Rinkimai: pažeidimų nepastebėta

Rin­ki­mai: pa­žei­di­mų ne­pas­te­bė­ta

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja in­ci­den­tų neuž­fik­sa­vo ir pra­ne­ši­mų apie gru­bius pa­žei­di­mus ne­su­lau­kė – iki­teis­mi­nių ty­ri­mų ne­pra­dė­ta. Bū­ta tik ke­le­tas skam­bu­čių apie įtar­tus pa­žei­di­mus.

Vis dėl­to „Šiau­lių kraš­tui“ at­siųs­ta nuo­trau­ka kal­ba pa­ti už sa­ve.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Pa­tik­ri­nus po­li­ci­jai pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mus pa­žei­di­mus, žmo­nių įžval­gos ne­pa­sit­vir­ti­no. Tik dėl vie­no ne­su­sip­ra­ti­mo in­for­muo­ta Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Pa­sak pa­rei­gū­nų, rin­ki­mų die­ną iš vie­nos Šiau­lių mies­to apy­lin­kės su­lau­kė ste­bė­to­jų pra­ne­ši­mo apie įta­ria­mą rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mą, esą žmo­nės į bal­sa­vi­mo vie­tą bu­vo at­vež­ti mik­roau­to­bu­su. Ste­bė­to­jų nuo­mo­ne, toks at­vy­ki­mo bū­das yra drau­džia­mas.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai in­for­ma­ci­ją pa­tvir­ti­no ir jo­kio pa­žei­di­mo čia ne­nus­ta­tė – į rin­ki­mus ga­li­ma va­žiuo­ti bet ko­kia trans­por­to prie­mo­ne.

Po­li­ci­ja su­lau­kė pra­ne­ši­mo ir apie sta­cio­na­rią konk­re­taus po­li­ti­ko rek­la­mą. Iš­ma­ta­vus at­stu­mą, paaiš­kė­jo kad nuo rek­la­mi­nio sten­do iki ar­ti­miau­sios rin­ki­mų apy­lin­kės – dau­giau ne­gu 50 met­rų.

Dar vie­nas rin­kė­jas gau­tus bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius ne su­me­tė į bal­sa­dė­žę, o iš­si­ne­šė juos į na­mus. Pas šiau­lie­tį at­vy­ku­siems pa­rei­gū­nams, vy­ras paaiš­ki­no, jog taip pa­siel­gė, nes ne­su­gal­vo­jo, už ką bal­suo­ti. Apie šį įvy­kį in­for­muo­ta Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Rin­ki­mų die­ną apy­lin­kė­se lan­kė­si ir „Šiau­lių kraš­tas“. Rin­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vai sa­kė, jog nei ne­blai­vių, nei ag­re­sy­viai be­siel­gian­čių as­me­nų ne­su­lau­kę.

Dau­giau­siai įspė­ji­mų ko­mi­si­joms te­kę duo­ti dėl to, kad žmo­nės į bal­sa­vi­mo ka­bi­nas pa­gei­da­vo užei­ti ne po vie­ną, o po ke­lis.

Vis dėl­to „Šiau­lių kraš­tas“ va­kar su­lau­kė in­for­ma­ci­jos, kad kai ku­rio­se mies­to rin­ki­mų apy­lin­kė­se ne­su­sip­ra­ti­mų bū­ta.

Skai­ty­to­jo nuo­tr.

KA­BI­NA: Įs­ta­ty­mas nu­ma­to drau­di­mą į bal­sa­vi­mo ka­bi­ną užei­ti dvie­se. „Net ke­lio­se ka­bi­no­se grū­do­si po du žmo­nes, kai kas bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius pil­dė tie­siog ant pa­lan­gių“, – „Šiau­lių kraš­tui“ skir­ta­me laiš­ke ra­šė nuo­trau­kos au­to­rius.