi­na. Tin­ka vai­siai ir na­mams puoš­ti, lau­ko de­ko­ra­ci­joms.

Mo­liū­gų ži­no­vai tvir­ti­na, jog ga­li­ma val­gy­ti ir dėl gro­žio au­gi­na­mus de­ko­ra­ty­vi­nius mo­liū­gus. Tik jie bū­na ne itin ska­nūs, prės­ki, tu­ri ma­žai minkš­ti­mo.

Pa­na­šu, kad ir to­liau mo­liū­gų au­gin­to­jai mus ste­bins. Mat mo­liū­gi­nių au­ga­lų šei­mo­je yra apie 90 gen­čių ir maž­daug 700 rū­šių. Rei­kia pri­si­min­ti, kad mo­liū­gi­nių šei­mai pri­klau­so ir mais­tui dau­giau­sia var­to­ja­mos šios gen­tys: ar­bū­zai, agur­kai, kar­ni­šo­nai ir me­lio­nai, ilg­mo­liū­giai, mo­liū­gai, pa­ti­so­nai, agu­ro­čiai, cu­ki­ni­jos, di­die­ji, alie­ji­niai, mus­ku­si­niai ir pa­pras­tie­ji mo­liū­gai.

Susijusios naujienos