Tuberkulioze sergantiems biržiečiams pagalba DOTS kabinete

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
DOTS ka­bi­ne­to slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė (cent­re), Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė ir ka­bi­ne­to pa­cien­tas ap­ta­ria gy­dy­mo­si ei­gą.
Lie­tu­vo­je praei­ta­me šimt­me­ty­je tu­ber­ku­lio­zė bu­vo va­din­ta „bal­tuo­ju ma­ru“, o ir prieš de­šimt­me­tį tu­ber­ku­lio­zė ser­gan­čiuo­sius, jų ar­ti­muo­sius, kai­mo bend­ruo­me­nes va­rė į ak­la­vie­tę. Nuo 2017 me­tų bir­žie­čių me­di­kų, sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jų ir pa­čių pa­cien­tų pa­stan­go­mis ban­do­ma lai­ku šia li­gą diag­no­zuo­ti ir kont­ro­liuo­ti.
Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Prie DOTS ka­bi­ne­to du­rų slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė (kai­rė­je) ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė.

Tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mo kur­sas – am­bu­la­to­ri­nė­mis są­ly­go­mis

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu prieš ke­le­rius me­tus Lie­tu­vo­je įkur­ti DOTS ka­bi­ne­tai, ku­rie re­mia­si tie­sio­giai kont­ro­liuo­ja­mo tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mo stra­te­gi­ja. Toks ka­bi­ne­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­lik­li­ni­ko­je, „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė, įkur­tas 2017 me­tais. Ka­bi­ne­to įkū­ri­mui ir iš­lai­ky­mui, kas­met iš Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ski­ria­ma po 5 tūks­tan­čius eu­rų. Bir­žie­čiai šį dar­bą pra­dė­jo ir sėk­min­gai tę­sia vie­ni pir­mų­jų Lie­tu­vo­je.

Gy­dan­tis na­muo­se taip pat kaip ir li­go­ni­nė­je vais­tus rei­kia iš­ger­ti slau­gy­to­jos prie­žiū­ro­je. Am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo lai­ko­tar­piu to­kie pa­cien­tai pri­va­lo at­vyk­ti gy­dy­tis į DOTS ka­bi­ne­tą. Pas­kir­tą trum­pą gy­dy­mo kur­są tie­sio­giai kont­ro­liuo­jan­ti slau­gy­to­ja, ste­bi pa­cien­tų sa­vi­jau­tą ir ga­li pa­tar­ti iš­ki­lus klau­si­mams. Vie­nas iš pa­grin­di­nių mo­men­tų yra kiek­vie­nos tab­le­tės su­var­to­ji­mas slau­gy­to­jos kont­ro­lė­je. Taip už­tik­ri­na­mi ge­ri gy­dy­mo­si re­zul­ta­tai, - tei­gia sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė.

Nuo ka­bi­ne­to įkū­ri­mo dve­jus me­tus šia­me ka­bi­ne­te dir­ba slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė.

- Dar­bą pra­dė­jo­me nuo tri­jų pa­cien­tų. Pra­džia šiek tiek bau­gi­no, ta­čiau be­si­gy­dan­čių dau­gė­jo. 2017 m. bu­vo iš­gy­dy­ti 8 pa­cien­tai, 2018 m. – 18 pa­cien­tų, šiais me­tais pa­svei­ko jau 4 pa­cien­tai, - pa­sa­ko­ja slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė.

Pa­cien­tų lan­ky­mo­si truk­mė DOTS ka­bi­ne­te nuo vie­no mė­ne­sio iki me­tų. Iš sta­cio­na­ro grį­žę į na­mus sveiks­tan­tys li­go­niai gy­dy­mą tę­sia am­bu­la­to­riš­kai, at­vyks­tant į DOTS ka­bi­ne­tą kas­dien iš­ger­ti vais­tų. Pra­di­ne, neats­pa­ria vais­tams tu­ber­ku­lio­zės for­ma ser­gan­tie­ji pa­gal gy­dy­to­jo pa­sky­ri­mus var­to­ja vie­ną-du vais­tus. Ser­gan­tie­ji at­spa­ria vais­tams tu­ber­ku­lio­zės for­ma var­to­ja jau ke­tu­ris-pen­kis vais­tus. Ne­dar­bo ir šven­čių die­no­mis slau­gy­to­ja R. Kum­pe­lie­nė pa­cien­tams vais­tus iš­duo­da ir jie juos iš­ge­ria na­muo­se sa­va­ran­kiš­kai. Am­bu­la­to­riš­kai be­si­gy­dan­tys pa­cien­tai pas šei­mos gy­dy­to­ją ap­si­lan­ko kar­tą per mė­ne­sį, o kas trys mė­ne­siai juos kon­sul­tuo­ja ir gy­dy­mą ski­ria gy­dy­to­jas pul­mo­no­lo­gas.

Slau­gy­to­ja R. Kum­pe­lie­nė ap­gai­les­tau­ja: nuo bir­že­lio mė­ne­sio Bir­žuo­se ne­be­dir­ba gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė. Pa­cien­tams ten­ka va­žiuo­ti į Pa­ne­vė­žį pul­mo­no­lo­go kon­sul­ta­ci­jai dėl to­li­mes­nio gy­dy­mo ar gy­dy­mo kur­so už­bai­gi­mo pa­tvir­ti­ni­mo. Dau­ge­lio DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­čių pa­ja­mos ma­žos, jie gy­ve­na skur­džiai, tik iš pa­šal­pų, to­dėl ke­lio­nės iš­lai­dos tuš­ti­na pa­cien­tų ki­še­nę.

So­cia­li­nė pa­ra­ma: kor­te­lės mais­tui ir pra­va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mas

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jos A. Kun­čie­nės tei­gi­mu, pa­grin­di­nė pro­ble­ma, kad tu­ber­ku­lio­zės pli­ti­mą są­ly­go­ja ne tik me­di­ci­ni­niai, bet ir so­cia­li­niai, eko­no­mi­niai fak­to­riai. Dau­gu­ma ser­gan­čių­jų tu­ber­ku­lio­ze – be­dar­biai, ne­tu­rin­tys nuo­la­ti­nio dar­bo, pikt­nau­džiau­jan­tys al­ko­ho­liu, tu­rin­tys blo­gas gy­ve­ni­mo ir sa­ni­ta­ri­nes hi­gie­ni­nes są­ly­gas, nuo­lat gy­dy­mo re­ži­mą pa­žei­džian­tys as­me­nys, to­dėl at­si­ran­da at­spa­rios tu­ber­ku­lio­zės mi­ko­bak­te­ri­jų pa­der­mės.

– 2018 me­tais tik pra­dė­ju­si dirb­ti sa­vi­val­dy­bė­je šio­se pa­rei­go­se, pa­ra­šiau pro­jek­tą, ku­riam bu­vo nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do lė­šo­mis. Ir štai jau me­tai, kaip Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sėk­min­gai tę­sia šį ,,Prie­mo­nių, ge­ri­nan­čių am­bu­la­to­ri­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų priei­na­mu­mą tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems as­me­nims, įgy­ven­di­ni­mas Bir­žų ra­jo­ne“ pro­jek­tą. Pro­jek­to vyk­dy­to­jas – Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius, o aš – šio pro­jek­to va­do­vė, - pa­sa­ko­ja Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja.

Pro­jek­te da­ly­vau­ja Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, ser­gan­tys tu­ber­ku­lio­ze, ku­riems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka gy­dy­to­jas pul­mo­no­lo­gas pa­sky­rė am­bu­la­to­ri­nį tie­sio­giai ste­bi­mą trum­po gy­dy­mo kur­są. Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė džiau­gia­si, kad įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą su­ma­žės Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mas ir mir­tin­gu­mas nuo tu­ber­ku­lio­zės, bus iš­veng­ta at­spa­rių vais­tams tu­ber­ku­lio­zės mi­ko­bak­te­ri­jų at­si­ra­di­mo ir pli­ti­mo for­mų, pa­ge­rės tu­ber­ku­lio­zės kont­ro­lės prie­žiū­ra ir kar­tu bus spren­džia­mos so­cia­li­nės pro­ble­mos.

DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­tys ir pro­jek­te da­ly­vau­jan­tys pa­cien­tai gau­na so­cia­li­nę pa­ra­mą: mais­to kor­te­lę pro­duk­tams bei kom­pen­suo­ja­mos vie­ti­nės (prie­mies­ti­nės) ke­lio­nės. Pa­cien­tams į MA­XI­MA spe­cia­lią kor­te­lę, už sa­vai­tę ne­pert­rau­kia­mai iš­ger­tus vais­tus per­ve­da­ma po 9 eu­rus mais­to pro­duk­tams ar hi­gie­nos pre­kėms. Su šia kor­te­le jie ga­li ap­si­pirk­ti MA­XI­MA pre­ky­bos cent­ruo­se. Drau­džia­ma už skir­tus pi­ni­gus pirk­ti ci­ga­re­tes, al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, azar­ti­nių žai­di­mų bi­lie­tus. Taip pat kai­muo­se gy­ve­nan­tiems pa­cien­tams, pa­gal nu­sta­ty­tą ta­ri­fą, ap­mo­ka­mos ke­lio­nės iš­lai­dos į DOTS ka­bi­ne­tą vais­tų iš­gė­ri­mui ir at­gal į na­mus.

- To­kia pa­ra­ma ska­ti­na pa­cien­tus, ser­gan­čius tu­ber­ku­lio­ze, ne­nut­rauk­ti gy­dy­mo. No­rė­jo­si, kad pa­cien­tai grį­žę į na­mus po sta­cio­na­ri­nio gy­dy­mo, tu­rė­tų ga­li­my­bę ge­riau mai­tin­tis, pra­dė­tų sau­go­ti sa­vo svei­ka­tą, at­si­sa­ky­tų ža­lin­gų įpro­čių. Ser­gan­čių­jų tu­ber­ku­lio­ze pa­cien­tų imu­ni­nė sis­te­ma nu­si­lpu­si vi­sų pir­ma ir dėl ne­tin­ka­mos mi­ty­bos, - kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja daž­na DOTS ka­bi­ne­to vieš­nia. Ji bend­rau­ja su pa­cien­tais, slau­gy­to­ja, se­niū­ni­jų se­niū­nais bei so­cia­li­nė­mis dar­buo­to­jo­mis, po­lik­li­ni­kos, am­bu­la­to­ri­jų, me­di­ci­nos punk­tų me­di­kais.

- Sėk­mę le­mia pui­kus ko­man­di­nis dar­bas, bend­ra­dar­bia­vi­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas ir bend­ra­vi­mas. Pil­do­me an­ke­tas, at­si­žvel­gia­me į pa­cien­tų pa­gei­da­vi­mus at­vyk­ti į DOTS ka­bi­ne­tą. Ban­do­me įti­kin­ti ir pra­šo­me ne­nut­rauk­ti am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo kur­so. Vi­si, ku­rie re­gu­lia­riai ka­bi­ne­te lan­ko­si ir no­ri pa­sveik­ti – pa­sveiks­ta ar­ba sėk­min­gai šiuo me­tu sveiks­ta, - džiau­gia­si sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė. Ji pri­ta­ria slau­gy­to­jai R. Kum­pe­lie­nei: rim­ta pro­ble­ma, kad iš dar­bo išė­jus bir­žie­tei gy­dy­to­jai pul­mo­no­lo­gei N. Žu­kie­nei, šiuo me­tu ra­jo­ne nė­ra ki­to dir­ban­čio gy­dy­to­jo pul­mo­no­lo­go.

Pro­jek­to tiks­las: pa­gy­dy­ti 28 bir­žie­čius

Pa­sak Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jos, nuo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo pra­džios (2018-07-02) so­cia­li­ne pa­ra­ma pa­si­nau­do­jo ir DOTS ka­bi­ne­te am­bu­la­to­riš­kai gy­dė­si 19 Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kai­mo ir mies­to gy­ven­to­jų. Iš 19 pro­jek­to da­ly­vių 12 gy­dy­mo kur­są bai­gė pa­svei­kę. Iki pro­jek­to pa­bai­gos (2022-08-31) už­si­brėž­ta DOTS ka­bi­ne­te am­bu­la­to­riš­kai pa­gy­dy­ti 28 pa­cien­tus. Jei­gu ir to­liau taip ge­rai sek­sis, slau­gy­to­ja Re­gi­na ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra vi­lia­si, kad pa­svei­ku­sių nuo tu­ber­ku­lio­zės ir ga­vu­sių so­cia­li­nę pa­ra­mą bus dau­giau.

DOTS ka­bi­ne­to pa­cien­tai

- Pir­mais dar­bo me­tais dau­giau be­si­gy­dan­čių bu­vo iš kai­mo. Ir ne po vie­ną iš Smil­gių, Kir­do­nių, Me­dei­kių, Smal­tiš­kių. Pa­vie­niai – Va­bal­nin­ko, Pa­bir­žės, Pa­pi­lio se­niū­ni­jų kai­mų gy­ven­to­jai. Bu­vo pa­cien­tų ir iš už­sie­nio „už­dar­bia­vi­mų“ grį­žu­sių. DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­čių vy­rų dau­giau nei mo­te­rų. Vy­riau­siam mū­sų pa­cien­tui bu­vo 67 me­tai, o jau­niau­siam – 11 me­tų. DOTS ka­bi­ne­te lan­kė­si ir am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą tę­sė net po ke­lis šei­mos na­rius, – pri­si­me­na slau­gy­to­ja R. Kum­pe­lie­nė.

Dau­ge­lis li­go­nių, pa­sak slau­gy­to­jos Re­gi­nos, net ne­nu­jau­tė ser­gą tu­ber­ku­lio­ze. Li­ga diag­no­zuo­ta dau­ge­liui bu­vo krei­pian­tis pro­fi­lak­tiš­kai dėl dar­bo į gy­dy­to­jų ko­mi­si­ją ir at­lie­kant rei­kia­mus ty­ri­mus. Pa­si­tai­ky­da­vo at­ve­jų, kad plau­čių tu­ber­ku­lio­zę diag­no­zuo­da­vo pa­cien­tams at­si­tik­ti­nai po trau­mų at­lie­kant rent­ge­no nuo­trau­kas. Ki­ti – už­si­krės­da­vo nuo ser­gan­čių šei­mos na­rių. Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė pa­brė­žia: tu­ber­ku­lio­ze ga­li­ma už­si­krės­ti bet kur vie­šo­se vie­to­se: par­duo­tu­vė­se, ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, au­to­bu­suo­se, lėk­tu­vuo­se.

Tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tys pa­cien­tai gy­do­mi Res­pub­li­ki­nė­je Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė­je in­fek­ci­nių li­gų Pul­mo­no­lo­gi­jos sky­riu­je. Ats­pa­rios vais­tams tu­ber­ku­lio­zės for­mos ar­ba pa­kar­to­ti­ni (re­ci­dy­vai) su­si­rgi­mai – Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų li­go­ni­nė­je, o vai­kai – Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės Vai­kų li­gų II sky­riu­je.

Tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čių­jų gy­dy­mas il­gas

Šiuo me­tu sep­ty­ni Bir­žų mies­to gy­ven­to­jai da­ly­vau­ja šia­me pro­jek­te ir tę­sia am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą DOTS ka­bi­ne­te. Penk­ta­die­nį vais­tų iš­gė­ri­mui į DOTS ka­bi­ne­tą už­su­ko Vai­das – ne­se­niai grį­žęs iš sta­cio­na­ro. Am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą vy­riš­kis tu­rės tęs­ti DOTS ka­bi­ne­te.

–- Li­gą val­dy­ti sun­ku, ži­nau. Ir sa­vo kai­liu pa­ty­riau, ko­kia ta li­ga klas­tin­ga. Neį­si­vaiz­duo­ju, kur tu­ber­ku­lio­zę pa­si­ga­vau. Kas­da­vau šu­li­nius, toks dar­bas – drėg­mė, šal­tis, žie­ma ar va­sa­ra. Pra­dė­jau jaus­ti di­de­lį silp­nu­mą, la­bai nu­kri­to svo­ris. Krei­piau­si į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją jau su konk­re­čiais li­gos simp­to­mais: karš­čia­vau, ko­sė­jau. Pas­ky­rė ty­ri­mus ir nu­sta­tė – tu­ber­ku­lio­zė, - pa­sa­ko­ja Vai­das.

Pa­cien­tams, ser­gan­tiems tu­ber­ku­lio­ze bū­din­gas tris ar dau­giau sa­vai­čių trun­kan­tis sun­kus ko­su­lys, skaus­mas krū­ti­nė­je, skrep­lių ar krau­jo at­ko­sė­ji­mas, pa­si­reiš­kia silp­nu­mas ir nuo­var­gis, svo­rio kri­ti­mas, ape­ti­to sto­ka, dre­bu­lys, karš­čia­vi­mas, pra­kai­ta­vi­mas, – pa­tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja A. Kun­čie­nė.

Šiuo me­tu DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­tis Vai­das Res­pub­li­ki­nė­je Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė­je gy­dė­si 5 mė­ne­sius. Dar tris mė­ne­sius jis tu­rės gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai DOTS ka­bi­ne­te.

- La­bai no­riu pa­sveik­ti. Šiuo me­tu esu re­gist­ruo­tas Dar­bo bir­žo­je, tu­riu ne­dar­bin­gu­mą, ta­čiau pa­ja­mos ma­žos. Kor­te­lė mais­tui la­bai pra­vers. Ne­be­tu­riu nei vie­no kiau­ši­nio šal­dy­tu­ve, o pa­šal­pa ne­greit, -- ne­slė­pė vy­riš­kis.

Jis pri­si­pa­ži­no: iki pil­nos lai­mės jam tiek ma­žai be­trūks­ta, tik rei­kės mes­ti rū­ky­ti. Gal kaip nors pa­vyks?- su šyp­se­na vei­de sa­ko Vai­das.

Pir­mą sa­vai­tę DOTS ka­bi­ne­te be­si­gy­dan­tį pa­cien­tą drą­si­no ir slau­gy­to­ja Re­gi­na Kum­pe­lie­nė, ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Auš­ra Kun­čie­nė: tu­ber­ku­lio­zė iš­gy­do­ma, pa­svei­kęs jis ga­lės dirb­ti ir anks­tes­nį dar­bą, tik li­gai įveik­ti rei­ka­lin­gas nuo­sek­lus ir re­gu­lia­rus gy­dy­mas.

 

Komentarai

Gražina    Ant, 2019-09-24 / 23:59
TBC Biržų rajone yra labai aktuali problema, kuriai spręsti nebuvo (gal ir iki šiol nėra) nei realios statistikos, nei specialistų. Bet pati didžiausia problema ta, kad nebuvo tinkamo visuomenės švietimo, o ypatingai nuolatinio ir kantraus sergančių TBC pacientų mokymo. Jei žmogus nesupranta ligos, griežto gydymo rėžimo prasmės, jei neturi palaikymo ir visakeriopos paramos, (fizinės, psichologinės, socialinės, materialinės), tai nebus ir motyvacijos, jėgų, pasiryžimo keisti įpročius ir savanoriškai gydytis, įveikti sunkumus, suprasti medikamentų šalutinių poveikių sukeltus rimtus sveikatos pokyčius. Be to dar egzistuoja toks fenomenas kaip stigma, pacientų socialinė atskirtis, konfidencialumo stoka. Tikiuosi ateityje proaktyvios strategijos, kovojant su šia klastinga liga ir glaudaus paciento- specialisto bendradarbiavimo. Ačiū Aušrai už pirmuosius žingsnius ta linkme.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.