Vieni lesina gulbes, kiti šeria lapes

Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.
ul­bių šei­ma Šir­vė­nos pae­že­rė­je

Ties Bir­žų mies­to ir Rin­kuš­kių kai­mo ri­ba ga­na drą­siai jau­čia­si vie­na gul­bių šei­ma. Ei­na į gre­ta esan­čių so­dy­bų tven­ki­nė­lius. Pa­bū­na, ir pa­trau­kia į Šir­vė­nos eže­rą. Taip ne kar­tą gul­bės su gul­biu­kais bu­vo išė­ju­sios į Bir­žų-Ger­ma­niš­kio plen­tą. Stab­dė au­to­mo­bi­lius. Pa­gal rei­ka­lą, sau­go­da­mos jau­nik­lius, gul­bės stab­dy­da­vo net pa­lei plen­tą ta­ku va­žiuo­jan­čius dvi­ra­ti­nin­kus. Pra­džio­je gul­bių šei­mo­je bu­vo sep­ty­ni jau­nik­liai. Da­bar li­ko tik še­ši.

Bir­žie­tis Leo­nas, gre­ta sa­vo so­dy­bos kas­dien ma­tan­tis gul­bes, pa­sa­ko­jo, jog ne­to­lie­se, tuoj už Bir­žų-Rin­kuš­kių ri­bo­ženk­lio esan­čio­je ne­gy­ve­na­mo­je so­dy­bo­je įsi­vei­sė la­pių. La­pės ir­gi drą­sios – ry­tais ar va­ka­rais laks­to to­je so­dy­bo­je, iš­bė­ga net į plen­tą.

Dar ki­tas gy­ven­to­jas, ne­no­rė­jęs, kad bū­tų mi­ni­mas jo var­das, ste­bė­jo­si Bir­žų mies­to ir Rin­kuš­kių kai­mo gy­ven­to­jais. Pa­sak jo, vie­ni le­si­na gul­bes, o ki­ti – še­ria la­pes. Vy­ras sa­kė ži­nan­tis, jog ke­lio­se so­dy­bo­se le­si­na­mo gul­bės, o vie­no­je so­dy­bo­je še­ria­mos la­pės. Pa­sak pa­šne­ko­vo, taip ne­rei­kė­tų da­ry­ti. Gul­bes mai­tin­ti gal nė­ra taip blo­gai. Juk dau­ge­lis bir­žie­čių le­si­na ne tik gul­bes, bet ir an­tis. O štai la­pes šer­ti – nei šis, nei tas. Bet­rūks­ta tik mies­te vil­kų už­si­veis­ti!

Nuo­mo­nės apie la­pes gy­ven­vie­tė­je klau­sė­me spe­cia­lis­tų nuo­mo­nės.

Bir­žų mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Adol­fo Rin­kū­no ma­ny­mu, nors jau ket­vir­ti me­tai la­pės nė­ra sir­gu­sios pa­siut­li­ge, bet joms ne vie­ta nei mies­te, nei kai­me. "La­pes rei­kė­tų kaž­ko­kiais bū­dais su­gau­dy­ti ir iš­vež­ti į miš­ką", – sa­kė po­nas Rin­kū­nas.

Bir­žų me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos va­do­vas Kons­tan­ti­nas Gal­ve­lis svars­tė, jog su­gau­dy­ti gy­vas la­pes bū­tų su­dė­tin­ga. La­pės gud­rios, į spąs­tus leng­vai nei­na. "La­pės gy­ve­na so­dy­bo­je, nes jas še­ria. Jei­gu la­pių nie­kas ne­šers, jos į miš­ką išeis", – tvir­ti­no po­nas Gal­ve­lis ir pri­si­mi­nė, jog anks­tes­niais me­tais la­pių šei­ma bu­vo ap­si­gy­ve­nu­si vie­na­me ap­leis­ta­me na­me Bir­žų cent­re, ta­čiau ne­tu­rė­jo ko ės­ti ir iš mies­to išė­jo.

Gam­ti­nin­kas El­ma­ras Du­de­ris sa­kė, jog ne­ge­rai nei gul­bes le­sin­ti, nei la­pes šer­ti. Ta­čiau pri­si­pa­ži­no, jog ir pa­ts nu­si­de­dan­tis – pa­le­si­nan­tis žvirb­lius, nors da­bar jie pa­tys ga­li sau mais­to su­si­ras­ti.