Tuberkulioze sergantiems biržiečiams pagalba DOTS kabinete

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
DOTS ka­bi­ne­to slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė (cent­re), Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė ir ka­bi­ne­to pa­cien­tas ap­ta­ria gy­dy­mo­si ei­gą.
Lie­tu­vo­je praei­ta­me šimt­me­ty­je tu­ber­ku­lio­zė bu­vo va­din­ta „bal­tuo­ju ma­ru“, o ir prieš de­šimt­me­tį tu­ber­ku­lio­zė ser­gan­čiuo­sius, jų ar­ti­muo­sius, kai­mo bend­ruo­me­nes va­rė į ak­la­vie­tę. Nuo 2017 me­tų bir­žie­čių me­di­kų, sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jų ir pa­čių pa­cien­tų pa­stan­go­mis ban­do­ma lai­ku šia li­gą diag­no­zuo­ti ir kont­ro­liuo­ti.
Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Prie DOTS ka­bi­ne­to du­rų slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė (kai­rė­je) ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė.

Tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mo kur­sas – am­bu­la­to­ri­nė­mis są­ly­go­mis

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu prieš ke­le­rius me­tus Lie­tu­vo­je įkur­ti DOTS ka­bi­ne­tai, ku­rie re­mia­si tie­sio­giai kont­ro­liuo­ja­mo tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mo stra­te­gi­ja. Toks ka­bi­ne­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­lik­li­ni­ko­je, „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė, įkur­tas 2017 me­tais. Ka­bi­ne­to įkū­ri­mui ir iš­lai­ky­mui, kas­met iš Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ski­ria­ma po 5 tūks­tan­čius eu­rų. Bir­žie­čiai šį dar­bą pra­dė­jo ir sėk­min­gai tę­sia vie­ni pir­mų­jų Lie­tu­vo­je.

Gy­dan­tis na­muo­se taip pat kaip ir li­go­ni­nė­je vais­tus rei­kia iš­ger­ti slau­gy­to­jos prie­žiū­ro­je. Am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo lai­ko­tar­piu to­kie pa­cien­tai pri­va­lo at­vyk­ti gy­dy­tis į DOTS ka­bi­ne­tą. Pas­kir­tą trum­pą gy­dy­mo kur­są tie­sio­giai kont­ro­liuo­jan­ti slau­gy­to­ja, ste­bi pa­cien­tų sa­vi­jau­tą ir ga­li pa­tar­ti iš­ki­lus klau­si­mams. Vie­nas iš pa­grin­di­nių mo­men­tų yra kiek­vie­nos tab­le­tės su­var­to­ji­mas slau­gy­to­jos kont­ro­lė­je. Taip už­tik­ri­na­mi ge­ri gy­dy­mo­si re­zul­ta­tai, - tei­gia sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė.

Nuo ka­bi­ne­to įkū­ri­mo dve­jus me­tus šia­me ka­bi­ne­te dir­ba slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė.

- Dar­bą pra­dė­jo­me nuo tri­jų pa­cien­tų. Pra­džia šiek tiek bau­gi­no, ta­čiau be­si­gy­dan­čių dau­gė­jo. 2017 m. bu­vo iš­gy­dy­ti 8 pa­cien­tai, 2018 m. – 18 pa­cien­tų, šiais me­tais pa­svei­ko jau 4 pa­cien­tai, - pa­sa­ko­ja slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė.

Pa­cien­tų lan­ky­mo­si truk­mė DOTS ka­bi­ne­te nuo vie­no mė­ne­sio iki me­tų. Iš sta­cio­na­ro grį­žę į na­mus sveiks­tan­tys li­go­niai gy­dy­mą tę­sia am­bu­la­to­riš­kai, at­vyks­tant į DOTS ka­bi­ne­tą kas­dien iš­ger­ti vais­tų. Pra­di­ne, neats­pa­ria vais­tams tu­ber­ku­lio­zės for­ma ser­gan­tie­ji pa­gal gy­dy­to­jo pa­sky­ri­mus var­to­ja vie­ną-du vais­tus. Ser­gan­tie­ji at­spa­ria vais­tams tu­ber­ku­lio­zės for­ma var­to­ja jau ke­tu­ris-pen­kis vais­tus. Ne­dar­bo ir šven­čių die­no­mis slau­gy­to­ja R. Kum­pe­lie­nė pa­cien­tams vais­tus iš­duo­da ir jie juos iš­ge­ria na­muo­se sa­va­ran­kiš­kai. Am­bu­la­to­riš­kai be­si­gy­dan­tys pa­cien­tai pas šei­mos gy­dy­to­ją ap­si­lan­ko kar­tą per mė­ne­sį, o kas trys mė­ne­siai juos kon­sul­tuo­ja ir gy­dy­mą ski­ria gy­dy­to­jas pul­mo­no­lo­gas.

Slau­gy­to­ja R. Kum­pe­lie­nė ap­gai­les­tau­ja: nuo bir­že­lio mė­ne­sio Bir­žuo­se ne­be­dir­ba gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė. Pa­cien­tams ten­ka va­žiuo­ti į Pa­ne­vė­žį pul­mo­no­lo­go kon­sul­ta­ci­jai dėl to­li­mes­nio gy­dy­mo ar gy­dy­mo kur­so už­bai­gi­mo pa­tvir­ti­ni­mo. Dau­ge­lio DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­čių pa­ja­mos ma­žos, jie gy­ve­na skur­džiai, tik iš pa­šal­pų, to­dėl ke­lio­nės iš­lai­dos tuš­ti­na pa­cien­tų ki­še­nę.

So­cia­li­nė pa­ra­ma: kor­te­lės mais­tui ir pra­va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mas

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jos A. Kun­čie­nės tei­gi­mu, pa­grin­di­nė pro­ble­ma, kad tu­ber­ku­lio­zės pli­ti­mą są­ly­go­ja ne tik me­di­ci­ni­niai, bet ir so­cia­li­niai, eko­no­mi­niai fak­to­riai. Dau­gu­ma ser­gan­čių­jų tu­ber­ku­lio­ze – be­dar­biai, ne­tu­rin­tys nuo­la­ti­nio dar­bo, pikt­nau­džiau­jan­tys al­ko­ho­liu, tu­rin­tys blo­gas gy­ve­ni­mo ir sa­ni­ta­ri­nes hi­gie­ni­nes są­ly­gas, nuo­lat gy­dy­mo re­ži­mą pa­žei­džian­tys as­me­nys, to­dėl at­si­ran­da at­spa­rios tu­ber­ku­lio­zės mi­ko­bak­te­ri­jų pa­der­mės.

– 2018 me­tais tik pra­dė­ju­si dirb­ti sa­vi­val­dy­bė­je šio­se pa­rei­go­se, pa­ra­šiau pro­jek­tą, ku­riam bu­vo nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do lė­šo­mis. Ir štai jau me­tai, kaip Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sėk­min­gai tę­sia šį ,,Prie­mo­nių, ge­ri­nan­čių am­bu­la­to­ri­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų priei­na­mu­mą tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems as­me­nims, įgy­ven­di­ni­mas Bir­žų ra­jo­ne“ pro­jek­tą. Pro­jek­to vyk­dy­to­jas – Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius, o aš – šio pro­jek­to va­do­vė, - pa­sa­ko­ja Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja.

Pro­jek­te da­ly­vau­ja Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, ser­gan­tys tu­ber­ku­lio­ze, ku­riems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka gy­dy­to­jas pul­mo­no­lo­gas pa­sky­rė am­bu­la­to­ri­nį tie­sio­giai ste­bi­mą trum­po gy­dy­mo kur­są. Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė džiau­gia­si, kad įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą su­ma­žės Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mas ir mir­tin­gu­mas nuo tu­ber­ku­lio­zės, bus iš­veng­ta at­spa­rių vais­tams tu­ber­ku­lio­zės mi­ko­bak­te­ri­jų at­si­ra­di­mo ir pli­ti­mo for­mų, pa­ge­rės tu­ber­ku­lio­zės kont­ro­lės prie­žiū­ra ir kar­tu bus spren­džia­mos so­cia­li­nės pro­ble­mos.

DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­tys ir pro­jek­te da­ly­vau­jan­tys pa­cien­tai gau­na so­cia­li­nę pa­ra­mą: mais­to kor­te­lę pro­duk­tams bei kom­pen­suo­ja­mos vie­ti­nės (prie­mies­ti­nės) ke­lio­nės. Pa­cien­tams į MA­XI­MA spe­cia­lią kor­te­lę, už sa­vai­tę ne­pert­rau­kia­mai iš­ger­tus vais­tus per­ve­da­ma po 9 eu­rus mais­to pro­duk­tams ar hi­gie­nos pre­kėms. Su šia kor­te­le jie ga­li ap­si­pirk­ti MA­XI­MA pre­ky­bos cent­ruo­se. Drau­džia­ma už skir­tus pi­ni­gus pirk­ti ci­ga­re­tes, al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, azar­ti­nių žai­di­mų bi­lie­tus. Taip pat kai­muo­se gy­ve­nan­tiems pa­cien­tams, pa­gal nu­sta­ty­tą ta­ri­fą, ap­mo­ka­mos ke­lio­nės iš­lai­dos į DOTS ka­bi­ne­tą vais­tų iš­gė­ri­mui ir at­gal į na­mus.

- To­kia pa­ra­ma ska­ti­na pa­cien­tus, ser­gan­čius tu­ber­ku­lio­ze, ne­nut­rauk­ti gy­dy­mo. No­rė­jo­si, kad pa­cien­tai grį­žę į na­mus po sta­cio­na­ri­nio gy­dy­mo, tu­rė­tų ga­li­my­bę ge­riau mai­tin­tis, pra­dė­tų sau­go­ti sa­vo svei­ka­tą, at­si­sa­ky­tų ža­lin­gų įpro­čių. Ser­gan­čių­jų tu­ber­ku­lio­ze pa­cien­tų imu­ni­nė sis­te­ma nu­si­lpu­si vi­sų pir­ma ir dėl ne­tin­ka­mos mi­ty­bos, - kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja daž­na DOTS ka­bi­ne­to vieš­nia. Ji bend­rau­ja su pa­cien­tais, slau­gy­to­ja, se­niū­ni­jų se­niū­nais bei so­cia­li­nė­mis dar­buo­to­jo­mis, po­lik­li­ni­kos, am­bu­la­to­ri­jų, me­di­ci­nos punk­tų me­di­kais.

- Sėk­mę le­mia pui­kus ko­man­di­nis dar­bas, bend­ra­dar­bia­vi­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas ir bend­ra­vi­mas. Pil­do­me an­ke­tas, at­si­žvel­gia­me į pa­cien­tų pa­gei­da­vi­mus at­vyk­ti į DOTS ka­bi­ne­tą. Ban­do­me įti­kin­ti ir pra­šo­me ne­nut­rauk­ti am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo kur­so. Vi­si, ku­rie re­gu­lia­riai ka­bi­ne­te lan­ko­si ir no­ri pa­sveik­ti – pa­sveiks­ta ar­ba sėk­min­gai šiuo me­tu sveiks­ta, - džiau­gia­si sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė. Ji pri­ta­ria slau­gy­to­jai R. Kum­pe­lie­nei: rim­ta pro­ble­ma, kad iš dar­bo išė­jus bir­žie­tei gy­dy­to­jai pul­mo­no­lo­gei N. Žu­kie­nei, šiuo me­tu ra­jo­ne nė­ra ki­to dir­ban­čio gy­dy­to­jo pul­mo­no­lo­go.

Pro­jek­to tiks­las: pa­gy­dy­ti 28 bir­žie­čius

Pa­sak Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jos, nuo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo pra­džios (2018-07-02) so­cia­li­ne pa­ra­ma pa­si­nau­do­jo ir DOTS ka­bi­ne­te am­bu­la­to­riš­kai gy­dė­si 19 Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kai­mo ir mies­to gy­ven­to­jų. Iš 19 pro­jek­to da­ly­vių 12 gy­dy­mo kur­są bai­gė pa­svei­kę. Iki pro­jek­to pa­bai­gos (2022-08-31) už­si­brėž­ta DOTS ka­bi­ne­te am­bu­la­to­riš­kai pa­gy­dy­ti 28 pa­cien­tus. Jei­gu ir to­liau taip ge­rai sek­sis, slau­gy­to­ja Re­gi­na ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra vi­lia­si, kad pa­svei­ku­sių nuo tu­ber­ku­lio­zės ir ga­vu­sių so­cia­li­nę pa­ra­mą bus dau­giau.

DOTS ka­bi­ne­to pa­cien­tai

- Pir­mais dar­bo me­tais dau­giau be­si­gy­dan­čių bu­vo iš kai­mo. Ir ne po vie­ną iš Smil­gių, Kir­do­nių, Me­dei­kių, Smal­tiš­kių. Pa­vie­niai – Va­bal­nin­ko, Pa­bir­žės, Pa­pi­lio se­niū­ni­jų kai­mų gy­ven­to­jai. Bu­vo pa­cien­tų ir iš už­sie­nio „už­dar­bia­vi­mų“ grį­žu­sių. DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­čių vy­rų dau­giau nei mo­te­rų. Vy­riau­siam mū­sų pa­cien­tui bu­vo 67 me­tai, o jau­niau­siam – 11 me­tų. DOTS ka­bi­ne­te lan­kė­si ir am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą tę­sė net po ke­lis šei­mos na­rius, – pri­si­me­na slau­gy­to­ja R. Kum­pe­lie­nė.

Dau­ge­lis li­go­nių, pa­sak slau­gy­to­jos Re­gi­nos, net ne­nu­jau­tė ser­gą tu­ber­ku­lio­ze. Li­ga diag­no­zuo­ta dau­ge­liui bu­vo krei­pian­tis pro­fi­lak­tiš­kai dėl dar­bo į gy­dy­to­jų ko­mi­si­ją ir at­lie­kant rei­kia­mus ty­ri­mus. Pa­si­tai­ky­da­vo at­ve­jų, kad plau­čių tu­ber­ku­lio­zę diag­no­zuo­da­vo pa­cien­tams at­si­tik­ti­nai po trau­mų at­lie­kant rent­ge­no nuo­trau­kas. Ki­ti – už­si­krės­da­vo nuo ser­gan­čių šei­mos na­rių. Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė pa­brė­žia: tu­ber­ku­lio­ze ga­li­ma už­si­krės­ti bet kur vie­šo­se vie­to­se: par­duo­tu­vė­se, ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, au­to­bu­suo­se, lėk­tu­vuo­se.

Tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tys pa­cien­tai gy­do­mi Res­pub­li­ki­nė­je Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė­je in­fek­ci­nių li­gų Pul­mo­no­lo­gi­jos sky­riu­je. Ats­pa­rios vais­tams tu­ber­ku­lio­zės for­mos ar­ba pa­kar­to­ti­ni (re­ci­dy­vai) su­si­rgi­mai – Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų li­go­ni­nė­je, o vai­kai – Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės Vai­kų li­gų II sky­riu­je.

Tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čių­jų gy­dy­mas il­gas

Šiuo me­tu sep­ty­ni Bir­žų mies­to gy­ven­to­jai da­ly­vau­ja šia­me pro­jek­te ir tę­sia am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą DOTS ka­bi­ne­te. Penk­ta­die­nį vais­tų iš­gė­ri­mui į DOTS ka­bi­ne­tą už­su­ko Vai­das – ne­se­niai grį­žęs iš sta­cio­na­ro. Am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą vy­riš­kis tu­rės tęs­ti DOTS ka­bi­ne­te.

–- Li­gą val­dy­ti sun­ku, ži­nau. Ir sa­vo kai­liu pa­ty­riau, ko­kia ta li­ga klas­tin­ga. Neį­si­vaiz­duo­ju, kur tu­ber­ku­lio­zę pa­si­ga­vau. Kas­da­vau šu­li­nius, toks dar­bas – drėg­mė, šal­tis, žie­ma ar va­sa­ra. Pra­dė­jau jaus­ti di­de­lį silp­nu­mą, la­bai nu­kri­to svo­ris. Krei­piau­si į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją jau su konk­re­čiais li­gos simp­to­mais: karš­čia­vau, ko­sė­jau. Pas­ky­rė ty­ri­mus ir nu­sta­tė – tu­ber­ku­lio­zė, - pa­sa­ko­ja Vai­das.

Pa­cien­tams, ser­gan­tiems tu­ber­ku­lio­ze bū­din­gas tris ar dau­giau sa­vai­čių trun­kan­tis sun­kus ko­su­lys, skaus­mas krū­ti­nė­je, skrep­lių ar krau­jo at­ko­sė­ji­mas, pa­si­reiš­kia silp­nu­mas ir nuo­var­gis, svo­rio kri­ti­mas, ape­ti­to sto­ka, dre­bu­lys, karš­čia­vi­mas, pra­kai­ta­vi­mas, – pa­tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė.

Šiuo me­tu DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­tis Vai­das Res­pub­li­ki­nė­je Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė­je gy­dė­si 5 mė­ne­sius. Dar tris mė­ne­sius jis tu­rės gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai DOTS ka­bi­ne­te.

- La­bai no­riu pa­sveik­ti. Šiuo me­tu esu re­gist­ruo­tas Dar­bo bir­žo­je, tu­riu ne­dar­bin­gu­mą, ta­čiau pa­ja­mos ma­žos. Kor­te­lė mais­tui la­bai pra­vers. Ne­be­tu­riu nei vie­no kiau­ši­nio šal­dy­tu­ve, o pa­šal­pa ne­greit, -- ne­slė­pė vy­riš­kis.

Jis pri­si­pa­ži­no: iki pil­nos lai­mės jam tiek ma­žai be­trūks­ta, tik rei­kės mes­ti rū­ky­ti. Gal kaip nors pa­vyks?- su šyp­se­na vei­de sa­ko Vai­das.

Pir­mą sa­vai­tę DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­tį pa­cien­tą drą­si­no ir slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė, ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė: tu­ber­ku­lio­zė iš­gy­do­ma, pa­svei­kęs jis ga­lės dirb­ti ir anks­tes­nį dar­bą, tik li­gai įveik­ti rei­ka­lin­gas nuo­sek­lus ir re­gu­lia­rus gy­dy­mas.