Šiaulių pareigūnai sulaikė automobilių vagių asą

Šiaulių pareigūnai sulaikė automobilių vagių asą

Šiau­lių pa­rei­gū­nai su­lai­kė au­to­mo­bi­lių va­gių asą

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kui Re­dui Vaiš­vi­lui ir vy­riau­sia­jam ty­rė­jui And­riui Ja­kub­kai pa­dė­ką at­siun­tė ko­le­gos iš Es­ti­jos. Pa­rei­gū­nams pa­dė­ko­ta už pro­fe­sio­na­liai at­lik­tą dar­bą su­lai­kant pa­ty­ru­sį au­to­mo­bi­lių va­gį.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Nu­si­kal­tė­lis mig­ra­vo

Šiau­lių pa­rei­gū­nai to­kio įver­ti­ni­mo su­lau­kė už tai, kad po dve­jų me­tų įtemp­to ir kruopš­taus dar­bo jiems pa­vy­ko nuo vi­suo­me­nės izo­liuo­ti vie­ną pro­fe­sio­na­liau­sių ir azar­tiš­kiau­sių au­to­mo­bi­lių va­gį Lie­tu­vo­je, sa­vo nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis kė­lu­sį gal­vos skaus­mą ir už­sie­nio vals­ty­bių pa­rei­gū­nams. Šiau­lie­čio pa­da­ry­ta ža­la šim­tams fi­zi­nių as­me­nų ir drau­di­mo bend­ro­vių įvai­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se sun­kiai su­skai­čiuo­ja­ma, bet nea­be­jo­ti­nai sie­kia sep­tyn­ženk­lę su­mą.

Ty­ri­mas bu­vo su­dė­tin­gas, ka­dan­gi įta­ria­ma­sis nu­si­kal­ti­mus vyk­dy­da­vo už­sie­ny­je, o Lie­tu­vo­je il­sė­da­vo­si. To­dėl Šiau­lių pa­rei­gū­nams te­ko glau­džiai bend­ra­dar­biau­ti su ko­le­go­mis Vo­kie­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Nors idė­jų, no­ro ir pa­stan­gų bu­vo daug, ta­čiau ty­ri­mas į prie­kį ju­dė­jo ga­na lė­tai.

Šiau­lių pa­rei­gū­nų dis­po­na­vi­mas in­for­ma­ci­ja apie šiau­lie­tį ir jo bend­ri­nin­kus nu­trūk­da­vo, se­ka­miems as­me­nims kir­tus Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­ną.

Iš gau­na­mos in­for­ma­ci­jos frag­men­tų pa­rei­gū­nai po tru­pu­tį ir kant­riai dė­lio­jo de­ta­les, lei­džian­čias spė­ti, ku­rio­je Eu­ro­pos ša­ly­je šiau­lie­tis su sa­vo bend­ri­nin­kais vyk­do sa­vo ne­tei­sė­tą veik­lą. Il­ga­pirš­čiai vei­kė la­bai ap­gal­vo­tai.

Nors Lie­tu­va Šen­ge­no na­rė yra jau nuo 2007 me­tų ir nuo ta­da Lie­tu­vos nu­si­kal­tė­liai tie­siog plūs­te­lė­jo į Va­ka­rų Eu­ro­pą, ta­čiau tik ne­dau­ge­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pri­si­tai­kė prie mū­sų nu­si­kal­tė­lių vei­ki­mo bū­dų ir „pro­fe­sio­na­lu­mo“. Su­reng­ta įta­ria­mo­jo su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ja Vo­kie­ti­jo­je pa­ty­rė fias­ko.

Su­lai­ky­tas at­vy­kęs pas su­ža­dė­ti­nę

Lie­tu­vos kri­mi­na­lis­tai ži­no­jo, kad be au­to­mo­bi­lių va­gys­čių jų ste­bi­mas šiau­lie­tis il­gai ne­tvers. Ir es­mė bu­vo ne pi­ni­gai, o ad­re­na­li­nas.

Ir pa­rei­gū­nai neap­si­ri­ko. Po ke­le­to mė­ne­sių bu­vo pra­dė­ti fik­suo­ti šio vy­ro iš­vy­ki­mai į Lat­vi­ją, o su jo iš­vy­ki­mais išau­go ir pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių va­gys­čių skai­čius šios ša­lies sos­ti­nė­je. Pa­sit­vir­ti­no įta­ri­mas, kad šiau­lie­tis, šiek tiek at­si­pū­tęs, vėl ėmė­si jo šir­džiai mie­los veik­los, tik pa­kei­tė jos lo­ka­li­za­ci­ją.

2015 me­tų spa­lio pa­bai­go­je Šiau­lių kri­mi­na­lis­tams pa­vy­ko gau­ti šiau­lie­čio Es­ti­jo­je nu­ma­to­mų vyk­dy­ti au­to­mo­bi­lių va­gys­čių pla­no frag­men­tus ir jo bend­ri­nin­kus iš Lat­vi­jos. Su­si­sie­kus su Es­ti­jos ko­le­go­mis, bu­vo ap­tar­tas ope­ra­ci­jos pla­nas, ku­ris pa­vy­ko.

Ko­le­gos Es­ti­jo­je su­lai­kė pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį pa­vo­gu­sius Lat­vi­jos pi­lie­čius ir jau be­si­kė­si­nan­čius pa­vog­ti ant­rą­jį. Ta­čiau šiau­lie­tis ir šį kar­tą su­ge­bė­jo pa­spruk­ti. Pliu­sas tas, kad jo da­ly­va­vi­mas au­to­mo­bi­lių va­gys­tė­se Es­ti­jo­je bu­vo už­fik­suo­tas ir su­rink­ti kai ku­rie įro­dy­mai.

Iš pra­džių po šių įvy­kių įta­ria­ma­sis, su­pras­da­mas, kad jo ga­li bū­ti ieš­ko­ma, į Šiau­lius ne­grį­žo. Ta­čiau il­gai lauk­ti jo pa­si­ro­dant ne­te­ko – vy­rą sie­jo la­bai ar­ti­mi ry­šiai su ma­ma, taip pat čia jo lau­kė su­ža­dė­ti­nė.

2016 me­tų ba­lan­džio pra­džio­je ieš­ko­ma­sis bu­vo pa­ste­bė­tas jo mėgs­ta­ma­me Šiau­lių spor­to klu­be, po ku­rio lai­ko – vie­na­me nak­ti­nia­me klu­be.

Kai ge­gu­žės 15 die­ną pa­rei­gū­nai su­ži­no­jo, kad jis at­vy­ko į su­ža­dė­ti­nės bu­tą, pa­rei­gū­nai žai­biš­kai su­ren­gė jo su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ją. Išė­jęs iš bu­to ir sės­da­mas į drau­go au­to­mo­bi­lį, šiau­lie­tis la­bai nu­ste­bo, pa­ma­tęs pa­rei­gū­nus, ta­čiau ne­pa­si­me­tė ir ban­dė bėg­ti. Tik šį­kart – pa­spruk­ti jam ne­pa­vy­ko.

Vy­ras bu­vo su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Da­bar jis eta­puo­tas į Es­ti­ją, kur jam pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl še­šių pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių va­gys­čių ir da­ly­va­vi­mo au­to­mo­bi­lių va­gys­tes vyk­dan­čio­je or­ga­ni­zuo­to­je nu­si­kals­ta­mo­je gru­puo­tė­je. Šiau­lie­tį leis­ta še­šiems mė­ne­siams suim­ti.

Šiau­lių po­li­ci­jos nuo­tr.

PA­DĖ­KA: Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kui Re­dui Vaiš­vi­lui (de­ši­nė­je) ir vy­riau­sia­jam ty­rė­jui And­riui Ja­kub­kai už pro­fe­sio­na­liai at­lik­tą dar­bą su­lai­kant nu­si­kal­tė­lį pa­dė­ko­jo Es­ti­jos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.