Bir­žie­čiai, no­ri­me per­spė­ti, jog Fa­ce­book plat­for­mo­je plin­tan­tys įra­šai, skel­bian­tys įvai­rius pa­siū­ly­mus grei­tai už­si­dirb­ti, ras­ti leng­vą ir pel­nin­gą dar­bą ar ki­taip "pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą" – spąs­tai, ga­lin­tys pri­da­ry­ti daug ža­los. Dau­ge­lis mū­sų da­bar yra bet kam leng­vai pa­sie­kia­mi, apie mus yra la­bai daug vie­šai priei­na­mos in­for­ma­ci­jos, ku­rią su­kčiai pa­nau­do­ja per­so­na­li­zuo­da­mi ata­kas. Jei skel­bi­mo au­to­rius grei­tai rei­ka­lau­ja jū­sų as­mens duo­me­nų, ki­tos as­me­ni­nes in­for­ma­ci­jos – tai pir­mie­ji ga­li­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos prieš jus pa­vo­jaus sig­na­lai. To­bu­lė­ja tech­no­lo­gi­jos, ta­čiau kar­tu su jo­mis to­bu­lė­ja ir su­kčiai.

Bū­ki­te bud­rūs!