Turgų užliejo gėlių banga

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­trau­ka

Bir­žų tur­gus nar­do gė­lių jū­ro­je. Gė­lės ne at­vež­ti­nės, pa­čių gė­li­nin­kių iš­puo­se­lė­tos. Dar­že­liuo­se. Kiek­vie­nas žie­de­lis iš­glos­ty­tas, pra­kal­bin­tas, al­suo­jan­tis ši­lu­ma ir mei­le. Ne­ga­li at­si­spir­ti žie­dų ža­ve­siui. Bir­žie­tės gė­lių au­gin­to­jos kiek darbš­čios tiek ir kuk­lios. Jos pa­čios kaip ir tos jų gė­lės. Virš gė­lių žie­dų ban­gos švie­čia tik jų vei­dai ir gė­lė­tos ska­re­lės. Jų plau­kai bal­ti kaip ra­mu­nių žie­dai...

Žy­din­čių gė­lių spal­vos ly­di praei­vius. Vai­ko ša­lin kas­die­ny­bės rū­pes­čius. Gro­ži­mės už dy­ką. Bir­žų mies­to šven­tės pro­ga ko­dėl ne­pa­si­do­va­no­jus va­sa­riš­kos spal­vin­gos puokš­tės?..