Trijų rajonų mokiniai pramogavo Saločių parke neteršdami gamtos

Si­gu­tės KVET­KIE­NĖS nuo­tr.
Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nius pa­čio­je moks­lo me­tų pa­bai­go­je į sve­čius pa­kvie­tė Pas­va­lio ra­jo­no Sa­lo­čių An­ta­no Poš­kaus gim­na­zi­ja da­ly­vau­ti pro­jek­te „Gry­nas oras – svei­ka­tos šal­ti­nis“. Pro­jek­tas bu­vo skir­tas pa­sau­li­nei ap­lin­kos ap­sau­gos die­nai pa­mi­nė­ti.

Ren­gi­nys vy­ko Sa­lo­čių par­ke. Be pa­čių sa­lo­tie­čių bei mū­sų ra­jo­no mo­ki­nių at­vy­ko ir pul­ke­lis Ro­kiš­kio JŪR (jau­nų­jų ūki­nin­kų ra­te­lių) aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čių ir įvai­rio­se ra­jo­no mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­čių mo­ki­nių ir jų va­do­vė – aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Ri­ta Vai­tie­kaus­kie­nė.

Ren­gi­nio da­ly­viai ne­gaiš­da­mi su­si­ra­do sau pa­tin­kan­čias vie­te­les pa­vė­sy­je, įsi­kū­rė, pa­si­skirs­tė ko­man­do­mis (iš vi­so – 15 ko­man­dų po 6- 8 mo­ki­nius) ir kaip­mat bu­vo pa­kvies­ti šven­tiš­kai pra­džiai. Vi­sus da­ly­vius pa­svei­ki­no Sa­lo­čių se­niū­ni­jos va­do­vas, nau­jai iš­rink­tas ra­jo­no va­do­vas, gim­na­zi­jos di­rek­to­rė. Pro­jek­to koor­di­na­to­rė mo­ky­to­ja Auš­ra Ša­me­lie­nė trum­pai api­bū­di­no pro­jek­tą, pa­siū­lė ge­rą pus­die­nį ak­ty­viai ir ma­lo­niai pra­leis­ti gam­to­je jos ne­ter­šiant.

Veik­la pra­si­dė­jo mo­kyk­lų pri­si­sta­ty­mu, o jau ta­da vi­są pul­ką mo­ki­nių sa­vo links­mu­mu ir be­tar­piš­ku bend­ra­vi­mu pa­pir­ko Pas­va­lio ra­jo­no Na­mi­šių kul­tū­ros na­mų folk­lo­ri­nis an­samb­lis „Gas­pa­do­rė“. An­samb­lie­čiai su­si­rin­ku­siuo­sius mo­kė liau­dies šo­kių ir žai­di­mų. Ste­bė­to­jų be­veik ne­li­ko, vi­si no­rė­jo šok­ti, žais­ti. Aikš­te­lė pa­si­da­rė per ma­ža, te­ko da­ry­ti du ra­tus.

Ren­gi­nio da­ly­viai sma­giai lai­ką lei­do ne­terš­da­mi gam­tos. Atė­jus pie­tų me­tui, vi­si bu­vo pa­vai­šin­ti ska­nia žir­nių ko­še, ku­rią ka­bi­no me­di­niais šaukš­tais iš po­pie­ri­nių du­be­nė­lių. O iš­troš­ku­sie­ji ga­lė­jo ei­ti prie spe­cia­liai at­ga­ben­tų tal­pų ir kiek tik no­ri ger­ti van­dens iš po­pie­ri­nių stik­li­nių. Pak­laus­ta ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė sa­kė, jog eko­lo­giš­kų in­dų ieš­ko­ti te­ko va­žiuo­ti į Pa­ne­vė­žį. Vie­ti­niuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se daž­niau­siai tė­ra tik plas­ti­ki­niai vien­kar­ti­niai in­dai.

Pa­sis­tip­ri­nę vi­si pa­bu­vo ra­miai, pa­si­klau­sė Ro­kiš­kio JŪR aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kės Ri­tos Vai­tie­kaus­kie­nės pa­skai­tos „Kur že­mės vi­du­rys“. O ta­da vėl ak­ty­vi veik­la – sto­te­lių la­bi­rin­tas. Kiek­vie­na ko­man­da ga­vo par­ko že­mė­la­pį. Ja­me bu­vo su­žy­mė­tos sto­te­lės ir nu­ro­dy­ta, ko­kia tvar­ka, kad ne­bū­tų su­si­grū­di­mo, ko­man­da tu­ri ap­si­lan­ky­ti kiek­vie­no­je ir per nu­ma­ty­tą lai­ką at­lik­ti už­duo­tis. Ko­kias – su­fle­ruo­ja sto­te­lių pa­va­di­ni­mai. Oho, ko­kia da­ly­kų in­teg­ra­ci­ja bu­vo! Vai­kai tu­rė­jo ir gal­vas pa­suk­ti, sme­ge­nė­les pa­mankš­tin­ti, ir pa­spor­tuo­ti, ir pa­dai­nuo­ti, ir gra­žių dar­be­lių pa­da­ry­ti, ir pa­skai­čiuo­ti... Smal­su­mą ska­ti­no sto­te­lių pa­va­di­ni­mai: „Sme­ge­nū­zai“, „Gė­lės iš vie­lu­tės“ , „Ta­py­ba gam­ti­nė­mis me­džia­go­mis“, „Olim­pie­čiai“, „SOL – LA“, „Žai­di­mų lo­te­ri­ja“, „Pa­žink ir su­kurk is­to­ri­ją ap­lin­ko­je“, „Kry­žia­žo­dis“, „Mįs­lių tė­vas kla­ne gu­li“...

Lenk­ty­nių ne­bu­vo, nie­kas vie­tų ne­skirs­tė, bet mo­ki­niai už­duo­tis at­li­ki­nė­jo azar­tiš­kai, su­si­do­mė­ję. Pa­vyz­džiui, kai kam bu­vo įdo­mu su­ži­no­ti, kaip ga­li­ma va­sa­rą at­nau­jin­ti bal­tą rū­bą ar­ba jį pa­tai­sy­ti, kai at­si­ran­da neiš­va­lo­ma dė­mė. Ogi paim­ti ko­kį au­ga­liu­ką, ant jo už­dė­ti no­ri­mą pa­gra­žin­ti au­di­nį ge­rą­ja pu­se ir per jį plak­tu­ku su­dau­žy­ti au­ga­lė­lį. Vai­kai krai­pė gal­vas ste­bė­da­mie­si, ko­kius še­dev­rus ga­li­ma iš­gau­ti. Ypač gra­žiai au­di­nį nu­da­žė įvai­rias­pal­vis naš­lai­tės žie­das. Už­siė­mi­mui va­do­va­vu­si mo­ky­to­ja ti­ki­no, kad gau­tas žie­das ar ki­ti au­ga­liu­kai neiš­sis­kalbs.

Nors ter­mo­met­ro stul­pe­lis bu­vo ar­ti 30 laips­nių pa­da­los, karš­tį įveik­ti vi­siems pa­dė­jo ge­ra nuo­tai­ka, įdo­mios ir įvai­rios už­duo­tys. Ar­tė­jant su­si­ti­ki­mo pa­bai­gai gir­dė­jo­si bal­sų, jog kai ku­rie mo­ki­niai dar mie­lai pa­vie­šė­tų Sa­lo­čių par­ke.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai gra­žiai pa­dė­ko­jo da­ly­viams, na­mo iš­lei­do įtei­kę at­mi­ni­mui do­va­nų ir pa­lin­kė­ję ne­pa­mirš­ti, kad lai­ką gam­to­je ga­li­ma leis­ti įdo­miai ir ne­ter­šiant gam­tos. Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai dė­kin­gi, kad bu­vo pa­kvies­ti.

 

Si­gu­tės KVET­KIE­NĖS nuo­tr.